ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Cэ мы дунейм сыкъыIэпоху зы налъэу

2022-06-04

 •  Гугъуэт Заремэ
 •  Гущэкъу
 • Зэгуэр, гъатхэкуу, тхурабзат
 • гущэкъу,
 • Дыкъытемыхьэ щIыкIэ мы дунейм.
 • Пщэдджыжьу дыгъэр къиплъэри
 • ди нэIу,
 • Ди Iэгум трипхъат лэдэх щыкъуей…

 • Сэ гъатхэ къэс си Iэгур соIуэтыж,
 • Пщэдджыжь къэсыхуи дыгъэ
 • тызогъапсэ.
 • Уи Iэгу лэдэххэм ещхь сымыгъуэтыж,
 • ГущапIэм къыхэсхауэ, лэдэх кIапсэ…
 •  
 • Аргуэру гъатхэщ. Гъатхэ укIытэхщ.
 • НысащIэ джанэщ щIылъэм
 • зыщитIагъэр.
 • Нэхущым гъатхэ дыгъэм сыIуплъэху,
 • Уи псалъэ жылэ си гум
 • къыщогъагъэ.
 • 5.05.2020
 •  
 • * * *
 • Къуажэр хьэ банэ макъым
 • Iуэщхъуурэ щIожеикI.
 • Мы си гупсысэ къакIуэр
 • Жэщым къыхокIиикI.
 •  
 • Мы си гупсысэ къакIуэм
 • Уи цIэр изоудэкI.
 • Жэщым сIэта и кIапэм
 • ГъащIэ къеублэрэкI.
 •  
 • ПщIыхьым къыхэхуа псалъэр
 • Жэщым и куэщIым илъщ.
 • Уафэм къыщыщIэзгъалъэ
 • Вагъуэхэр щIыIэмылщ.
 •  
 • Жэщым и щIыфэ щIыхум
 • КъыщытрищIэм нэху,
 • Си гум ущыIурехри,
 • Уи нэм сыщIэмыплъэф.
 • 7.05.2020
 •  
 • Адыгэшым и нэр
 •  Адыгэшым и нэм сыщIэтынт,
 • Си псэр бгыжьхэм куэдрэ
 •  щыпIейтейуэ.
 • И нэ вагъуэм IэфIу сыщыжейуэ,
 • Адыгэшым и нэм сыщIэтынт.
 •  
 • Сыдилъынти, псым адрыщI сикIынт,
 • ТкIуэпсхэр жьы къэплъам
 •  щызэбгрыспхъыу,
 • Мы си нэкIум зэлъа защIэ теспхъэу,
 • ГъадэщIыдэм гъуэгу щызэпысчынт.
 •  
 • Адыгэшым и нэм сыщIэтынт,
 • Шы лъэ макъ хьэуам
 •  щызущыкъуейуэ.
 • Уафэр зэрыщIэншэм срибейуэ,
 • Адыгэшым и нэм сыщIэтынт.
 •  
 • Адыгэшым и нэм сыщIэтынт,
 • СызэIубыр псынэпс щIыIэмылу.
 • ГъащIэр сухыхункIэ си гум уилъу,
 • Адыгэшым и нэм сыщIэтынт.
 • 14.01.2022
 •  
 • * * *
 • Уи бгъафэм, лъахэ, сыщIэгъапщкIуэ,
 • КъыщысхуэщIыIэкIэ дунейр.
 • Си жэщыр щIэщхъукIэ
 • къомыгъаскIэ,
 • Аращ, си лъахэ, сызыхуейр…
 • Къысщхьэщыувэ къуршу, бгыжьу,
 • Псыкъелъэу къыстещащэ зэм.
 • Уи тафэр си гум щыубгъужи,
 • КъыхэзгъэщIыкI сурэтхэр пшэм.
 • Илъэсхэм Iуащхьэу заупэпцIыр,
 • Си лъахэ, узошалIэ псэр,
 • Си щхьэцыр тхъуарэ, сэ сылъапцIэу,
 • КъезбжэкIыу уи лъэс
 •  лъагъуэу сщIэр.
 • Уи щIыфэр мэзмэ, сыныхохьэ,
 • Уи псыжьхэр нэпсмэ, срахьэх.
 • Уи бгыжьхэм я щхьэщыгуи сохьэ,
 • Сыкъемыхыжу, сыкъохуэх.
 • ИтIани, жьыбгъэкIэ сыпхъуати,
 • Лажьэншэу, лъэгум сынехьэх.
 • УзгъэфIэжыну сыкъэплъхуати…
 • Уэ сыбогъафIэ, сыджэлэху.
 • Уи бгъафэм, лъахэ, сыщIэгъапщкIуэ,
 • Уэ къыздэпхъумэурэ си щэху.
