ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Арэзы щытохъуэ

2013-07-13

  •   КъБР-м и Премьер-министр Хьэсанэ Руслан бадзэуэгъуэм и 11-м ири­гъэкIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 15-м щыхэплъащ. Апхуэдэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал мылъкум щыщ Прохладнэ къалэ округым и муниципальнэ мылъкум пщIэншэу хэгъэхьэным, республикэм щызэрахьэ уней подсобнэ хозяйствэм мы гъэм хэхъуэ къабзэу къыпэкIуэнум и пщалъэхэм, Правительствэм и унафэ щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теу­хуахэр, нэгъуэщIхэри.
  •   
  • ЗэIущIэм щедэIуащ Урысей Федерацэм и Президентым и пщэрылъхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ КъБР-м финанс­хэмкIэ и министрым и къуэдзэ Кетенчиев Мурат жиIахэм. Абы къызэри­гъэ­лъэгъуамкIэ, пщэрылъ 13-м я гуэдзэн 19-м ящыщу 16-р хабзэм тету зэхуа­гъэкIуащ. Языныкъуэхэр ехьэлIащ зэгурыIуэныгъэхэр зэрагъэзэщIам теухуа хъыбархэр УФ-м ФинансхэмкIэ и министерствэм и чэзум Iэрыгъэхьэным.
  •  — Урысей Федерацэм и Президентым накъыгъэ кIуам къыдигъэкIа указхэр дгъэзэщIэн папщIэ, Къэбэрдей-Балъ­къэрым и бюджет зэхэтым сом меларди 2-рэ мелуан 59-рэ мин 700-рэ хузэ­щIа­гъэуIуэнущ. Абы щыщу сом мелуан 522,9-р федеральнэ, мелардрэ мелуан 529-р республикэ, мелуани 7,7-р муниципалитетхэм я щIыпIэ бюджетхэм къы­хэкIынущ. Мэкъуауэгъуэ кIуам и 1-м ирихьэлIэу сом мелуан 557,9-рэ къыдатащ. КъБР-м и республикэ бюджетыр сом меларди 4-рэ мелуан 699-рэ мин 900-рэ хущощIэ. Абы и лъэныкъуэкIэ зыхуэфащэ расчетхэр УФ-м Финанс­хэмкIэ и министерствэм еттащ, — жиIащ министрым и къуэдзэм. — КъБР-м и Правительствэмрэ Урысей Федерацэм ФинансхэмкIэ и министерствэмрэ зэра­щIы­лIа зэгу­рыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, бюджет Iэна­тIэхэм щылажьэхэм я улахуэм хэдгъэ­хъуэн щхьэкIэ, федеральнэ бюджетым къыхэкIыу дотацэ щIыкIэу сом мелуани 196-рэ республикэ бюджетым щхьэхуэу хухах. Ар мазэ къэс Iыхьэ-Iыхьэурэ къаутIыпщ.
  •  УФ-м и Президентым и пщэрылъхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ Кетенчиев Мурат ищIа отчетым Правительствэм хэтхэр арэзы техъуащ.
  •  Аруан Алий.