ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Урысей — Ислъам дуней

2023-03-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей — Ислъам дуней» зыфIаща, Стратегие зыужьыныгъэмкIэ гу-пым и унафэщIхэр Ислъам зэдэлэжьэныгъэмкIэ зэгурыIуэныгъэм (ОИК) хыхьэ къэралхэм я лIыкIуэхэм щахуэза зэIущIэм. Зэхуэсым къекIуэлIахэр ирагъэблэгъащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Ма-рат, УФ-м нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергей, Гупым и унафэщI Минниханов Рустам сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди зэпыщIэныгъэхэр  нэхъ кIыхьыж ирехъу!

2023-03-10

 • Кавказ Ищхъэрэм къыдыщэкI газетхэм я нэхъыжь дыдэхэм ящыщ, тхыдэ гъуэгуанэ кIыхь къызэпызыча «Адыгэ макъ» газетым и япэ номерыр къыдэкIын зэрыщIидзэрэ гъатхэпэм и 8-м илъэси 100 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Залымыгъэм ихьахэр ягу къагъэкIыж

2023-03-10

 • Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа залымыгъэм и лей зытехьахэм я фэеплъ мемориалым деж гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ лъэпкъыр я лъахэм зэрырашрэ илъэс 79-рэ зэрыхъум теухуа щыгъуэ пэкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЕгъэджакIуэм и пщIэр яIэт

2023-03-10

 • Дызэрыщыгъуазэщи, УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэкIэ 2023 гъэр егъэджэныгъэ IэнатIэм пыщIа IэщIагъэрылажьэхэм я илъэсу ягъэуващ. ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсым зэрыпежьэ гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ Тэрч щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Беслъэнейхэм къахэкIат

2023-03-10

 • Адыгэ лъэпкъым къыхэкIащ, бгъэщIагъуэ пэтми, къыпхуэмыIуэтэну цIыху телъыджэхэр. Ди куэдщ дохутыр Iэзэхэр, сурэтыщI телъыджхэр, щIэныгъэлI щэджащэхэр, дзэпщ хахуэхэр. Апхуэдэу, сыт хуэдиз зэман дэкIами, цIыхум яIурылъынущ Нартсанэ (Кисловодск) къалэ дэт Ставрополь къэрал медицинэ академием и вертеброневрологие (тхыцIэ узыфэхэмкIэ) клиникэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм я цIыхубэ дохутыр, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием (ЩIДАА) и академик, Белгород и къэрал университетым, Кишинев и къэрал медицинэ университетым щIыхь зиIэ я профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Молдовэ академием и академик Лий Адэлджэрий (Анатолэ) и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Япэ адыгэ газетыр илъэси 100 ирокъу

2023-03-10

 • 1923 гъэм гъатхэпэм и 8-м къыдэкIауэ щытащ хьэрып алыфбейкIэ тха «Адыгэ макъ» япэ адыгэ газетыр. Зи бжыгъэкIэ 500 хъууэ къыдэкIа япэ номерыр зыIэрыхьа цIыхухэри зэрыхьа унагъуэхэри хуабжьу щыгуфIыкIащ абы — ди бзэкIэ тха газетым и гъуэгур зэIуха хъуат. Абы щыгъуэм цIыхухэм яхуэгъэза джэпсалъэу Хьэхъурэт Щыхьэнджэрий итхыгъат: «ЧеркесыбзэкIэ тха газетым и япэ номырыр къыдэкIащ, етIуанэ номерыр ягъэхьэзыр. Газетыр гъэхьэзырыным цIыхубэр хэлэжьыхьын хуейщ, ар псоми ялъэгъэIэсыныр щIыпIэ органхэм я пщэрылъщ. ЛъэпкъыбзэкIэ газет къызэрыдагъэкIыр игъуэу къызэрилъытэм къыхэкIыу, хэку исполкомым унафэ ещI газетыр къызэрыдэкIым и хъыбарыр цIыхухэм зэхегъэхын, гуныкъуэгъуэу яIэр газетым къатхын, цIыхухэми IуэхущIапIэхэми Iэ традзэн, газетыр мазэм тIэу къыдэгъэкIын зэрыхуейм теухуауэ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэдэлъхубзэм и быдапIэ

2023-03-10

 • Гъатхэпэм и 3-м Налшык къалэм щекIуэкIащ «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хаб-зэм я хъумакIуэщ» республикэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэр. КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и къудамэу «ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ центрым» къыхилъхьа а зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэхэр республикэм и щIыналъэхэм щекIуэкIащ. Абы щыщу кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщар унагъуихщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ЦIыхубзхэм хъуэхъурэ саугъэткIэ щахуэупсэ махуэшхуэ

2023-03-10

 • КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым гъатхэпэм и 7-м махуэшхуэ концерт гукъинэж щатащ, гуапагъэ, нэху, гугъэ, лъагъуныгъэ, гъащIэ зыт Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэм и щIыхькIэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ республикэм и Бзылъхугъэхэм я зэгухьэныгъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БжьыфIэу, щэныфIэу фIыр я гум илъу

2023-03-10

 • Газетеджэхэм гу лъатауэ къыщIэкIынщ къытхуэтхэхэм яхуэдэ дыдэу, зыщыгуфIыкIа гуэрымкIэ цIыхубэм ядэгуэшэну, зыгъэщхьэжагъуэхэр гъэзэкIуэжа зэрыхъунумкIэ къыдэчэнджэщыну редакцэм къыщIыхьа нэхъыжьхэм дазэрыщыгуфIыкIым. Псалъэжьми зэрыжиIауэ, апхуэдэ хьэщIэхэм дыщэм хэсым дефIэкIыу зыкъытщегъэхъуж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэблэр яущий

2023-03-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» мазэ лэжьыгъэр иухащ. А зэманым къриубыдэу абы хэтащ класс нэхъыжьхэм щIэс 7000-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Автозапчасть»-р чемпионщ

2023-03-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм блэкIа зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм зи чэзу зэIущIэхэр щызэхэтащ. Зэхьэзэхуэр иухыным зы джэгугъуэ къэнэжауэ япэ, етIуанэ увыпIэр къэзыхьахэр ягъэбелджылащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол