ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гушхуарэ бзэми хэгъуэзауэ

2013-08-28

  • Ди газетым зэрытетащи, Налшык дэт «Къурш псынэ» сабий зыгъэпсэхупIэм щыхьэщIащ Тыркум, Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм, Ставрополь крайм, Мейкъуапэ къикIа ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэр. Абыхэм я нэгу зэрызиужьар, щIэ­щыгъуэ куэд зэралъэгъуар, адыгэбзэм зэрыхэгъуэзар къыщыпщIэрт зэныбжьэ­гъугъэ лагерыр щызэхуа­щIы­жа гуфIэгъуэ зэхыхьэм.
  •  
  •    Тхьэмахуэ махуэм ежьэжыну сабийхэм гъуэгу махуэ жраIэну зыгъэпсэхупIэм и пщIантIэм щызэхуэсахэм ирагъэлъэгъуащ ныб­жьы­щIэхэмрэ абыхэм адыгэбзэр езыгъэджа, КъБКъУ-м и педколле­джым и егъэджакIуэ Мы­къуэжь Людмилэрэ я анэдэлъхубзэ «дерсыр». ХьэщIэхэм яхэтт анэдэлъхубзэр зыщIэхэри абы иримыпсалъэхэри. Ди щIына­лъэм зэры­щы­Iа махуэ бжыгъэм псалъэ куэд къызэращIар, къэ­псэ­лъыкIэми хуэшэрыуэ зэрыхъуар гъэщIэгъуэнт. Ахэр зэпеуащ псалъэжь­хэм­кIэ, псынщIэрыпса­лъэхэмкIэ, махуэцIэхэр, мазэцIэхэр кърабжэкIащ. Гъэхуауэ къеджащ Къа­гъырмэс Борис и «Мухьэмэд, си ныбжьэгъу, ды­гъэкIуэж Къэбэрдейм», Бицу Анатолэ и «Мамэ», Хьэту Пётр и «Маринэ», Нало Заур и «Заринэ», Гъубж Мухьэдин и «Къэрабэ» усэхэм, нэгъуэщIхэми…
  •    Япэу псэлъапIэр хуит хуа­щIащ КъБР-м цIыхубэ хъы­барегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэ­ныгъэхэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Гергоков Жамболэт.
  •    — ТхьэмахуитIыр напIэзы­пIэм хуэдэу блэлъэтащ, ауэ фи дежкIи дэркIи гукъинэж хъуну къысщохъу, ныб­жьэгъу фызэхуэхъуащ, хабзэм, щэнхабзэм теухуауэ щIэ куэд къэфщIащи. Бзэр, хабзэр хъумэным и хэкIыпIэфIу ар къызолъытэри, дяпэкIи фыкъытхуеблагъэ, фыкъыт­хуэкIуэ, еджапIэ къыхэфхын хуей хъуми, мыбыкIэ фыкъэгупсысэну ди гуапэщ, — жиIащ абы.
  •    Дунейпсо Адыгэ Хасэм и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Нанэ Лерэрэ «Къурш псынэ» зыгъэпсэхупIэм и унафэщI Абыдэ Хьисэрэ къыщы­псалъэм жаIащ тхьэма­хуитIыр нэгузыужь ящыхъуамэ зэра­фIэфIыр, ялъэгъуахэмрэ ягу ирихьахэмрэ я ныбжьэгъухэм хуаIуэтэжу хэку­жьыр зэзыгъэлъагъуну хуейхэм я бжыгъэм къыхагъа­хъуэ­мэ гуапэ зэращыхъунур.
  •    Тыркум къикIа адыгэ гупым и унафэщIхэу Тхьэкъуахъуэ Дамир, Къардэн Асым, балъкъэрхэм я лIыкIуэхэм я пашэ Зюгюль Шэрэфудин, Осетие Ищхъэрэ — Аланием къикIа адыгэ гупым и унафэщI Субботинэ Раисэ сымэ фIыщIэ ин хуащIащ я къакIуэр къызэзыгъэпэщахэм, зыгъэпсэху­пIэм и лэжьакIуэ-гъэсакIуэ­хэм деж щегъэжьауэ шхын IэфIхэмкIэ сабийхэр зыгъэтхъэжа пщафIэхэм деж щы­щIэкIыжу ныбжьыщIэхэм зыгуэр яхуэзыщIа псоми. Абыхэм ядэлэжьахэу Хьэгъундокъуэ Борис, КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэр иджыблагъэ къэзыухахэу Зэгъэщтокъуэ Зурьянэ, Ташу Оксанэ, ЦIагъуэ Маринэ сымэ фIы­щIэу хуащIыр я Iэгуауэм къигъэ­лъа­­гъуэрт.
  •    Апхуэдэу лагерыр зыхуей хуэзэу лэжьэным зи гуащIэ езыхьэлIахэр щIыхь тхылъхэмрэ фIы­щIэ тхы­гъэхэмкIэ ягъэпэжащ. ЗэIущIэр адыгэ, урыс, балъкъэр уэрэдхэмрэ макъамэ гуакIуэкIэ ягъэдэхащ Музыкэ театрым и солистхэу Бекъул Ас­лъэнрэ Гергокаевэ Хьэлимэтрэ, Барсуковэ Фарузэ, Балъкъэр къэрал драмэ театрым и актер Мизиев Iэбубэчыр сымэ, нэгъуэщIхэми. 
  •    ЩIыналъэ зэхуэмыдэхэм къикIа щIалэгъуалэр кIуэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр фIыкIэ ягу къинауэ. Иджыри Iэджэ­рэ къытрагъэзэну, еджа­пIэ къэкIуэну, адэжь щIыналъэм къэзыгъэзэжыпэнухэри къахэкIыну ди гуапэщ.
  • ИСТЭПАН Залинэ.