ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щэнхабзэм и  лэжьакIуэхэр ягъэлъапIэ

2022-03-30

  • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым гъатхэпэм и 25-м щагъэлъэпIащ республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэ пажэхэр.

  • Пшыхь гуапэм зэхуишэсат щэнхабзэмкIэ унэхэм, музейхэм, театрхэм, биб-лиотекэхэм, кинотеатрхэм я лэжьакIуэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и цIэкIэ абыхэм хъуэхъу дахэкIэ захуигъэзащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин. Абы къыхигъэщащ  уэрэджыIакIуэхэр, къэфакIуэхэр, артистхэр, сурэтыщIхэр мы махуэм нэхъри зэрызэкъуигъэувэр. Министрым жиIащ КъБР-м и Къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум иращIылIэну гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр ягъэхьэзырыну, ахэр ягъэдэхэну къазэрыпэщылъыр.
  • Къумахуэ Мухьэдин щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм защыхуигъазэм, къыхигъэщащ республикэм и зыужьыныгъэм, лъэпкъхэм я тхыдэ щIэинхэр хъумэным-рэ нэгъуэщIхэр щыгъэгъуэзэнымрэ теухуауэ яхузэфIэкI къызэрамыгъанэр. Министрыр зи махуэр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ я унагъуэхэм гуфIэгъуэ илъыну, узыншагъэ, дэрэжэгъуэ, ехъулIэныгъэ яIэну икIи фIыщIэ яхуищIащ я лэжьыгъэм зэрыхуэIэижьым, я Iэзагъэм, къыхаха IэщIагъэм зэрыхуэпэжым папщIэ.
  • ЦIыхубэм гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ езыт, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэ нэхъыфIхэм Къумахуэ Мухьэдин яритащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхь тхылъхэр. Пшыхьым щагъэлъэгъуащ Цагарели Авксентий и «Ханума» пьесэм къытращIыкIа спектаклым и видео теплъэгъуэ.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.