 • Уэ къыппощэщыр вагъуэр хъуаскIэу,
 • ПщIыхь гъуэгукIэ уафэм сынихьэху.
 • 16.05.2020
 •  
 • * * *
 • Илъэсхэм сащхьэдохуэх,
 • Сыщхьэдохуэх гупсысэм.
 • Шыхулъагъуэм зыкърешэх,
 • ЩIылъэ зэшам къеIусэу.
 • Мы си гур мэхъу щIыIэрыс,
 • Хиубыдауэ жьыбгъэм.
 • Зэманым и Iуфэм Iусщ,
 • ДэкIуэсыкIауэ си бгъэм.
 • Илъэсхэм сащхьэдохуэх,
 • КъыпызбжыкIыху уи лъагъуэр.
 • Шыхулъагъуэм зыIэпегъэху
 • Уэгум имыхуэж вагъуэр.
 • 27.05.2020
 •  
 • * * *
 • Псалъэр куэдыщэт… куэдыщэт…
 • Сигу къиуIэн хуэдизт.
 • Сэ сыгъэпщкIуат, сымыщIэт,
 • Пхуэдэхэр уафэм изт.
 • Псалъэр куэдыщэт… куэдыщэт,
 • Псалъэхэм я кур нэщIт.
 • Си гур упщIыIурт, сыпIыщIэрт,
 • Щымыр нэгъуэщIт… нэгъуэщIт.
 • Уэ угъунэгъут… ужыжьэт,
 • Сэ си лъэбакъуэм хэщIт.
 • Си гур губжьыжт иныжьу,
 • Си гум умыхъут и фIэщ.
 • Си гур си Iэгу изгъапщкIуэрт,
 • (Ари гъэпщкIупIэ хъунт?!)
 • Си цIэрти, телът уи напщIэм,
 • Хъуапсэурэ къехуэхын.
 • Псалъэр куэдыщэт… куэдыщэт,
 • Сигу къиуIэн хуэдизт.
 • Псалъэм къарыкI сымыщIэу,
 • Си гур уи деж щыузт.
 • 22.02.2021
 •  
 • * * *
 • Сигу щIыIэм ущохуабэ,
 • Уигу хуабэм сыщодий.
 • УщыщIэзгъапщкIуэм напIэм,
 • Нэхущым зеукъуэдий.
 •  
 • Згъэзэжурэ жыг хадэм,
 • Уэшх щабэм сыщIодэIу.
 • Сигу щIыIэм жиIэр пщIатэм,
 • Ухишэу и тхьэлъэIу!
 •  
 • Уэшх щабэр гукъэкIыжым
 • ЛъоIусри, мэщащэ.
 • Сигу щIыIэм къыщочэжри,
 • Гукъанэр мэхъу тIууащIэ.
 •  
 • Сигу щIыIэм и къеуэкIэм
 • Жэщ щIыхур ещI жеиншэ.
 • Уигу хуабэм и щIыIэкIэм
 • Дунейр щIохъукI зеиншэ.
 • 13.05.2022
 • * * *
 • Псалъэу щыIэр щIэкIуэдэжт
 •  уи нитIым,
 • Макъыу щыIэр зэщIэувыIыкIт.
 • Щыбэуэжт дунейр уи нитIым хуиту,
 • Щыкъэбзэжти, уэщIым зэпрыкIт.
 •  
 • СыIурихырт, уи нэ кугъуэм ситу,
 • СыIурихти, мы дунейм зихъуэжт.
 • КъызэупщIыжынутэкъым нитIыр,
 • Сэ си пэжыр щIылъэми щыпэжт.
 •  
 • Си илъэсхэм сызэпрыкIыжти,
 • Уи нэхэм мы си гур щIэспIыкIыжт.
 • Уэ гъуэгуанэ жыжьэр
 •  уигу къэкIыжти,
 • НапIэм сыщIэбгъапщкIуэу,
 • уIукIыжт.
 • 30.05.2020
 •  
 • * * *
 • Пщэдджыжь пшэплъым хызодзэж
 •  си пщIыхьыр,
 • Сигу жьэражьэм уи цIэр къресыкI.
 • Си зэманым уи деж зыщеплъыхьыр,
 • ГъащIэм уи лъэ макъым
 • къыхебжыкI.
 •  
 • Си щIалэгъуэр щоубзэж уи нитIым,
 • Си гур ирищIыкIыу зэхуэдитI.
 • НапIэр Iэти, сыгъэбауэ хуиту,
 • Сэ иджыри къыспэщылъщ гъащIитI.
 •  
 • Нытызогъэзэжри лъапэпцIийуэ,
 • Сынытоувэжыр къэткIуа гъуэгу.
