ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Антарес» центрым и лэжьыгъэр къапщытащ

2021-12-04

 • КъБР- м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Зэчиймрэ ехъулIэныгъэмрэ» щIэныгъэ фондым и унафэщI, «ЩIэныгъэ» лъэпкъ проектым и Жылагъуэ-гъэзэщIакIуэ советым и унафэщI Шмелёвэ Еленэрэ ирагъэкIуэкIащ Гъуазджэм, спортым, егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ зэфIэкI къыщызыгъэлъагъуэ сабийхэм зегъэужьыным хуэгъэпсауэ КъБР-м щылажьэ «Антарес» щIыналъэ центрым и Попечительскэ советым и зи чэзу зэIущIэр.

 • ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэу Геккиев Заур, Родинэ Викторие, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ и комитетым и унафэщI Емуз Нинэ, КъБР-м и Парламентым и депутат, «Налшык» хьэлвэ къыщыщIагъэкI заводым и генеральнэ директор Къудали Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор; Налшык къалэм и администрацэм и унафэщI Ахъуэхъу Таймураз, ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Бейтыгъуэн Залинэ, Бгылъэ щIыпIэхэр джыным елэжь институтым и унафэщI Беккиев Мухътар, Кавказ щIалэгъуа- лэм зыщагъасэ тренинг центрым и унафэщI Борисевич Екатеринэ, Эксперт советым щыщ, КъБКъУ-м Компьютер IэмэпсымэхэмкIэ и кафедрэм и профессор Хьэшыр Татьянэ, видеоконференц IэмалкIэ — «Ай Ти Ви Групп» IуэхущIапIэм и унафэщI Алтуев Мурат, «Кавказ. РФ» IуэхущIапIэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн сымэ.
 • ЗэIущIэр къыщызэIуихым, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIэ Казбек и псалъэм къыщыхигъэщащ «Антарес»-р республикэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ проекту зэрыщытыр.
 • Центрыр «Дэтхэнэ сабийми и ехъулIэныгъэ» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ 2019 гъэм къызэIуахауэ щытащ.
 • «Ар къызэдгъэпэщыным мыхьэнэшхуэ етту делIэлIащ, унафэщI къэс езым и гуащIэ Iуэхум хилъхьащ схужыIэнущ. Сэ езым егъэджэныгъэм епха унафэхэр си нэIэ щIэтащ. Центрыр Налшык и курорт Iыхьэм хиубыдэ сабий санаторэм зэрыщыIэм и фIыгъэкIэ, республикэм ис сабийхэм къалъыс IуэхущIапIэр езыхэм къагъэсэбэпыну хуит хъужахэщ, иджы нэгъуэщI IэмалкIэ. Ар къызэIуихын папщIэ республикэм къыхуаутIыпщауэ щытащ сом мелуан 213-м щIигъу, щIыналъэм и бюджетым щыщи текIуэдащ. Аращи, нобэ Центрым лэжьыгъэшхуэ зэфIегъэкI ди сабийхэм ябгъэдэлъ зэчийхэр наIуэ къэщIыным, къыдалъхуа зэфIэкIым зегъэужьыным теухуауэ. Ар Урысейм и Президент Путин Владимир ди пащхьэ къригъэува къалэнхэм ящыщщ», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
 • Шмелёвэ Еленэ къызэхуэсахэм сэлам яриха нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэрым егъэджэныгъэм къыдэкIуэу сабийхэм ират щIэныгъэм зыщрагъэужьын папщIэ куэд зэращыхузэфIэкIыр жиIащ. А лъэныкъуэмкIэ къалэн нэхъыщхьэу дяпэкIи щытынур «сабийхэм заузэщIыну Iэмал псори етынырщ, сыту жыпIэмэ, инфраструктурэ зызыубгъуамрэ IэщIагъэм хэзыщIыкI лэжьакIуэхэмрэ сыт щыгъуи щIэупщIэшхуэ яIэнущ».
