ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIыхъужьхэр зэи ящыгъупщэнукъым

2013-04-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ Абхъаз Республикэм и Гагрэ къалэм щыщ еджакIуэ цIыкIухэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ. Куржы-Абхъаз зауэм щыгъуэ (1992 — 1993 гъгъ.) Гагрэ къалэр бийм къаIэщIэзыгъэкIыжу хэкIуэда    адыгэ щIалэхэм я унагъуэхэм щыIащ ахэр.
 •  
 • Япэ щIыкIэ Абхъазым и утым пэкIу щрагъэкIуэ­кIащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу зауэм хэкIуэда щIа­лэхэр ягу къагъэкIыжу. Мамырыгъэм щIэзэуахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъ­хьащ.
 • КъБР-м цIыхубэ хъыбаре­гъа­щIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэ­хэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин жиIащ я къежьа­пIэр, лъэпкъ тхыдэр щIэблэм ящIэн, лIыхъужьхэм я фэеплъыр зыщамыгъэгъупщэу псэун зэрыхуейр.
 • — Куржы-абхъаз зэпэщIэ­ты­ныгъэр зэриухрэ илъэс 20 зэрырикъумкIэ сыныво­хъуэхъу. ДяпэкIэ зауэ фымы­лъагъуу, фефIакIуэу Тхьэм фигъэпсэу, — жиIащ Къума­хуэм.
 • Абхъазым и ЛIыхъужь, а республикэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта генерал-лейтенант Сосналы СулътIан и щхьэгъусэ Любовь къыхигъэщащ къуэш республикэм къыщхьэщыжыну жэрдэм зыщIа ди щIа­лэ­хэм я гъащIэм щымысхьу мамырыгъэм зэрыщIатар.
 • — Зауэ нэужьым къалъхуа, зи гур зэIуха сабийхэм фоч уэ макъ зэи зэхэвмыхыну Тхьэм жиIэ! Мамырыгъэ, насып, ехъулIэныгъэ фи куэдыну сынывохъуэхъу, — жи­Iащ Сосналы Любовь.
 • Зэрахьа лIыгъэмрэ къагъэ­лъэгъуа хахуагъэмрэ папщIэ Леон орденыр зыхуагъэфэщахэу Науржан Ибрэхьим (Налшык къалэ), Къаныкъуэ Нурхьэлий (Дыгулыбгъуей къуажэ), Алъхъэс Хьэсэн (Нарткъалэ) сымэ я цIэхэр зытет жэз гъэжахэр Гагрэ къалэ администрацэм и жэр­дэмкIэ ягъэхьэзыращ. ЛIы­хъужь­хэр щыпсэуа унэхэм ныбжьыщIэхэр чэзууэ кIуэу­рэ ахэр ираIулIащ.
 • Науржан Ибрэхьим и ныбжьэгъу, зауэм хэта, Абхъазым и ЛIыхъужь Мэрзей Аслъэнбэч къыхигъэщащ щIа­лэ­хэм апхуэдэ лIыгъэрэ хахуагъэрэ къазэрылъыкъуэ­кIар я адэ-анэхэм зэрафIы­щIэр, ныбжьыщIэхэр Абхъазым къызэрикIамрэ я щхьэхуитыныгъэм щIэбэну хэ­кIуэ­дахэр зэращымыгъупщэмрэ гуапэ зэрыщыхъуар.
 • Сабийхэр щеджэр 1-нэ курыт еджапIэу Гагрэ дэтращ, и унафэщIыр Мукбэ Татьянэщ. Абы зэрыжиIамкIэ, еджа­пIэм щIэсхэм музей къы­зэIуахынущ, я къалэр бийм къезыгъэла зауэлIхэм хухэхауэ. Абы щIалъхьэ­нущ, псалъэм папщIэ, Дыгулыбгъуей щыщ, илъэс 14 зи ныбжь Къаныкъуэ Илианэ и адэ къуэш Къаныкъуэ Нурхьэлий теухуауэ игъэхьэзыра буклетыр.
 • Абхъазым къикIахэр ягъэ­хьэщIащ Бахъсэн къалэ, Аруан район администрацэхэм я лэжьакIуэхэм. Гупыр Сосналы СулътIан и кхъащхьэм кIуэри, удз гъэгъахэр тралъхьащ. «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, усакIуэ, «Жан» республикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Заринэ абыхэм зыщригъэплъыхьащ дэрбзэр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтыр МАМИЙ Руслан трихащ.