ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэр зыхащIэ

2016-06-07

  • Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Мэржэхъу Мухьэмэд и жэрдэмкIэ, колоние №4-м и лэжьакIуэхэр щыIащ Нартан къуажэм дэт школ-интернатым.
  •  
  • Адэ-анэм я нэIэ щIэмыту къэна сабийхэр щапI школ-интернатым и Iэтащхьэм и къуэдзэ Тау Элеонорэ ИК-4-м и унафэщI къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковник Хьэрыс Рудик зи пашэ лэжьакIуэхэр щигъэгъуэзащ ныбжьыщIэхэр нэхъ дэзыхьэххэм, спортымкIэ яIэ ехъулIэныгъэхэм. ХьэщIэхэм къаплъыхьащ     цIыкIухэр щеджэ, щыжей, зыщагъэпсэху пэшхэр.
  • УФСИН-м и лIыкIуэхэм сабийхэм хуахьащ машинэ цIыкIухэр, топхэр, нэгъуэщIхэри. Абыхэм здахьат тутнакъэщым исхэм къабгъэдэкI тыгъэхэри — цIыкIухэм папщIэ яда плIэхэр, джанэхэр, пIэм зэрыхэлъ щыгъынхэр.
  • — Сабийхэр егъэгушхуэ мыпхуэдэ гулъытэм — нэхъыфIу еджэ, сыт хуэдэ Iуэхуми хуэжыджэр мэхъу, — жиIащ Тау Элеонорэ.
  •  
  • Зэбар  Мадинэ,
  • КъБР-м щыIэ УФСИН-м
  • и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.