ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чемпионхэр Iуащхьэмахуэ лъапэ зыIэпешэ

2013-05-30

 • Iуащхьэмахуэ лъапэ дэт «Вольфрам» зыгъэпсэху­пIэм мы махуэхэм зыще­гъа­сэ Урысейм тхэквондомкIэ и командэ къыхэхам (цIыхухъухэми цIыхубзхэми). Спортсмен нэхъ лъэщхэм зыхуагъэ­хьэ­зыр мы гъэм и бадзэуэгъуэм Мексикэм щызэхэтыну дунейпсо чемпионатым. Абыхэм яхэтщ Лондон ще­кIуэкIа Олимп Джэгухэм жэз медаль къыщызыхьа, Урысейм тIэунейрэ и чемпион Денисенкэ Алексей, Европэм плIэнейрэ и чемпион, дунейпсо чемпионатхэм щэнейрэ ехъулIэ­ны­гъэхэр щызыIэ­ры­зы­гъэ­хьа Магомедов Сейфула, 2012 гъэм зэхэта Олимп Джэгухэм ещанэ увыпIэр щызыубыда, Европэм тIэунейрэ и чемпионкэ Боярышниковэ Анастасие сымэ.
 •  
 • Трасов Дмитрий

   

  Магомедов Сейфула

    Бгылъэхэм зыщыбгъэсэныр Iуэху къызэрыгуэкI­къым. Хьэуар зыхуримыкъу Iэпкълъэпкъым дежкIэ ар хьэлъэщ. ЦIыхубзхэм я командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Трасов Дмитрий зэрыжиIэм­кIэ, Мексикэм и нэхъ бгылъэ лъагэ штат Пуэ­б­лэ щекIуэ­кIыну чемпионатым ди спорт­сменхэм зыщыхуагъэхьэзырын щIыпIэ нэхъыфIыр Iуащхьэмахуэ лъапэщ. «ЛъагапIэ щIы­пIэм зыгъэсэныгъэхэр щебгъэ­кIуэкIмэ, куэдкIэ нэхъ псыхьа уохъу. Махуэ зыбжанэ хъуащ Iуащхьэма­хуэ лъапэ дыкъызэрыкIуэри, спортсменхэр щIыпIэм нэхъри йосэ. Тафэм тренировкэхэр щыщрагъэкIуэкI­кIэ, езыхэми къызэрыха­гъэщщи, нэхъ йош», — жеIэ Денисенкэ Алексей. Ахэр щIыпIэм и климатым хэзэ­гъэн папщIэ бгыхэм докI, псей мэзым къыщажыхь.

 •    Апхуэдэ зыгъэсэныгъэхэр Iуащхьэмахуэ лъапэ иджы япэу щрагъэкIуэкI. Магомедов Сейфуларэ Денисенкэ Алексейрэ апхуэдизкIэ фIыуэ ялъэгъуащ Iуащхьэмахуэ лъапи, сыт хуэдэ щхьэусыгъуэу щрети, къытрагъэзэжыну я мурадщ. «Сэ Да­гъыстэным сыщыщщ, бгыхэм сыщопсэу икIи лъагапIэ­хэм зыщыгъэсэныр си деж­кIэ къызэрыгуэкIщ, — жеIэ Магомедовым. — Ауэ ипэжыпIэкIэ бгыхэм я дахагъэмрэ уардагъэмрэ сыщыдахьэхар иджыщ — Iуащхьэмахуэ лъапэ узыIэпешэ. ЩIыпIэм къэзгъэзэжыну си мурадщ икIи сыщогугъ зы­гъэсэныгъэхэр мыбы щегъэкIуэкIыныр ха­бзэ хъуну».
 • Денисенкэ Алексей

  Боярышниковэ Анастасие

     — Дэ дыхуейщ Iуащхьэма­хуэ лъапэ зыщыдгъэсэну, — и фIэщу жеIэ Денисенкэ Алексей. Абы и щхьэусыгъуэу къегъэлъагъуэ щIыпIэм и хьэуа къабзэр, щIыуэ­псым и дахагъэр, командэр гуапэу езыгъэблэгъа, щIы­пIэм щыпсэухэм къыкIэлъы­зэрахьэ хьэщIа­гъэшхуэр. Къыпыгу­фIы­кIыу жеIэ бгыхэм фIыуэ узэрыщыжейр, Iэпкълъэп­къым зэрызыщи­гъэ­псэхур.

 •    «Метр мини 2,5-м щIигъу лъагапIэм зыгъэсэныгъэхэр щегъэкIуэкIыныр хуэди 2 — 3-кIэ нэхъ хьэлъэщ, тафэм нэхърэ. Аращ мыбы дыкъы­щIэкIуари. ЛъагапIэм хьэуар къыщыдомэщIэкI. Iэпкъ­лъэп­­къым ар щызэхуихьэсыр тафэм къехыжу зэман гуэр дэкIа нэужьщ. Апхуэдэ щы­тыкIэм зыгъэсэныгъэхэр ирегъэфIакIуэ, цIыхум и Iэпкълъэпкъыр епсыхь», — къыджиIащ Боярышниковэ Анастасие.
 •    Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ я куэду спортсменхэм зыхуа­гъэхьэзыр къапэщыт дунейпсо чемпионатым. Ахэр хущIокъу икIи щогугъ я къару псори ирахьэлIэу Урысейм и командэ къыхэхам и дыщэ медалхэм къыхагъэ­хъуэну.
 •  
 • Тарим Алисэ.