ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысей Федерацэм и школ нэхъыфIхэм халъытэ

2016-01-23

  • Ди къэралым илъэс зыбжанэ хъуауэ щокIуэкI «КъэкIуэнум и школ» Урысейпсо егъэджэныгъэ зэхуэс ин. Егъэджэныгъэ IэнатIэм игъуэт зыужьыныгъэмрэ абы къыпэщылъ къалэнхэмрэ шэщIауэ щытепсэлъыхь а форумым къызэщIиубыдэ унэтIыныгъэхэм ящыщщ «Урысей Федерацэм и школ нэхъыфIи 100» къэралпсо зэпеуэр. Иужьрейуэ екIуэкIа апхуэдэ зэхьэзэхуэм ди республикэм щыщу хэтащ Кыщпэк къуажэм дэт курыт школыр.
  •  
  • Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Кыщпэк курыт еджапIэр зэпеуэм и лауреат хъуащ. IуэхущIапIэм щызэфIах егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэр къыщыгъэлъэгъуа дэфтэрхэм къэпщытакIуэ гупыр (абы хэтщ Щхьэхуит жылагъуэ советым, зэпе-уэм и къызэгъэпэщакIуэхэм, Егъэджэныгъэм и фIагъымрэ маркетингымкIэ дунейпсо академием я лIыкIуэхэр) хэплъа нэужь, а курыт школыр халъытащ Урысей Федерацэм и школ нэхъыфIи 100-м. ЕджапIэм и унафэщI Балъкъэр Дадусэ фIащащ «2015 гъэм и школ унафэщI нэхъыфI» цIэ лъапIэр.
  • «Урысей Федерацэм и школ нэхъыфIи 100» дипломыр, абы хуэкIуэ дыщэ медалыр, апхуэдэу «2015 гъэм и школ унафэщI нэхъыфI» цIэм дэщIыгъу дамыгъэ лъапIэр Балъкъэр Дадусэ иджыблагъэ къыщратыжащ Санкт-Петербург щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэIущIэ иным. Курыт школым и унафэщIми абы и нэIэм щIэт гупми дохъуэхъу я ехъулIэныгъэхэм хагъахъуэу, къапэщылъ къалэнхэмрэ мурадхэмрэ япэлъэщу щIэблэм я зыужьыныгъэм адэкIи хуэлэжьэну.
  •  
  • КЪАРДЭН   Маритэ.