ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2022

ГъуазджэхэмкIэ сабий еджапIэр къапщытэу

2022-11-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ Прохладнэ къалэм ГъуазджэхэмкIэ и сабий еджапIэм иджыблагъэ щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу

2022-11-08

  • УФ-м и ТхакIуэхэми и Журналистхэми я союзхэм хэт, тхакIуэ, философ, тхыдэдж Бейтыгъуэн Сэфарбий Нахьмэн и къуэм гъащIэ гъуэгуанэ къикIуам кIэщIу укъытеувыIэмэ, ар 1942 гъэм щэкIуэгъуэм и 7-м Дзэлыкъуэ куейм хыхьэ Къармэхьэблэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр я жылэм къыщызыуха щIалэр лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэм пэрыта нэужьщ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щыщIэтIысхьар. Абыи зэрехъулIар а зэрылажьэм хуэдэурэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Гъуазджэхэм я жэщ

2022-11-08

  • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу,  КъБР-м и Лъэпкъ музейм, СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм щекIуэкIащ «Гъуазджэхэм я жэщ» Iуэхум иращIэкIа зэхыхьэ гуапэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Ди щIыналъэм къыщыщIэж псы хущхъуэхэр

2022-11-08

  • Ди республикэм псы хущхъуэ пщтыр къыщыщIэж щIыпIэ куэд иIэщ. Псы хуабэхэр вулканхэм япэгъунэгъуу, абыхэм къагъэплъу аращ щIэныгъэлIхэр Iуэхум зэреплъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшыкдэсхэм  зыкъызэкъуахмэ…

2022-11-08

  • «Кубань Холдинг» (Павловская) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:1). Павловская. «Урожай» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.
  • Судьяхэр: Прокопов (Волгоград), Харченкэ (Дон Iус Ростов), Пичугин (Ставрополь).
  • «Кубань Холдинг»: Габлие, Пахлеванян, Богдаев, Игнатьев, Парадин (Сухарев, 20), Къардэн, Иванков (Шульжевский, 61), ДыщэкI (Цимбал, 46), Папикян, Мнацаканян (Лаврищев, 46), Матюшенкэ (Куприянов, 71).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол