ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыкIураш

2022-02-17

 • ЛIыжь цIыкIумрэ пщымрэ
 • Зы жылэ зы лIыжь цIыкIу дэсти, тхьэмыщкIэ дыдэт, унэ нэщIым щIэс фIэкI, бгъэдэлъ щыIэтэкъым.
 • — Iэхъуэу тхуежьэ, — къыжраIащ лIыжь цIыкIум, — Iэхъуэу утхуежьэмэ, удгъэмэжэлIэнкъым.
 • Iэхъуэу ежьэри, пщыхьэщхьэм къыщыдыхьэжкIэ зыгуэр кърат хъуащ лIыжь цIыкIум — шхын щыщIэжакъым. Шхын щымыщIэмэ, лIыжь цIыкIур нэхъыбэ хуейт? ЕкIуэкIыурэ, пщыхьэщхьэ гуэрым къыдыхьэжауэ, и Iэнэм махъсымэ кхъуэщын тету, зы мэжаджи телъу кърихьэлIэжащ лIыжь цIыкIур. Махъсымэ кхъуэщыныр мэжаджэм дрифащ. Iэнэм тригъэувэжа къудейуэ, кхъуэщыным махъсымэр из хъужащ, зы мэжаджи къытехутащ Iэнэм…

 • Пщэдджыжьым махъсымэр мэжаджэм дрифри, къуажэ Iэщыр дихуащ лIыжь цIыкIум, пщыхьэщхьэм къыдыхьэжмэ — кхъуэщыным махъсымэр изщ, зы мэжаджи телъщ Iэнэм. «Тхьэм и нэфIыр къысщыхуащ», — жери лIыжь цIыкIур гуфIащ, Iэхъуэныр щыпичащ абдеж: «Махъсымэмрэ мэжаджэмрэ сыщыщIэнукъым — сыт щхьэкIэ сыIэхъуэн?» — жери. Iэхъуэ башыр жылэм ялъридзэжащ.
 • — Ар хъунукъым, — жаIащ жылэм, гъэр нэсакъым, хэт дгъэIэхъуэнур?
 • — Хэти вгъэIэхъуэ. Сэ сшхын согъуэт, афIэкIа сыфхуэIэхъуэнукъым, — жери махъсымэмрэ мэжаджэмрэ я гугъу къахуищIащ лIыжь цIыкIум. — Тхьэм и нэфI къысщыхуащ.
 • «Сыт тщIэнур?» — жари зэчэнджэщащ жылэр.
 • — ТщIэнуращ, — жаIащ, пщым бзэгу хуэтхьынщ. Кхъуэщынымрэ мэжаджэмрэ пщым трихмэ, сыт ищIэжын, итIанэ тхуэIэхъуэнкъэ?
 • Пщым бзэгу хуахьащ.
 • — Ди Iэхъуэм тхьэр къыхуэупсащ ,- жари, кхъуэщынымрэ мэжаджэмрэ я гугъу хуащIащ пщым. — Уэ къыпщибзыщIауэ мэтхъэж ди Iэхъуэр.
 • Кхъуэщынымрэ мэжаджэмрэ къригъэхьащ пщым, махъсымэр мэжаджэм дрифащ, Iэнэм щытригъэувэжым, махъсымэр из хъужащ кхъуэщыным. Iэнэм зы мэжаджи къытехутэжащ.
 • -Тхьэм и нэфI къызэрыпщыхуар си нэгу щIэкIащ, — къыжриIащ пщым. — И хъер улъагъу. Сэри сыпхуэупсэнщ, — жери витIрэ зы жэмрэ къритащ лIыжь цIыкIум. КъиутIыпщыжащ, кхъуэщынри къритыжри.
 • ВитIыр щIищIэри, лIыжь цIыкIур мэкъушэ кIуащ. МэкъупIэм зы дыщэ джэдыкIэ къыщигъуэтащ. ЛIыжь цIыкIум дыщэ джэдыкIэ къызэригъуэтар жылэм къащIащ, кIуэри пщым бзэгу хуахьащ:
 • — Ди Iэхъуэм дыщэ джэдыкIэ къигъуэтащ.
 • ЛIыжь цIыкIум еджэри, дыщэ джэдыкIэр къригъэхьащ пщым.
 • — Тхьэм и нэфI къыпщыхуащ, дыщэ джэдыкIэм и хъер улъагъу, — къыжриIащ пщым, — сэри сыпхуэупсэнщ. Къыхуэупсэри къиутIыпщыжащ.
 • Абы и ужькIи жылэм яхуэIэхъуэн идакъым лIыжь цIыкIум. Щимыдэм пщым бзэгу хуахьащ:
 • — ЛIыжь цIыкIур къобзэджэкIащ: шылэ джэд зэриIэр къыпщибзыщIащ — дыщэ джэдыкIэр къэзыкIэцIыр шылэ джэдращ.
 • ЛIыжь цIыкIур къригъашэри, пщым жиIащ:
 • — Шылэ джэдыр къысхуэхьи сыгъэлъагъу.
 • Шылэ джэд дэнэ кърихынт лIыжь цIыкIум: дыщэ джэдыкIэр мэкъупIэм къыщигъуэтат.
 • Ху Iэбжьыб и жыпым ирикIутэри, лIыжь цIыкIур мэкъупIэм ихьащ, хур ипхъри езыр мэкъум хэтIысхьащ.
 • ЛIыжь цIыкIур мэкъум здыхэсым, шылэ джэдыр къэлъэтащ, хур ищыпрэ пэт, епхъуэри шылэ джэдыр къиубыдащ лIыжь цIыкIум. Шылэ джэдыр пщым хуихьащ.
 • — Тхьэр къыпхуэупсащ, — къыжриIащ пщым. — Шылэ джэдым и хъер улъагъу. Сэри сыпхуэупсэнущ: сыткIи къызэлъэIу.
 • — СынызэролъэIунуращ, — жиIащ лIыжь цIыкIум, — жылэм я жьэр егъэубыд: фыгъуэр зыхегъанэ, бзэгу къыпхуэзыхьыр зумыгъэкIуалIэ. Я жьэр яубыдмэ, сахуэIэхъуэнщ.
 • Пщым фIэкIынт жылэр: бзэгу яхьыжакъым абы и ужькIэ. Бзэгу щамыхьыжым, лIыжь цIыкIур Iэхъуэу ежьэжащ.
 • Къэрмокъуэ Хьэмид.
 •  
 • Гъэгъа телъыджэ
 • Гъатхэм дыпоплъэ. Дыгъэр къытхуэгуэпэну, псы Iэрышэхэр уэршэру ежьэжыну, бзухэм я бзэрабзэр ирашэжьэну, гъэгъам и мэр хьэуам хэз хъуну дыхуейщ. Япэу гъатхэм пожьэ ажэгъуэмэр! ЦIыкIухэ, псоми фоцIыху а удз гъэгъа телъыджэ цIыкIур! Къуажэдэс цIыкIухэм ффIэфIщ абыкIэ анэхэм, анэшхуэхэм фахуэупсэн! Уэс щIагъым къыщыбэуэн щIедзэри, хуабэ кIапэ къызэралъагъуу къощIэращIэ! Ажэгъуэмэм теухуауэ гъэщIэгъуэнхэр къэдвгъащIэ:
 • — УеплъынкIэ ажэгъуэмэр епэр махэщ. Ауэ щыхъукIи, щIыIагъыу цельси 10-м нэс хуошэч. Уаем деж зызэхуешэри мэдий, щIым и къэвыжыгъуэм ар къощIэращIэ.
 • — Ботаникэ щIэныгъэр ажэгъуэмэм «Galanthus»-кIэ йоджэ.
 • — МазэкIэ ехъумэ гъэгъар. Ар бжьэхэм я хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ.
 • — И гъэгъа цIыкIухэм щхъухь хэлъщ, ар уи жьэм пхьы хъунукъым. ГъэщIэгъуэнщ: гъэгъам мэ гуакIуэ къыпезыгъэхри аращ. Гъэгъам и щхъухьыр медицинэм къыщагъэсэбэп, узыфэ куэдым иреIэзэу.
 • — Нэхъыбэрэ ущрихьэлIэр ди лъахэрщ. Кавказым къыщабжащ абы и лIэужьыгъуэ 16.
 • — Британием, Глочестершир пащтыхьыгъуэм, Колсбурн жыг хадэм ажэгъуэмэ зэмылIэужьыгъуэхэр куэду щагъэкIырт. КъэкIыгъэхэмкIэ щIэныгъэлI Генри Джон Элвис илъэси 130-рэ ипэ ахэр зэхуэхьэсын щIидзауэ щытащ. Уеблэмэ ажэгъуэмэ лIэужьыгъуэхэм ящыщ зым абы и цIэр фIащыжауэ, «Элвис и ажэгъуэмэкIэ» йоджэ.
 • — Ажэгъуэмэм тхакIуэ, усакIуэ куэд тетхыхьащ. Дигу къэдвгъэгъэкIыж, пса-
 • лъэм папщIэ, Маршак Самуил и «Мазэ 12»-р е Ганс Христиан Андерсен и «Ажэгъуэмэ»-р. Адыгэ усакIуэхэми куэдрэ ягъафIэ ажэгъуэмэм и теплъэр.
 • — 1984 гъэм мэлыжьы-хьым и 19-р ажэгъуэмэм и махуэу дуней псом щагъэувауэ щытащ. Ажэгъуэмэр Тхылъ плъыжьым иратхащ.
 •  
 • Анэдэлъхубзэр – усыгъэкIэ
 • Мазаем и 21-м бзэхэм я махуэр ягъэлъапIэ! Лъэпкъыр зыгъэщхьэхуэр, зыгъэдахэр, зыгъэлъэщыр и бзэрщ. Зи бзэ зыхъумэр ехъулIащ, бзэр зыфIэкIуэдыр унэхъуащ. Дэри ди анэдэлъхубзэр дывгъэхъумэ: дывгъэгупсысэ, дывгъэпсалъэ, дывгъатхэ къыддалъхуа бзэмкIэ! Бзэр тIурылъмэ хабзэри, щэнхабзэри, нэмысри тщIэнущ.
 • Мазаем и 21-р усыгъэми и дунейпсо махуэщ! Дыкъоджэ, гукIэ зыдогъащIэ, дагъэгупсысэ ди адыгэ усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм. Дунейм и къуэхъукъащIэхэм псом япэу поджэж ди усакIуэ пажэхэр, шэрыуэрэ я псалъэхэр къыхэщыпыкIауэ.
 • Анэдэлъхубзэхэм я махуэри, Усыгъэм и махуэри ЮНЕСКО-м игъэувауэ щытащ. ЦIыкIухэ, дэ а махуитIми зы гупсысэ хэдвгъалъхьэ! Адыгэбзэм теухуа усэ дахэхэм дыкъевгъаджэ!
 • Си адыгэбзэ
 • ЩыIэщ жиIэу: «Ди бзэр мыхьэнэншэщ».
 • ЩыIэщ жиIэу: «Ди бзэр къулейсызщ.
 • Бэзэр Iуэхухэм мыхъум нэгъуэщI гуэрхэм
 • Я щхьэ уиIэбэну къыбдэмыбзщ».
 • Ар жызыIэм, ахэр зи жьэ къекIуэм
 • И анэ быдзышэр ещI хьэрэм.
 • Зи бзэр нэгъуэщIыбзэкIэ зыхъуэжым
 • Сыт имыхъуэжыну къыхуэнэн?
 • Елмэс Аулэдин.
 •  
 • Си бзэр
 • Щхьэмыжу си бзэр согъэлъалъэ,
 • Къилъэлъыр зэкIэ къэзмыпща.
 • Зы хьэдзэ цIыкIу нэсати щIылъэм,
 • ТхьэкIумэр дзасэу къыхэпщащ.
 • КIэмыргуей Толэ.
 •  
 • Адыгэбзэ
 • ЦIыхуу щыIэм яIэжщ я бзэ,
 • ЗэраIэжым хуэдэу я псэ.
 • Сэри сиIэщ апхуэдэбзэ,
 • Хэлъу дади нани я псэ.
 •  
 • А сэ си бзэр адыгэбзэщ,
 • Пшынэ Iэпэу схуэбзэрабзэу,
 • Нарзаныпсым ещхьыркъабзэщ,
 • КъобыргъукIыр псынэ къабзэу.
 •  
 • Сэ къысфIощIыр адыгэбзэу
 • ЖэщкIэ мэзым къиIущэщыр.
 • Нэхущ бзухэм я уэрэду
 • Жыг къудамэм къапыщэщыр.
 •  
 • Адыгэбзэщ нанэ щабэу
 • Пщэдджыжь къэскIэ зэрылъаIуэр:
 • «Ухожае, тэдж, си тIасэ,
 • БлэбгъэкIынущ насып къакIуэр…»
 •  
 • Адыгэбзэр щыбзэрабзэм
 • Адыгэпсэр щымыжей,
 • ЗымыщIэжыр анэм и бзэр
 • ГъащIэм куэдрэ щогужьей.
 • Джэрыджэ Арсен.
 •  
 • Къэрабэ плъыфэщ,
 • уафэм едзэкIащ
 • (Пшэплъ)
 • Мэфий,
 • мэкIий,
 • хьэкъугъыр къреш.
 • (Жьапщэ)
 • МафIэм имыс,
 • псым имытхьэлэ.
 • (Мыл)
 • Бгыкъуншэ унэ
 • (Уафэ)
 • Дуней щIэуфэ, фэшэху.
 • (Пшагъуэ)
 • Дунейр зыгъэнэху,
 • псэр зыгъэхуабэ.
 • (Дыгъэ)
 • Зы жыгым къудамэу
 •  пщыкIутI гуэтщ,
 • къудамэ къэс тхьэмпэ
 •  щэщI пытщ,
 • а тхьэмпэхэм зы
 •  лъэныкъуэр хужьщ,
 • зы лъэныкъуэр
 •  фIыцIэщ.
 • (Илъэс, мазэ, жэщ, махуэ)
 •  
 • ЩIалэ цIыкIур къалъхуамэ,
 • Жэзым нэхърэ нэхъ быдэу,
 • Щихум нэхърэ нэхъ лъагэу,
 • ПкъыфIэ-къарууфIэу,
 • «ЛIыфIщ» хужаIэу,
 • Ем хуэIэпашэу,
 • ФIым хуэшэрыуэу,
 • Нэхъыжьхэм я нэхъыщIэу,
 • НэхъыщIэхэм я нэхъыжьу,
 • Гупым пашэ яхуэхъуу
 • Зи пашэр IуэхуфIым хуишэфу,
 • Нэмысыр,
 • Насыпыр,
 • Акъылыр,
 • Былымыр
 • И гъащIэм гъусэ хуэхъуауэ
 • Псэуну мы щIалэм дохъуэхъу!
 •  
 • Псалъэзэблэдз
 • Къехыу: 1. Дунейм лъэмыж плъыжь тралъхьащ.
 • ЕкIуэкIыу: 1. Уафэ щыкъарэ-щыкъарэ, щIылъэм щыкъэрэгъул, хьэцыбанэ гъэгу, пхъэгъурыкIэ щып. 2. Дунейм тетым я нэхъ кIыхь, пабжьэ кIыхьым къыхэмыщ. 3. АдакъэкIэу къэгъэша, къазшырыдзэу дэбзыкIа. 4. Зи кIэ дыкъуакъуэу бгыкъур зи унапIэ. 5. Уеплъмэ — гъуджэ, уеджэм — дэгу. 6. Бжьыхьэ нэщэнэу мамыжь Iус.
 • Зыгъэхьэзырар БИЦУ Жаннэщ.
 • Жэуапхэр:
 • Къехыу: 1. Лэгъупыкъу.
 • ЕкIуэкIыу: 1. Лыгъэ. 2. Гъуэгу. 3. Гъубжэ. 4. ПцIащхъуэ. 5. Мыл. 6. Мэкъу.