ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2014-05-20

 • Метрологием и дунейпсо махуэщ. 1875 гъэм Париж къыщащтащ метр, литр, килограмм пщалъэхэр.
 • 1939 гъэм «КъБР-м и цIыхубэ артист», «КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэхэр ягъэуващ.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, УФ-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гугу Рэшад къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЖьэкIэмыхъу Мусэбий и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэх Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Адыгэ Республикэм и санитар дохутыр нэхъыщхьэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Ачырэ Аслъэн и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радиом и адыгэбзэ нэтынхэм я редактор нэхъыщхьэ Тэтрокъуэ Астемыр и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • «Черкес хэку» газетым жэуап зыхь и секретарь Абидокъуэ Люсанэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 18 — 21-рэ, жэщым градус 14 — 17 щыхъунущ.