ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2021

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

2021-01-14

 • ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэу, ветеранхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • Урысей печатым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Махуэшхуэм нобэ зэкъуигъэувэр хъыбарегъащIэ IэнатIэм и къудамэхэу тедзауэ дунейм къытехьэхэм щылажьэхэм, къыдэзыгъэкIхэм, полиграфием епхахэм я закъуэкъым, атIэ медиазэгухьэныгъэм хиубыдэ псоми ехьэлIащ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЛIэщIыгъуэ куэд зи ныбжь

2021-01-14

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЛДПР партми си щхьэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Япэ итхэр

2021-01-14

 • УФ-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым къищта унафэм ипкъ иткIэ, 1991 гъэм щегъэжьауэ, Урысей печатым и махуэр щIышылэм и 13-м ягъэлъапIэ. Къэралым и тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, а махуэращ цIыхухэм япэ дыдэ щаIэрыхьауэ щытар Петр Езанэ пащтыхьым и жэрдэмкIэ 1703 гъэм зэхаубла «Бытырбыху хъыбархэр» («Санкт-Петербургские ведомости») газетыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и медицинэ IуэхущIапIэхэм IэмэпсымэщIэхэр къаIэрохьэ

2021-01-14

 • КъБР-м узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэр зэфыкIхэм щеIэзэ и госпиталхэм щIэт диагностикэ Iэмэпсымэжьхэм я пIэкIэ щIэхэр къаIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Налшык  щагъэлъапIэ

2021-01-14

 •  Урысей печатым и махуэр дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм. Абы щызэхуашэсат республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэм нэгъабэ ехъулIэныгъэхэр щызэзыгъэгъуэта IэщIагъэлI пажэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иджыри зы текIуэныгъэщIэ

2021-01-14

 • Спортым рекорд щагъэувхэм кIэлъыплъхэр щыгъуазэщ Къармэхьэблэ щыщ, Бахъсэн къалэ щыпсэу Шэру Мурат и цIэми, и зэфIэкIхэми. 2004 гъэм Налшык къалэ щекIуэкIа «Наркотикхэм пэщIэт спорт» зэхьэзэхуэм и утыкум ита адыгэ щIалэщIэр куэдым гукъинэ ящыхъуат — щIым нэмысу топыр лъакъуэ ижь защIэкIэ минищым нэблагъэкIэ дрихуеяуэ щытат. Абы къыщыщIэдзауэ Шэрур хущIокъу и лъэкIым нэхъри зригъэубгъуну, ар нэхъыбэм яригъэлъагъуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щохъужь  Хьэлым  и нэмыгъэса  макъамэр

2021-01-14

 • Урысейм и журналистхэми и тхакIуэхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и журналист Абидокъуэ (Щохъужь) Лусанэ и Iэдакъэ къыщIэкIа, «Нэмыгъэса макъамэ» фIэщыгъэцIэр зиIэ тхылъ купщIафIэ илъэсыжьым и иужьрей махуэхэм дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

2021 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2021-01-14

 • ЩIЫШЫЛЭ (ЯНВАРЬ)
 • ЩIышылэм и 15
 • 1906 гъэм къалъхуащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шууей дивизэм и комиссар, Ленин, Вагъуэ Плъыжь орденхэм я  кавалер Хьэтыкъуей Iэбубэчыр.
 • 1936 гъэм къалъхуащ IуэрыIуатэдж, адыгэ уэрэдыжьхэр зыгъэзащIэ, шэрджэс усакIуэ, тхакIуэ Шэрджэс Алий.
 • ЩIышылэм и 17
 • Сабийхэм я къэхутэныгъэм и махуэщ
 • 1956 гъэм къалъхуащ шэрджэс еджагъэшхуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор Темырдащ Зэуал.
 • 1966 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, культурологие щIэныгъэхэм я кандидат, жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Адыгэм къызэрилъхуар ягъэгъуащэркъым

2021-01-14

 • Нэгъабэ и кIэуххэм и зы махуэ гуэрым си деж телефонкIэ къэпсэлъащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, академик, Адыгеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ХьэкIуащэ Андрей. «Си лIыжьыщхьэ (дыгъэгъазэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирикъуащи, Тхьэм куэдрэ узыншэу ди япэ иригъэт!) хабзэ пыухыкIа зимыIэ Iэпщэрызауэм сыдихьэхыу соплъ, — къригъэжьащ абы. — Нобэ телевизорымкIэ къигъэлъэгъуа Токов Анатолий сызэрыIуплъэу адыгэфэ есплъащ, ауэ репортажым апхуэдэ лъэпкъ къыхэщакъыми, зищIысыр къыпхуэщIэфын?».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2021-01-14

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэ, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм, Зеикъуэ къуажэ администрацэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ лэжьакIуэ гуащIафIэ, цIыху гуапэ Нэхущ Анатолэ Гъэфар и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и унагъуэм, и Iыхьлыхэм, и благъэхэм яхуогузавэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIы иримыкъу

2021-01-14

 • Чэрим Марианнэ
 • Роман. ЕтIуанэ Iыхьэ
 • 1
 • Унагъуэ зэкIэлъыкIуэ
 • — И адэр лъэхъуэщым иригъэлIыхьащ, бжесIэр зэхэпхрэ? Илъэс псо трыдигъэлъхьащ, псэлъапIэ къыдимыту. Судым къашэху сыIуплъэну Iэмал згъуэтакъым. ХьэщхьэрыIуэ гуэр си гугъащ. ЛIы хъарзынэ дыдэ, игъащIэкIи екIуэтэкI къыбжимыIэфыну. И гъунэгъу ефэрейр IэщIэукIауэ арат. Нобэ яшэжащ. ЩIэлъхьапIи къаритрэ? ЗигъэкIуэдауэ закъригъэгъуэтыркъым. БзэмыIу цIыхубзыжь цIыкIу гуэр иришэжьауэ Геленджик дэсу жаIэ.
 • ПщэфIапIэмкIэ блэкI Рэхьмэ и адэ-анэр зытепсэлъыхьыр зэры-Маратыр занщIэу къыгурыIуакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха