ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгейм фрагъэблагъэ

2022-06-15

  • Адыгейм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм гупыж зыщIынухэр фрегъэблагъэ мэкъуауэгъуэм и 25-м мы гъэм япэу Мейкъуапэ щрагъэкIуэкIыну «Адыгэ щауэ-2022» щIыналъэ зэхуаку зэпеуэм. Ар къызэрагъэпэщ Адыгэ Республикэм и Президенту щыта, къэрал, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ, псапащIэ Щэумэн Хьэзрэт и цIэкIэ.

  • Зэхьэзэхуэр къыхэзылъхьахэм я мурадыр зытеухуэжар анэдэлъхубзэм, адыгэ щэнхабзэм зрагъэужьыным, щIалэгъуалэр адыгэ хабзэм, Хэку лъагъуныгъэм щIапIыкIыным, адыгэ щауэм и щапхъэр, бгъэдэлъ зэфIэкIыр зыхуэдэр утыку щагъэлъэгъуэным къыхуэщхьэпэнырщ.
  • Зэпеуэм лIэужьыгъуитху къызэщIиубыдэнущ, ар адыгэбзэкIэ ирагъэкIуэкIынущ. ЩIалэхэм къагъэлъэгъуэнущ я акъыл жанагъэр, я Iуэху еплъыкIэхэр, я IэпщIэлъапщIагъэр. Нэхъыщхьэращи, адыгэ щауэм хэлъын хуей хьэл-щэн дахэмрэ иIэн хуей къэухьымрэ ехьэлIауэ зэпеуэм хэтынухэр я зэфIэкI еплъыжынущ. Мы псомкIи адрейхэм ефIэкIауэ къалъытэм «Адыгэ щауэ — 2022» щIыхьыцIэр къыфIащынущ икIи Адыгэ Республикэм жылагъуэ-щэнхабзэ мыхьэнэ зиIэ и зэхыхьэхэм хьэщIэ лъапIэу ирагъэблэгъэнущ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу зи ныбжьыр илъэс 18-м щыщIэдзауэ илъэс 35-рэ хъухэм ящыщу зэхьэзэхуэм хэтыну хуейхэр фрагъэблагъэ. Ахэр ягъэхьэщIэнущ Адыгэ Республикэм Шэумэн Хьэзрэт и цIэкIэ щыIэ жылагъуэ псапащIэ фондым и мылъкукIэ.
  • УпщIэ зиIэхэр 8(8772) 56-18-29 телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ, «Адыгэ республикэм цIыхубэ щэнхабзэмкIэ и центр» IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Анцокъу ФатIимэ и деж.
  • Арщыдан Дахэнагъуэ.