ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалэм гъущI гъуэгухэр дахынущ

2016-06-04

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Налшык къалэ кIуэцIым щыIэ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр зыхуей хуэгъэзэным. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ я унафэщIхэр, Налшык къалэ администрацэм, къалэ УВД-м, УГИБДД-м я лIыкIуэхэр.
  •  
  • ЗэIущIэр къыщызэIуихым КIуэкIуэ Юрий жиIащ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэм епха гугъуехьхэр ди республикэм куэд щIауэ зэрыщыIэр, Мэлбахъуэм и уэрамым хуэзэ лъэмыжыр зыхуей зэрыхуэгъэзэжыпхъэр.
  • — Къалэдэсхэр куэд щIауэ  мэтхьэусыхэ къалэ кIуэцIым иIэ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр зэрыгугъусыгъум теухуауэ. Абы республикэм и къалащхьэм фэ къызэрытримыгъауэм сытепсэлъыхьыххэркъым, — жиIащ КIуэкIуэм. – Илъэс 20 — 25-кIэ узэIэбэкIыжмэ, зи гугъу сщIы гъуэгухэр къагъэсэбэпу щытащ ди щIыналъэм щылажьэ предприятэ зэмылIэужьыгъуэхэм, нобэ абы хуэныкъуэр хьэрычэтыщIэ зытхухщ. АтIэ а зыбжанэм щхьэкIэ цIыху дапщэ гугъу ехьрэ, сыт хуэдиз бэлыхьым хэт? Ауэ абы къикIыркъым ахъшэ къэзылэжьыфхэм я гъуэгур зэпыупщIын хуейуэ. Дэ лъэныкъуитIми яфI зыхэлъ Iуэхущ дэдгъэкIын хуейр, а гъуэгухэм хуэныкъуэхэми Iэмал къахуэгупсысыпхъэщ.
  • А псом я хэкIыпIэр икIэщIыпIэкIэ къэгъуэтын зэрыхуейр къулыкъущIэхэм яжриIащ Iэтащхьэм. Iуэхур зэфIэха хъунымкIэ Кавказ Ищхъэрэ гъущI гъуэгури сэбэп зэрыхъунур жиIащ КIуэкIуэм. Гугъуехь къэзышэ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр зыхуей хуэгъэзэным теухуауэ лэжьэну гуп зэхашащ. Абыхэм я къалэнщ къалэ кIуэцIым щыIэ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр дэхыныр, вагонхэмкIэ кърашэкI хьэлъэхэр къалэм пэIэщIэу щагъэтIылъыныр, щахъумэныр къызэрагъэпэщыну.
  • КIуэкIуэ Юрий «РЖД» ОАО-м и щIыналъэ къудамэм фIыщIэ хуищIащ республикэм къыдэлэжьэну зэрыхьэзырым щхьэкIэ. Апхуэдэуи КъБР-м Транспортымрэ связымкIэ и къэрал комитетымрэ Налшык къалэ администрацэмрэ жэрдэм, хэлъэт нэхъыбэ яIэу Iуэхум иужь итыну къыхуриджащ. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий пщэрылъ щищIащ мы Iуэхум текIуэдэну мылъкур зэрызэрагъэзахуэм кIэлъыплъыну. Зи гугъу ящIа Iуэхугъуэ псори щызэфIэкIыну пIалъэмрэ абыкIэ жэуап зыхьхэмрэ я унэцIэхэр зэрыт тхылъымпIэ мэкъуауэгъуэм и 10 пщIондэ и пащхьэм иралъхьэну унафэ ищIащ Iэтащхьэм.
  •  
  • НэщIэпыджэ Замирэ.