ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бэлыхь къызэрыкIа адыгэ псалъэжь

2022-02-03

 • Тыркум щыщ журналист Кабаш Сенеф къэралым и президент Эрдоган Реджеп зэригъэпудамкIэ ягъэкъуаншэу яубы-дащ щIышылэм и 21-м.

 • Илъэс 54-м ит Кабаш Сенеф щылажьэр къэралыгъуэм пэщIэту къалъытэ «Теле 1» каналращ. Тыркум и президент Эрдоган Реджеп тепсэлъыхьурэ, и псалъэхэр щIигъэбыдэжрэ пэт, журналистым жиIащ: «Псалъэжь цIэрыIуэ гуэр щыIэщ: «Тажым щхьэри Iущ дохъу». Ауэ дэ ди нэгу щIокI Iуэхур зэрыапхуэмыдэр. Пэж дыдэу, выр сэрейм щIэпшэ щхьэ- кIэ, ар пащтыхь хъуркъым, езы сэрейр бо мэхъу армыхъумэ».
 • Журналистым жиIам гу лъамытэнкIи хъунт, ар Кабаш Сенеф и Твиттер напэкIуэцIым къримылъхьэжамэ. ИщхьэкIэ къэтхьа псалъэжьыр цIыхубзым абдежми къритхащ. И лъабжьэм «адыгэ псалъэжь» жиIэри, кIэщIитхэжащ. «Адыгэхэм апхуэдэ псалъэжь фиIэ?» — жаIэурэ, тырку адыгэхэ-ри зыбжанэрэ хагъэзыхьащ.
 • «Сэ зыми и напэ тесхын мурад сиIа-къым», — жиIащ суд нэхъыщхьэм ирашэлIа, къуаншэу зыкъэзымылъытэж Кабаш Сенеф. Ауэ унафэ пыухыкIа ящIыху къаутIыпщыжын ядакъым.
 • «Журналистым къигъэлъэгъуар оппозицэм и Iуэху еплъыкIэкъым, атIэ акъылыншагъэрэ хьэлыншагъэрэщ, — жаIащ къэралым бжьыпэр щызыIыгъ, Захуагъэмрэ зыужьыныгъэмрэ я партым щыщхэм. — Президентым и пщIэр щIыналъэми и пщIэщ!»
 • «Псалъэжь игу къэкIыжащ жыпIэу, цIыхур жэщым сыхьэтитIым и унэ къыщIэпшу щIэбгъэтIысын Iуэхушхуэтэкъым ар, — къыщхьэщыжащ и лэжьакIуэм «Теле 1» каналым и редактор нэхъыщхьэ Мердан Янардаг. — Апхуэдэ щIыкIэу журналистхэр ягъэшынэну хуейуэ аращ».
 • КъызэрыщIэкIымкIэ, Кабаш Седеф Эрдоган и цIэр зэригъэулъийм щхьэкIэ хабзэм етIуанэу ирашалIэ. 2019 гъэм ар мазэ 13-кIэ ягъэтIысауэ щытащ, ардыдэмкIэ ягъэкъуаншэу.
 • «Захуагъэмрэ зыужьыныгъэмрэ я пар-тым и унафэм щIэт судхэм Эрдоганрэ тырку къэралыгъуэмрэ я напэр тетхыу жиIэурэ, хьэпсхэм драдзэ, пэжым щошынэри, — жриIауэ щытащ абы щыгъуэм Кабаш Седеф «halk.tv» телеканалым. — Езы президентым къэралым и унафэм щIэт СМИ-хэм я процент 95-м я эфирым къыщыпсалъэурэ пцIы еупс».
 • Илъэситху иримыкъум къриубыдэу зы къуаншагъэкIэ хабзэм тIэунейрэ ирашэлIа цIыхубзыр тезыр нэхъ лъагэ дыдэм IэщIэкIыныр дзыхьщIыгъуэджэу къалъытэ. Тыркум и радиомрэ телевиденэмрэ я совет нэхъыщхьэм Кабаш Седеф щылажьэ «Те-ле 1» каналым и Iуэху кърихьэжьауэ, я лэжьыгъэм зэрыкIэлъыплъри абы и щы-хьэтщ.
 • Журналистым къыщхьэщыжхэм я бжыгъэм кIуэ пэтми хохъуэ. Къэрал унафэм пэщIэт, Республикэм и лъэпкъ партым и унафэщI Кылычдароглу Кемали абыхэм ящыщщ. «Эрдоган и пщIэ ехуэхыр Кабаш Седеф игъэтIыскIэ къигъэщIэрэщIэжы-фын и гугъэу аращ», — жеIэ абы. Езым илъэс блэкIам Тыркум и цIыхубэ зэхуэсым щыжиIам щхьэкIэ апхуэдэ тезыр тралъхьэри, доллар 3200-рэ ирагъэпшынауэ щытащ. Ахъшэр иужькIэ Университет фондым иратри, студентхэм я стипендием хагъэхьащ.
 • Тыркум ЮстицэмкIэ и министерствэм къызэрыщагъэлъагъуэмкIэ, 2020 гъэм и закъуэ къэрал лIыщхьэр зэрагъэпудам и щхьэусыгъуэкIэ хабзэм къиIэтащ Iуэху 31297-рэ. Псори зэхэту зэпкъраха Iуэху 7790-м япкъ иткIэ тезыр тралъхьащ цIыху 3325-м.
 • Эрдоган Реджеп къэралтет залымхэм хабжэркъым. Ататюрк Кемал и сурэтыр зи дапхъэм тет Кабаш Сенеф абы пэщIэзыгъэувэр къэралым диныр тегъэщIапIэ зэрыхуэхъур зыфIэмыфIхэрщ. Дауэ хъуами, адыгэ псалъэжьым и щхьэусыгъуэкIэ бэлыхь хэхуа бзылъхугъэм и Iуэхур Тхьэм зэтриухуэж.