ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэсым и футболист нэхъыфI Хьэшыр Алан

2022-01-20

  • ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу «Советская молодёжь» газетым «Спартак-Налшыкым» тетхыхь журналистхэм я деж щIэупщIэныгъэхэр щрегъэкIуэкI. Абы къыщагъэлъагъуэ илъэс блэкIам и футболист нэхъыфIыр.

  • Мыпхуэдэр иджы 27-нэу екIуэкIащ. Сытым дежи хуэдэу щIэупщIэныгъэм хэтахэр зыхэплъэныр куэдт. Абыхэм я IэIэтым къигъэлъэгъуэнут 2021 гъэм «Спартак-Налшыкым» и футболист нэхъыфI хъунур. Фигу къэдгъэкIыжынщи, журналистхэм футболиститхум я цIэр къраIуэн хуейт икIи япэ ирагъэщым баллитху, етIуанэм – баллиплI, ещанэм – баллищ, апхуэдэу къехыурэ трагуашэ. АдэкIэ журналистхэм къагъэлъэгъуапхъэт щIэуэ командэм къыхыхьахэм ящыщу нэхъыфIыр, топ нэхъ дахэ дэзыгъэкIар, налшыкдэсхэм я зэIущIэ нэхъыфIымрэ нэхъыкIэмрэ.
  • Республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналиститхумрэ футбол клубым и пресс-Iэтащхьэмрэ я деж щрагъэкIуэкIа щIэупщIэныгъэхэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм и футболист нэхъыфI 2021 гъэм хъуащ гъуащхьэхъумэныкъуэ Хьэшыр Алан. Илъэс 24-рэ зи ныбжь футболистым балл 27-рэ къыхуагъэфэщащ. Къыхэдгъэщынщи, Алан спорт журналистхэм я анкетэхэм псоми къыщагъэлъэгъуащ. Хым ящыщу плIым ар япэ ирагъэщащ, зым – етIуанэм, адрейм ещанэм игъэуващ. Иджырей текIуэныгъэр Хьэшыр Алан и дежкIэ япэ хъуащ, ауэ нэрылъагъущ ар илъэс зыбжанэ хъуауэ абы зэрыхуэкIуэр. 2019 гъэм етIуанэ увыпIэр абы диугуэшащ Бацэ Къантемыр, 2020 гъэм щхьэзакъуэ етIуанэ увыпIэр иубыдауэ щытащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Хьэшырыр «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ нэхъыфIщ. Плъыжь-хужьыфэхэм яхэту абы и хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм илъэс блэкIам топибл дигъэкIащ.
  • ЩIэупщIэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, етIуанэ увыпIэр къихьащ балл 13 къызыхуагъэфэща гъуащхьэхъумэ Шумахуэ Заур. Зы журналистым ар япэ иригъэщащ, нэгъуэщIым етIуанэу игъэуващ, иджыри нэгъуэщIитIым еплIанэ увыпIэр къыхуагъэфэщащ. Зэпеуэм балл пщIырыпщI къыщахьри, ещанэ-еплIанэ увыпIэхэр зэдаугуэшащ гъуащхьэхъумэхэу, и къуэш нэхъыжьым зымащIэкIэ къыкIэрыхъуа Шумахуэ Идаррэ Ольмезов Артуррэ. «Спартак-Налшыкым» 2021 гъэм и футболист нэхъыфIитхум я гупыр зэхуищIыжащ командэм тетхыхь журналистхэм баллий зыхуагъэфэща Жангуразов Расул. Псори зэхэту щIэупщIэныгъэхэм хэтахэм налшыкдэсхэм я футболист 13-м я цIэ къраIуащ. ИщхьэкIэ къыщыдгъэлъэгъуахэм къищынэмыщIауэ, гулъытэ ягъуэтащ КIэдыкIуей Хьэчим, Антипов Антон, Бажэ Амир, Сындыку Темыркъан, Торосян Севадэ, Къумыкъу Ислъам, Бенедык Данил, Бэчбо Мурат сымэ.
  • Къыхэдгъэщынщи, командэм 2021 гъэм щIэуэ къыхыхьахэм ящыщу журналистхэм нэхъыфIу зыкъигъэлъэгъуауэ къалъытащ гъуащхьауэ Бэчбо Мурат. Абы баллихым щыщу 3-р къылъысащ.
  • Ди командэм къемыхъулIахэм ящыщу щIэупщIэныгъэхэм къыщагъэлъэгъуащ зэIущIитху, арщхьэкIэ «япэ ищар» «Биолог-Новокубанск»-м Прогрессым щыIэу 0:1-уэ ди щIалэхэр къызэрыщыхагъэщIарщ.
  • ЗэрытемыгъэкIуауэ, 0:0-у иуха пэтми, журналист нэхъыбэм зэIущIэ нэхъ дахэ хъуауэ къалъытащ «Спартак-Налшыкым» Таганрог щыIэ «Форте»-м дригъэкIуэкIар.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм дигъэкIа топхэм нэхъыфIыр журналистхэм къахухэхакъым – дэтхэнэми езым и закъуэ гурыхь щыхъуа топ иIэу къыщIэкIащ. Къыхэдгъэщынщи, щIэупщIэныгъэм хэтахэм къагъэлъэгъуащ Хьэшыр Алан Волгоград и «Ротор-2» и гъуэм дигъэкIа топитIыр, Багъэтыр Альберт Мэхъэчкъалэ и «Динамо» худихуар, Къумыкъу Ислъам — «ЕсэнтIыгум», Шумахуэ Идар — «Мэшыкъуэ КМВ»-м, Бэчбо Мурат «Алание-2» я гъуэр зэрыхагъэщIахэр.
  • Жыласэ Замир.