ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ахъуэхъу Къанщобий Шэджэм районым и Iэтащхьэщ

2014-03-27

  •    Дыгъуасэ Шэ­джэм районым щIыпIэ унафэр зе­гъэкIуэнымкIэ и советым и чэзу зэIущIэ екIуэкIащ. Абы депутатхэм зэакъылэгъуу район администрацэм и Iэтащхьэу щы­хахащ а къулы­къур пIалъэкIэ зыгъэ­защIэу щыта ­Ахъуэхъу Къанщобий.
  •  
  • Сессием и лэ жьыгъэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и администрацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым я лIыкIуэхэр.
  • КIарэ Элинэ.