ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэщI исхэм папщIэ

2013-08-03

  • Гугъуехьхэм хэхуа цIыхухэр гъащIэм щыхагъэзэгъэжу Куба дэт центрым къудамэщIэ къыщызэIуахащ. Абы пIа­лъэ­­кIэ щопсэу зи ныбжь хэкIуэта къуажэдэсхэмрэ ныкъуэ­ды­къуэхэмрэ. Псори Бахъсэн районым щыщщ.
  •  
  • Ар къызэIуахынымкIэ щIэгъэкъуэн хъуащ республикэм  Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и минис­терствэр.
  • Мы зэманым къудамэм зыщагъэпсэху, я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ зи ныбжь хэкIуэтахэу, ныкъуэдыкъуэхэу цIыху 12-м. IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Шыкуэ Мадинэ къызэрыджиIамкIэ, мыбы зэрыщыIэм зыми уасэ щIи­тыр­къым. Жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ зыхуеину Iуэхутхьэбзэ псори хуащIэ, тхуэ ягъашхэ. Къудамэм и уна­фэщI Дал Светланэ и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, лэжьыгъэм ирашэлIащ дохутыри психологи яхэту IэщIагъэлI гуп. Ахэр пIалъэкIэ мы унэм щыпсэунухэм сакъыу якIэлъоплъ.
  • Пэшхэр къабзэщ, екIущ, цIыхухэр хуащIэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ арэзыщ.
  • Куба къыщызэIуаха центрым я узыншагъэр щрагъэфIэ­кIуэж хъунущ уна­гъуэхэм яхэсхэу зи ныбжь хэкIуэтахэми. Ахэри къы­хэзыхыр къуажэ социальнэ лэжьакIуэхэрщ. Жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ псом хуэмыдэу сэбэп ­яхуохъу мас­сажыр. Псалъэм и хьэтыркIэ, Къанкъул КIукIуэ нэхъапэм езым и закъуэ къикIухьыфыртэкъым, иджы баш иIы­гъыу зокIуэ. Массаж нэужьым Къуэдз Маржинэт фIыуэ зыкъиужьыжащ.
  • Къыхэзгъэщыну сыхуейщ мыбы зи узыншагъэр щезы­гъэфIакIуэхэм хуабжьу гулъытэшхуэ зэрыщыхуащIыр. Уеблэмэ нэщI исхэм папщIэ щэращ ягъэхьэзыр.
  • IуэхущIапIэм къызэрыщыджаIамкIэ, зэман гъунэгъу дыдэм зызыгъэпсэхухэр республикэм и щIыпIэ нэхъ дахэхэм зыплъыхьакIуэ яшэнущ.
  • Хьэмыкъуэ Светланэ.