ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэдэлъхубзэр хъумэ икIи егъэфIакIуэ

2022-01-20

  • Бахъсэн районым и библиотекэм щрагъэкIуэкIащ «Уи анэдэлъхубзэр хъумэ икIи егъэфIакIуэ» литературэ-макъамэ пшыхьыр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъумрэ мы гъэр ЦIыхубэ гъуазджэмрэ щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэмрэ я илъэсу зэрагъэувамрэ.

  • Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ районым ЩэнхабзэмкIэ и унэхэм гъуазджэмкIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэр, библиотекэм жыджэру екIуалIэхэр.
  • Пшыхьым щытепсэлъыхьащ лъэпкъ IуэрыIуатэм, анэдэлъхубзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа тхакIуэ, усакIуэ нэхъыфIхэм, усэхэм къеджащ. ЦIыхубэ уэрэдхэр игъэзэщIащ «Кавказ» уэрэджыIакIуэ ансамблым.
  • «Тхылъымрэ бзэмрэ – щэнхабзэм я хъумакIуэ нэхъыщхьэщ. Литературэрщ лъэпкъхэр зэкъуэзыгъэувэр, зыр адрейм нэхъ гъунэгъу хуэзыщIыр», — жеIэ районым и библиотекэ системэм и унафэщI Нэгъуей Радимэ.
  • КъищынэмыщIауэ, библиотекэхэм я лэжьакIуэхэм социальнэ сайтхэр къагъэсэбэпу лэжьыгъэ ирагъэкIуэкI, щIыналъэм и щэнхабзэ, гъуазджэ Iуэхухэм къуажэдэсхэр къыхашэу.
  • Мазаем урыс литературэм и пшыхь къызэрагъэпэщыну я мурадщ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.