 • Хьэуа щIыIэ изогъэх си джийми,
 • Си щIалэгъуэм сыщIоплъэж и нэгу.
 • 21.09.2020
 •  
 • * * *
 • Сэ сощIыр уи гур тхьэлъэIупIэ,
 • Аращ мы щIылъэм щынэхъ къабзэр.
 • Абы сришэурэ укIыпIэ,
 • КъысIуегъэкIэж си адэжьхэм я псэ…
 •  
 • Сэ сощIыр уи гур тхьэлъэIупIэ,
 • И плъыфэр уи нэхэм щыслъагъуу.
 • Гупсысэм сехьри зыщIыпIэ,
 • Ар зыхащIауэ тхьэхэр магъыр…
 •  
 • Сэ сощIыр уи гур тхьэлъэIупIэ,
 • Уи пащхьэ ситмэ, уи Iэгу сиплъэу.
 • Уи цIэр толъэтри си Iупэм,
 • СыкIэлъопхъуэж итIани, си Тхьэ!
 • 29.07.2021
 •  
 • * * *
 • СыкъыIэпохур мы
 •  щIымахуэ жэщым,
 • Уигу щабэм сыкIэзызу сыхохуэж.
 • Жэщ щIыхум и бэуэкIэм
 •  сыпэлъэщкъым,
 • Нэху щымэ, зэхэсхынухэр мыпэж.
 •  
 • Нэху щымэ, сисыжынущи
 •  сэ пшэплъым,
 • Мы къалэм ипхъуэтэнури
 •  нэгъуэщIщ.
 • Аргуэру жэщым… жэщым
 •  сыщыхэплъэм,
 • Си нэгум щIэкIыжынущ илъэс щэщI.
 •  
 • ИтIани… вагъуэ пщтырхэр
 •  къыстелъалъэу,
 • Уи лъахэм жэщ къэсыхукIэ согъэзэж.
 • Мы си гум къыхэIэбэу налъэ-налъэу,
 • Схъумэнущ щэхуу жэщкIэрэ зы пэж.
 • 21.12.2020
 •  
 • * * *
 • Уи нитIым сыщIокIуадэри собзэх,
 • Усэпкъыу фIэкI, нэгъуэщIу
 •  сыщыIэжкъым.
 • ЩIымахуэ шылэм уи нэхэр псэхэх,
 • Жэнэтым лъапэпцIийуэ срашэжу?!
 •  
 • НэгъуэщIу сыпсэунути, сощхьэх,
 • Си джийм хьэуа Iубыгъуи
 •  схуемыгъэхыу.
 • Уи напIэр Iэти, уи гум сегъэхуэх,
 • Жэщ къэскIэ хуабэу
 •  сыщыIуребгъэхыу.
 •  
 • Уи напIэр Iэти, уи гум сегъэхуэх,
 • Гукъуэпсхэм саубыдрэ сахэкIэжу.
 • Сэ уи щымыкIэр, пщIэрэ,
 •  си фIэщ мэхъу,
 • Сэ уи щымыкIэм псэкIэ сыщопэжыр.
 •  
 • Уэ уи щымыкIэм сэри сыхохьэж,
 • Уигу пцIанэм си тхьэлъэIур
 •  есшэкIауэ.
 • Уи нитIым мы си гъащIэм
 •  сыщоплъыж,
 • Нэ кугъуэм си псэр IэфIу щыхэкIауэ.
 •  
 •  
 • Уи деж
 • Жэщым сыщегъэпщкIури уи деж,
 • ХоункIыфIэ хьэуам шэху уэздыгъэр.
 • Къалэр зэрыпцIанэу хешэ жейм,
 • Жэщым къыщхьэщохьэри удыгъэ.
 •  
 • ГъащIэр зэрыщыту зы жэщ куэщIщ,
 • Уафэм из гухэлъыр зы бэуэгъуэщ.
 • Пшэплъым дыщисыжкIэ, си цIэр
 •  фIэщ
 • Пщэдджыжьыпэу зэтехуа
 • ди плъэгъуэм.
 •  
 • Махуэр си Iэпкълъэпкъым
 •  щоупщIыIу,
 • Жэщыр зи куууагъым сыкъыхишу.
 • Сэ тызолъхьэ гъащIэм и гущIыIу,
 • Си гур къыщычэну илъэсищэ.
 • 17.01.2021
 •  
 • Уи нитIырщ пэжыр
 • Уи нитIырщ пэжыр, уи
 • нитIырщ сщIэжыр,
 • Аргуэру уи псэр къысIукIэжу.
 • Иджыри къэс дунейр мылъхуэсщ,
 • Иджыри къэс сылъэсщ, сылъэсщ.
 • Зы псалъэр пIалъэу,
 •  сыналъэ-налъэу,
 • Уи нитIым уафэ къыщIэзгъалъэу.
 • Хьэуам си гъащIэр щызудэжрэ,
 • Мы си гум къуэпсу укъыхэжу.
 • ИтIанэ, уи гум сылъоIэсыр,
 • СыщIыIэрысрэ сымафIэсу…
 • Уи нитIырщ сщIэжыр, уи нитIырщ
 •  пэжыр,
 • Армырам, лъэужь сиIэжкъым.
 • Сэ махуэ къэскIэ зы псэ схокIыр,
 • Си Iэпкълъэпкъ хамэр къезэвэкIыу.
 • ИтIани, плъагъурэ, сыпсэущ,
 • Уи нитIыр схуохъури къару гуэр.
 • 30.01.2021
 •  
 • * * *
 • Сигу узолъхьэри, сесыр щIыIэм,
 • ЩIыIэм сисурэ, псэ къысIуокIэ.
 • Уае щыхъукIэрэ, мылыр гъуджэу,
 • Уи цIэ щэхум къуэпскIэ сыхокIэ.
 •  
 • Хьэуа щIыIэр щIызокIэр нэкIум,
 • Нэм щIалэгъуэр къыщIоукIуриикI.
 • Щыгъэу зблэри ислъхьащ си Iэгум
 • ГукъэкIыжхэри, къыпызобжыкI.
 •  
 • Си гу лъащIэм укъыщыузу,
 • ГукъэкIыжым сыхокIэзызэ.
 • Уэсыр къесрэ, мазэр изу,
 • Жэщ мыжейм пэрызодзэ усэ.
 • 9.02.2022
 •  
 • * * *
 • Уэшхыр аргуэру къешхыу,
 • Уэшхыр къысщыдыхьэшхыу.
 • Сыбгынэжа пщыхьэщхьэм
 • Уи гур щызэрыбгъэшхыу.
 •  
 • Жьы, уэ узэрыбауэм
 • Си гур къыхэщIыкIауэ.
 • Сэ сыщихьыжым гуауэм,
 • Уи гур щыкIа-щыкIауэ.
 •  
 • Псалъэр ещэщэхыжу,
 • Си гум уихужу, уихужу…
 • Уэшх къыстешха нэужьи,
 • Уафэ уIам сеплъыжу.
 •  
 • Жьыбгъэ сызыгъэпIыщIэм
 • Си гум зыщиутхыпщIу.
 • Махуэ нэбэнэушэм
 • Жэщым къэхъуар имыщIэу.
 •  
 • Пшэплъым лъапцIэу сыхыхьэу,
 • Пшэплъым сахуэ сыщыхъуу.
 • Зиухыжарэ… бжьыхьэу…
 • ФIыуэ слъэгъуар слъагъу мыхъуу.
 • 22.05.2022
 •  
 • ЩIыIэ
 • Си нитIыр щIыIэщ, щIыIэщ, щIыIэщ,
 • Мы сыздэщыIэм сыщымыIэ.
 • Дунейр иныIуэщ, сигу къиуIэу,
 • Сумылъагъуж, укъызэплъыIуэм.
 •  
 • Зэманыр мащIэщ, мащIэщ, мащIэщ,
 • Сыщыпсэуакъыми игъащIэм.
 • Дунейр мэджэгу, дунейр мэпIащIэ,
 • Сэ сигу щIэпхъуар гукъеуэ защIэщ.
 •  
 • Ухуейми жыIэ, жыIэ, жыIэ,
 • Псалъэр изыIуэщ, си гурщ ныкъуэр.
 • Сигу щIэпхъэум сыкъыщоувыIэ,
 • Мы сыздэщыIэм сыщымыIэ.
 • 19.01. 2022
 •  
 • * * *
 • Уи Iубахъэр есшэкIат уэс налъэм,
 • ЩIымахуэкум жиIэрт таурыхъ хужь.
 • ГъащIэ псо ихьынут гухэлъ пIалъэм,
 • Къиувэжмэ жьыбгъэр ди лъэужь.
 •  
 • Си нэбжьыцым щыткIужат
 •  уэс налъэ,
 • НапIэм щIигъэпщкIуэжри
 •  гукъэкIыж.
 • Мы дунейр гукъанэм къигъэпсалъэу,
 • Уэсыр къыптещащэу уIукIыжт…
 •  
 • ЩIымахуэкум щхьэхьу сыздихьауэ,
 • Си псэр хужьу уэсым къыIукIэжт.
 • Уэ щIымахуэм ухэзэрыхьауэ,
 • Уэсу уи нэбжьыцым сыщыткIужт.
 • 10.12.2021