ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди жыг хадэхэр Италием ейхэм куэдкIэ ещхьщ

2013-09-12

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и делегацэу Къанокъуэ Арсен зи пашэм зэманыр хуримыкъу жыхуаIэм хуэдэщ. Гупым хэтхэм пщэдджыжьыр сыхьэти 8-м щегъэжьауэ кIыфI хъуху етIы­сэхыпIэ ягъуэтыркъым. Республикэм и лIыкIуэхэм етIуанэ ма­хуэм куууэ щыгъуазэ защIащ псынщIэу къызыпыкIэ жыг хадэхэм Больцанэ щIыналъэм зэрыщелэжьым.
  •  
  • Псом япэу хьэщIэхэр ира­гъэплъащ пхъэщхьэмыщхьэр зыхъумэ, зэхэзыдз, ашыкхэм изылъ­хьэ кооперативым и администрацэм и унэм. АдэкIэ ахэр лэжьапIэ IэнатIэхэм яшащ. Кооперативым и щIыIалъэм дохуэ щIы­на­лъэм къыщыпачыж мыIэрысэм и процент 90-м щIигъур. Ауэ ар къаймэщIэкIыу къалъытащ, сыту жыпIэмэ, мыIэрысэм къы­дэ­кIуэу, яхъумэн папщIэ къы­Iахыу щIадзащ балийр, къэбыстэр, хуэрэджэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэр щIэупщIащ пхъэщхьэмыщхьэ зэмылIэужьы­гъуэхэр зэрахъумэ пIалъэхэр зыхуэдизым: «Продукцэр теплъэ дахэ иIэу хъумэным къыдэкIуэу, абы и фIагъми кIэрымыхуу, витаминхэри фIэмыкIуэду зепхьэн хуейщ. Пхъэщхьэмыщхьэм пщIэ щIиIэр ар узыншагъэм дежкIэ зэ­рыфIырщ». Бысымхэм зэрыжа­IамкIэ, хуэрэджэр щIыIалъэм зэрыдагъэлъыр махуи 3 — 4-кIэщ, ауэ мыIэрысэр мази 10-м нэскIэ яхъумэф.
  • Абы иужькIэ хьэщIэхэр яшащ мы щIыналъэм и псыхъуэ нэхъ да­хэ дыдэхэм ящыщым икIи метр 600 — 1200-рэ зи лъагагъ щIы­пIэ­хэм жыг хадэхэр зэрыщыхасэ, жыг зэхуакухэр зэрыдавыкI, жыгхэр зэраухъуэнщI иджырей технологиехэм щыгъуазэ ящIащ. делегацэм хэтхэм а махуэ дыдэм  ира­гъэ­­лъэгъуащ иджырей мэ­къумэш техникэр щахъумэ технопаркыр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым иджырей жыг хадэхэр хэсэным гу­лъытэшхуэ зэрыщыхуащIырщ абы и лъэныкъуэкIэ Италием и IэщIагъэлIхэм я лэжьэкIэм хэхауэ щыгъуазэ зыщIащIыр. Мы къэралым щыIэ жыг хадэхэм куэдкIэ ещхьщ иджыпсту Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэщIэрыуа хадэшхуэхэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я
  • пресс-IуэхущIапIэ.