ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм спортымкIэ и министр Мутко Виталий

2016-05-19

  • КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм спортымкIэ и министр Мутко Виталий. ЗэIущIэм щыжаIащ физкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьыным хуэфащэ гулъытэ ди республикэм зэрыщыхуащIыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэх-щIэхыурэ щрагъэкIуэкI урысейпсо, дунейпсо спорт зэхьэзэхуэхэр. УФ-м СпортымкIэ и министерствэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ школхэм, курыт профессиональнэ еджапIэхэмрэ  еджапIэ  нэхъыщхьэхэмрэ  ГТО-м  и  программэхэр  щагъэзащIэ.
  • Хэхауэ зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди республикэм футболым зыщегъэужьынымкIэ хэкIыпIэхэм, спортым и инфраструктурэм хиубыдэ ухуэныгъэщIэхэр егъэкIуэкIыным.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.