ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жыгхэр щыхьэт зытехъуэ

2014-04-23

 • Санкт-Петербург щыIэ Красногвардейскэ районым и Малоохтинскэ паркым и Iэгъуэблагъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу тыгъэ хуащIа жыгей плъыжь 70-р щыхасащ. Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 70 зэрырикъум теухуа Iуэху дахэм хэтащ КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Дроздов Игорь, дуней псом щыцIэрыIуэ кинорежиссер Сокуров Александр, КъБР-м и лIыкIуэу Санкт-Петербург щыIэ Сэралъп Альберт, КъБР-м и цIыхубэ артистхэу композитор Къэбэрдокъуэ Муратрэ дирижер Голиков Михаилрэ, Санкт-Петербург и администрацэм и лэжьакIуэхэр, къалэм щыIэ ветеранхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, къалэдэсхэр.
 •  
 • Красногвардейскэ районым и администрацэм и унафэщI Панкевич Виктор къыхигъэщащ апхуэдэ зэхыхьэхэр тхыдэм и фэеплъ гуапэу къызэрилъытэр, щIэблэм я къэкIуэнымкIи мыхьэнэшхуэ зэриIэр.
 • — Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIа тыгъэ лъапIэр фашист блокадэм и илъэс ткIийхэм Ленинград зыхъума псоми я фэеплъщ. Дыщыгъуазэщ, дощIэж ди къалэ-лIыхъужьым лъэпкъ куэдым къахэкIа зауэлIхэр къызэрыщхьэщыжар. Япэ итахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуэ пажэхэр, — жиIащ абы.
 • Дроздов Игорь къыхигъэщащ щIэблэр хэкупсэу гъэсэным КъБР-м гулъытэ щхьэхуэ зэрыщыхуащIыр. Щапхъэу къихьащ илъэсым и пэм Налшык, Санкт-Петербург, Вологдэ, Къэзан, Ярославль, Челябинск къалэхэм щекIуэкIа «Ленинград и лIыхъужьыгъэр дощIэж, догъэлъапIэ» видеоконференцыр. Абы щыгъуэщ «ищхъэрэ къалащхьэм» жыгей 70 тыгъэ хуащIыну гукъэкI щащIари.
 • — Налшыки республикэм и район куэдми щыIэщ Ленинград къыщхьэщыжу зи псэр зыта зауэлI хахуэхэм я цIэхэр зезыхьэ уэрамхэр. Мы аллеер совет зауэлIхэм я лIыхъужьыгъэ нэсым и фэеплъ, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Санкт-Петербургрэ я зэныбжьэгъугъэм и щыхьэт дахэ хъуну си гуапэщ, — жиIащ Дроздовым.
 • — ТекIуэныгъэр къызэрытхьрэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу жыгейхэри къэщIэрэщIэнщ. Ахэр лIэщIыгъуэкIэрэ зэрыпсэур къэплъытэмэ, фэеплъыр яхъумэнкIи пщIэ къызытранэнкъым, — къыхигъэщащ Санкт-Петербург къэралщIыб зэпыщIэныгъэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Григорьев Евгений.
 • Аллеер хаса нэужь, абдежым щагъэтIылъащ «1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщытхьрэ илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу КъБР-м и цIыхухэм Ленинград и къыщхьэщыжакIуэхэм фэеплъ хуащIа тыгъэ» зытетха мывэр.
 • ИужькIэ къызэрагъэпэщащ щIыналъитIми я лъэпкъ шхыныгъуэхэм я зэпеуэ. Адыгэ, балъкъэр бзылъхугъэхэм япщэфIа лэкъум пщтырымрэ хъыршынымрэ, адыгэ кхъуейр, петербургдэсхэм ягъэхьэзыра ерыскъыхэр дэтхэнэми къыIурыIэфIащ.
 • Махуэр иухащ концерткIэ. ШыкIэпшынауэ Зеифэ Ашэмэз, композитор Къэбэрдокъуэ Мурат сымэ я макъамэ щIэщыгъуэхэр, ЛIыхъугу Тимуррэ Бязровэ Элинэрэ я къафэр, «Нур» къэфакIуэ гупым я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэр псоми ягу дыхьащ. Хуабжьу телъыджэ ящыхъуащ адыгэ шыкIэпшынэмрэ урыс балалайкэмрэ я зэщIэжьыуэр.
 • Санкт-Петербург и администрацэм и лэжьакIуэхэм жаIащ мыгувэу езыхэри Налшык къалэ тыгъэкIэ къазэрыхуэупсэнур.
 • Джэдгъэф Маринэ.
 •