 • «Къэрал программэм псори хиубыдэн папщIэ, республикэм и щIыналъэ псоми зэхуэдэ Iэмал ефтыныр япэ зэривгъэщыр хэкIыпIэ пэжу къэвгъуэтащ. Иджыпсту мы щIыналъэ центрым зэфIигъэкI лэжьыгъэхэр «Сириус» IуэхущIапIэм щапхъэ трихыурэщ зэрищIэр, ди лэжьэгъухэм кърат чэнджэщхэм едаIуэурэ. Ар фызылъэIэсыпхъэ мурадым хуэм-хуэмурэ фызэрыхуэкIуэм и щыхьэтщ, сабийхэри фэри хъарзынэу фыхэгъуэзащ а Iуэхум. IэщIагъэлIхэр я акъыл зэтехуэу зэрызэдэлажьэр щыплъагъукIэ, уи фIэщ мэхъу центрым и унафэщIхэр къыхэзыхахэр зэрыщымыуари, хэкIыпIэу къагъуэтахэр псоми я зэхуэдэ бгъэдыхьэкIэ пэжу зэрыщытри», — жиIащ Шмелёвэ Еленэ.
 • КIуэкIуэ Казбек Шмелёвэ Еленэ фIыщIэ хуищIащ лэжьыгъэр къазэрыдиIыгъым, къыдэкIуэтей щIэблэми, егъэджэн Iуэхум хэпщIахэми мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэшхуэ зэрадригъэкIуэкIым щхьэкIэ.
 • «Шэч хэмылъу, абыхэм къалэжь пщIэшхуэ яхуэпщIыну. Нобэ ар зыщIыпIэ нэсыфа, дызыгъэгуфIэ ди сабийхэм ядэтлъагъум къыдгурегъаIуэ икIи Iэмал имыIэу а лэжьыгъэм нэхъ куужу зедгъэужьынущ. Ди щIыналъэм сыт нэхъри нэхъапэу къыщыдолъытэ сабийхэм щIэныгъэ еттыныр. Аращ ди республикэм и къэкIуэнур зэлъытар», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
 • ЩIыналъэ центрым и лэжьыгъэр къипщытэжащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор. Абы къыхигъэщащ лъэныкъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ сабийхэм ябгъэдэлъ зэчийр къэгъэнэIуэнымрэ абыхэм зегъэужьынымрэ центрым иригъэкIуэкI лэжьыгъэ псоми я нэхъыщхьэу зэрыщытыр.
 • «Зэчий зыбгъэдэлъ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ наIуэ къэщIыныр, абыхэм ядэлэжьэн Iуэхур республикэм щофIакIуэ. Центрым и фIыгъэкIэ ар нэхъ зэтеухуа, и ехъулIэныгъэхэри нэхъыбэ хъун хуейуэ аращ. А мурадым дылъэIэсын папщIэ, диIэ Iэмалхэр нэхъыфIу къэдгъэщхьэпэн, щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызрагъэгъуэт еджапIэхэм, щIэныгъэ центрхэм, IэщIагъэм хуэзыгъэхьэзыр IуэхущIапIэхэм нэхъыбэу ядэлэжьэн хуейуэ аращ», — дыщIигъуащ Езауэ Анзор.
 • ЗэIущIэм къыщыпсэлъахэм къыхагъэщащ «Антарес»-р КъШР-м щыIэ, Инджыдж ЦIыкIу дэт РАН-м и астрофизикэ обсерваторием зэрыдэлажьэр; КъБР-м математикэ щIэныгъэм зыщиужьын пап-щIэ, Адыгэ университетым и Кавказ математикэ центрым и гъусэу проект щхьэхуэм зэрелэжьыр; 2020 — 2021 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу сабий 29-рэ егъэджакIуэ 22-рэ я щIэныгъэм щыхагъэхъуа «Сириус» центрым пыщIауэ зэрыщытыр.
 • «Антарес» центрым еубыд IэмэпсымэщIэхэмкIэ узэда лабораторэхэр зыхэт еджакIуэ корпус, абы хэтщ шахмат ущыджэгу, музыкэм, сурэт щIыным зыщебгъасэ, литературэ хьэщIэщхэр.
