ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2021

КъБР-м и Iэтащхьэр «КАМАЗ-мастер» командэм хэтхэм ехъуэхъуащ ахэр «Дакар» къызэдэжэм  зэрыщытекIуамкIэ

2021-01-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ «КАМАЗ-мастер» гупым хэтхэм, абыхэм я унафэщI Чагин Владимир сымэ, Сауд Хьэрыпым щекIуэкIа «Дакар» къызэдэжэм къыщахьа текIуэныгъэм папщIэ. «А ехъулIэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрми хэлъхьэныгъэ мыин зэрыхуищIар зыхэпщIэну икъукIэ гуапэщ!» — къыхигъэщащ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Махуэрыеджэ мардэм тоувэж

2021-01-19

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ди къэралым мы зэманым зыщызыубгъуа коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ, курыт школхэм я пэщIэдзэ, ику ит классхэм я лэжьэкIэм зэхъуэкIыныгъэ иратурэ екIуэкIащ. Куэд дэкIакъым ди республикэм и еджапIэхэм я бжэхэр махуэрыеджэ мардэм тету къызэрызэIуахыжрэ. А Iуэху зехьэкIэр блыщхьэ лъандэрэ щаублэжащ ди къэралым и курыт школ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

КъБР-м  Коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ  и  оперативнэ штабым къет

2021-01-19

 • 2021  гъэмщIышылэм  и  18-м  ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 392.997-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 17.592-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 97-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1.476-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 95-рэ
 • Хъужахэр — 16.219-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 297-рэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Ар сэращ, Къурмэнщ, къопсалъэр…»

2021-01-19

 • Ди лъэпкъым и бын пажэхэм зи нурыр къахэщ, лъэпкъым и поэзием, прозэм зи лирическэ макъыр лъэщу къыхэIукIа, щIы хъурейм текъухьа дэтхэнэ адыгэми фIыуэ яцIыху, ялъагъу Дыгъужь Къурмэн итхахэр зэхуэхьэсыжауэ, томих хъууэ ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

2021-01-19

«Адыгэ псалъэм» и сурэттех Щомахуэ Владимиррэ(сэмэгумкIэ) актёр, сурэттех Шахмурзаев Алексейрэ гушыIэ дахэ яхэлът.1994 гъэ.19

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Дамыгъэхэр щызэхуехьэс

2021-01-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ КъБР-м и коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм хэт Тхьэкъуахъуэ Iэуес игъэхьэзыра «Кабардино-Балкария в период Великой Отечественной войны в предметах коллекционирования» буклетыр. Ар абы триухуащ ТекIуэныгъэ Иныр къызэрытхьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2021-01-19

 • Нарт  Ерыгунэрэ
 • Зулихъэ-гуащэрэ  я  зэхуэусэ
 • Нарт Ерыгунэ:
 • — Зулихъэ-гуащэкIэ жылэр къоджэми,
 • Къазыхъуэ ныуэм урипхъущ,
 • Уэ пщы-гуащэ щIыкIэу ущысми,
 • МастэкIэ уIэпэгуахъуэщ.
 • Уэ езыр, гущэ, узыщытхъужми,
 • Сытуи, гущэ, ушыпсытхъу,
 • Нысашэр, гущэ, къыщыхъукIэ,
 • Пхъэ вакъэхэр, уэ, къызэпощIыкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэр зэчийкIэ зыхуэупса цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 27-м адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса пшыхь къыщызэрагъэпэщат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

И цIэр зымыгъэкIуэдын Iэужь

2021-01-19

 • КъБР-м и цIыхубэ  тхакIуэ Гуртуев Берт къызэралъхурэ  илъэси 110-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Лъэпкъ щэнхабзэр зыгъэбея Кузьмин Валентин

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щызэхэтащ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум хуэгъэпса фэеплъ пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Беслъэнеймрэ  Мырзэкъанымрэ  я  зи  чэзу  текIуэныгъэхэр

2021-01-19

 • Рязань къалэм илъэс блэкIам и кIэухым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм IэпщэрызауэмкIэ и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы медалиплI къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр