ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гельбаши гъунэгъу мэхъу

2013-09-04

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэщ Тыркум щыщ къулы­­­къущIэ гуп. Гельбаши къалэм къикIа хьэщIэхэм Налшык зыщаплъыхьащ, щIы­пIэм щыпсэухэм къа­де­кIуэкI хабзэхэм щыгъуазэ зыхуащIащ.
  •  
  • Ахэр щыIащ къалэ администрацэм. Абы щытепсэ­лъыхьащ Налшыкрэ Гельбаширэ зэдэлэжьэнымкIэ щыIэ Iэмалхэм.
  • «Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэмрэ Тыркумрэ куэд щIауэ зэхуаIэщ зэныбжьэгъугъэ зэхущытыкIэхэр, экономикэ, щIэныгъэ-техникэ щэнхабзэ зэпыщIэны­гъэхэр. Ди фIэщ мэхъу    тырку хьэщIэхэр аргуэру къызэрытхуэкIуам ди зэдэлэжьэныгъэм нэхъри зэрызригъэужьынур», — жиIащ къалэ округым и администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Кладько Игорь.
  • Гельбаши къалэм и Iэтащ­хьэм и къуэдзэ Одабашы Екъуб къыхигъэщхьэхукIащ  КъБР-м и артистхэм мы гъэм Тыркум щата концертыр ягу къызэринар. Абы къыдэкIуэу, къыхигъэщащ илъэс еплIанэ хъуауэ езыхэм я къалэм гъэ къэс бэнэкIэ хуитымкIэ щрагъэ­кIуэкI зэхьэзэхуэхэм Налшык и спортсменхэм ехъу­лIэныгъэ инхэр къызэрыщахьыр.
  • ЗэIущIэм и кIэухым Одабашы Екъуб щIыпIэ администрацэм и лIыкIуэхэр ири­гъэблэгъащ Тыркум кIуэну икIи Гельбаши къалэм теухуа тхылъ тыгъэ къахуи­щIащ бзищкIэ тхауэ, къалэм и дамыгъэр домбеякъым къыхэщIыкIауэ тету.
  • Кладько Игорь лIыкIуэхэм я унафэщIым къамэ гъэ­щIэ­рэщIа иритащ.
  •  Одабашы Екъуб зи пашэ гупым хэтащ «Кавказ зэ­къуэт» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Генчер Толга, Гельбаши къалэм и администрацэм и комитетхэм я Iэтащхьэхэу Атак Мехметрэ Янык Къадиррэ, депутат Верлык Хаджер, журналист Ылыкан Мурат.
  • Республикэм зэрыщыIэну тхьэмахуэ зэхуакуитIым хьэ­щIэхэм я мурадщ КъБР-м щагъэзэщIэн папщIэ проектышхуэ зыбжанэ ягъэлъэ­гъуэну. Псалъэм и хьэтыр­кIэ, ахэр хьэзырщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэрали­тIыр зэзыпх бизнес зэхуаку зэгухьэныгъэ щызэтраухуэну.
  •  Уянаевэ Заринэ.