 • «Антарес»-м Iуэху хэхам хуэгъэпса егъэджэкIэ сменэрэ онлайн Iэмалымрэ щолажьэ, псори зэхэту абы зыхрагъэтхащ сабий 4800-м нэсым. Илъэс блэкIам абы и профильнэ сменэм щеджащ щIыналъэ щхьэхуэхэмрэ къалэхэмрэ щыщу еджакIуэ миным нэс. ЦIыху нэхъыбэ зыхэпщIа лэжьыгъэу «Антарес»-м иригъэкIуэкIахэм ящыщщ «Урысейр зэхуэдэ Iэмал къозыт къэралщ» зи фIэщыгъэ президент платформэм хыхьэ «Зыгъэпсэхугъуэ ин» проектыр. Абы хэтащ сабий мин I5-м нэс. Дызэрыт илъэсым и гъатхэпэм центрым щекIуэкIа «Хьэрш программэ «Сириус-2021» урысейпсо егъэджэныгъэ сменэм хэпщIа хъуащ УФ-м и щIыпIэ 39-м щыщу сабии 130-рэ.
 • Центрым лэжьэн зэрыщIидзэрэ, 5 — 11-нэ классхэм щIэс сабийхэм папщIэ сменэу 47-рэ ирагъэкIуэкIащ. Абыхэм къызэщIаубыдащ еджакIуэ 1784-рэ, онлайн IэмалкIэ — цIыху 785-рэ. Псори зэхэту зэхьэзэхуэ хэдэрыхэхым къызэщIиубыдащ еджакIуэ 20000.
 • «Антарес» центрым и Эксперт советым и лэжьыгъэр къипщытэжащ Хьэшыр Татьянэ. Ар тепсэлъыхьащ къыкIэлъыкIуэ илъэсым зыхуагъэувыж къалэнхэм. КъинэмыщIауэ, зэIущIэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэхуэхэр хилъхьащ Попечительскэ советым и зэхэтыкIэм.
 • «Антарес» щIыналъэ центрым и унафэщI Джаппуевэ Тамарэ тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэм адэкIэ здиунэтIыну лъэныкъуэхэм. КъыкIэлъыкIуэ илъэсым мурад зыхуащIыж республикэм щекIуэкI Урысейпсо олимпиадэхэм я еджапIэ, щIыналъэ Iыхьэхэм тест IэмалкIэ узэрыхэтыну Iэмэпсымэхэр зэрагъэпэщыну. Ахэр бжыгъэр зи тегъэщIапIэ Iэмэпсымэхэр къагъэсэбэпу ирагъэкIуэкIынущ. КъинэмыщIауэ, 5 — 8-нэ классхэм щIэс сабийхэм папщIэ республикэ олимпиадэ ирагъэкIуэкIынущ сабий зэчиифIэхэр пасэу къыхацIыхукIын мурадкIэ. «А Iэмалхэм олимпиадэхэм къыщыхэжаныкIхэр къэтщIэну Iэмал къыдатынущ, «Антарес»-м и лэжьыгъэм хэтхэм я цIэ-унэцIэхэри нэхъыбэ хъунущ», — жиIащ Джаппуевэ Тамарэ.
 • Мыпхуэдэ гупыж къыхалъхьащ: «Антарес» центрым иджыри «Кампус» — ущыжей хъуну къудамэ — къыгуащIыхьыну, щIыпIэ жыжьэ къикI еджакIуэхэр абы щIэсын хуэдэу.
 •  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэр щиухым къыхилъхьащ 2022 гъэм гъатхэпэм и 1-м и пэ къихуэу, егъэджэныгъэм къыдэкIуэу сабийхэм драгъэкIуэкI Iуэхухэм хагъэхъуэну, щIэныгъэм зезыгъэубгъу программэщIэхэм зрагъэукъуэдиину, профильнэ сменэхэм ящIэнухэр щаубзыхукIэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ IуэхущIапIэхэм зыпащIэну, иджырей егъэджэныгъэ Iэмалхэм лъэщIыхьэ IэщIагъэлI щыIэн хуэдэу, егъэджакIуэхэм ядэлэжьэну.