ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Елей Алим и Iэзагъэм хегъахъуэ

2014-05-14

  • Къэзан къэрал медицинэ университетым хирургие узыфэхэмкIэ и кафедрэ №1-м и аспирант Елей Алим Урысей венчурнэ компанием и грантыр къихьащ. Абы ипкъ иткIэ Израилым и университетым, бизнес инкубатор нэхъыфIхэм и Iэзагъэм, зэфIэкIым щыхигъэхъуэну Iэмал иIэ хъуащ.
  •  
  • Мыпхуэдэ Iуэхугъуэр хуэунэтIащ дохутыр IэщIагъэр къыхэзыхахэм я Iэзагъэр егъэфIэкIуэным, адэкIи зегъэужьыным, иджырей IэмалыщIэхэр медицинэм къыщагъэсэбэпу егъэсэным. Апхуэдэуи медицинэ проектыщIэхэм мылъку хэзылъхьэнухэр къешэлIэным и хэкIыпIэхэр къащIэнымкIи ар сэбэпышхуэ хъунущ.
  • Грантыр къэзыхьахэр хэтащ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа щIэныгъэлI, хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэхэр къызрихьэлIа, илъэс къэс екIуэкI дунейпсо медицинэ форумым. Абы щекIуэкIа псалъэмакъхэм ахэр нэхъ куууэ хишащ медицинэм и «дунейм», шэч хэмылъуи, и къэухьым куэдкIэ зригъэужьащ.
  • Тель-Авив дэт университетым щекIуэкIа зэIущIэм доклад купщIафIэ утыку къыщрихьащ Елейм. Ар зытепсэлъыхьа Iуэхум мыхьэнэшхуэ зэриIэм икIи къызэхуэсахэм ар ягу зэрырихьам и щыхьэтщ щIалэм щIыхь тхылъ къызэрыхуагъэфэщар.
  • Дыщогугъ Елей Алим адэкIи медицинэм зэфIэкI къыщигъэлъэгъуэну икIи дохъуэхъу и мурадхэр къехъулIэну.
  •  ЩхьэщэмыщI Изэ.