ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

2020-12-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • 2021 ИлъэсыщIэр къихьэным къэнэжар мащIэ дыдэщ. Мы дакъикъэхэм дэ тщыщ дэтхэнэ зыми зэпелъытыж кIуа илъэсыр, къэкIуэнум мурадыщIэхэр хузэпещэ икIи нэхъыфIым щогугъ.
 • ИкI илъэсыр къызэрымыкIуэу гугъуу щытащ, коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэрызиубгъуар дэтхэнэ зым и дежкIи гъэунэхупIэшхуэу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэм земыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр зи нэIэ щIэт оперативнэ штабым и зэIущIэ

2020-12-31

 • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц зэпыщIэныгъэ мардэм тету дыгъэгъазэм и 29-м иригъэкIуэкIащ Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гъэмахуэ хъупIэхэм я мыхьэнэм хохъуэ

2020-12-31

 • Иужьрей илъэсхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэмахуэ хъупIэхэм Iэщ щызыIыгъхэм я Iуэхур щефIакIуэ зэпытщ. Ар, дауи, дызыгъэгуфIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къардэн Мурат и щапхъэ

2020-12-31

 •  Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дуней-псо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997 гъэхэм), Европэм щытекIуа (1998 гъэ), иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министру, республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу щыта, иджы КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 4
 • 6.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ икIи драматург Теппеев Алим и творчествэр (12+)
 • 6.45 «Лъэхъэнэгъу». Къэрал музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт (12+)
 • 7.15 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.10 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 92-нэ дерс (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Малъхъэдис

2020-12-31

 • ГуфIэгъуэ Iэнэм
 • Гуэгушыл гъэва
 • Мы ерыскъыгъуэр щапщIэфIыр щIымахуэрщ. ФIыуэ гъэкъэбза, тхьэщIа гуэгушыр шыуаным иралъхьэ, щIигъанэу псы хуабэ щIакIэ, пэшхьэкум трагъэувэри, мафIэ иным тету зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр чымчыркIэ къытрахыурэ. ИтIанэ мафIэр цIыкIу ящI, шыгъу хадзэри, шыуаныщхьэр тепIауэ ягъавэ, ныкъуэвэфI хъухукIэ. АдэкIэ тIууэ зэгуэупщIыкIа бжьыныщхьэ укъэбза, шыбжий сыр халъхьэри хьэзыр хъуху ягъавэ. Шыуаныр хьэкум къытрахыжри, гуэгушыл вар дакъикъэ 15 — 20-кIэ лэпсым хагъэлъ. ИтIанэ лэпсым къыхах, хьэкъущыкъу лам иралъхьэ, шыгъу трагъэщэщэж, и щхьэр трапIэри, щIыIапIэ ягъэуври ягъэдий. Гуэгуш лэпсыр къагъэсэбэп шыпс, хьэнтхъупс иращIыну. Гуэгушыл дияр зэпкърахри, тепщэчкIэ Iэнэм трагъэувэ. Бжьыныху-шыгъу дытрагъэувэ. ПIастэ щIыIэ дашх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Махуэ Билал и Олимп

2020-12-31

 • Японием и къалащхьэ Токио 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 24-м къыщызэIуахын хуеящ XXXII Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Абы хэтыну икIи щытекIуэну хуабжьу щIэхъуэпсырт адыгэ бэнакIуэ цIэрыIуэ, дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал. Коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ Олимпиадэр илъэскIэ ягъэIэпхъуащ. Ауэ ди лъахэгъур Олимп чемпион хъуащ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэздэгу  адыгэхэр дегъэцIыху

2020-12-31

 • Мы махуэхэм Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Абхъазым щагъэлъагъуэ Мэздэгу адыгэхэм ятеухуа «Вековые традиции моздокских кабардинцев» документальнэ фильм гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Куэд  зыщыгуфIыкI  илъэсыщIэ  тыгъэ

2020-12-31

 • Ди щIыналъэм шэщIауэ щолажьэ УФ-м и Президентым къыхилъхьауэ щыта лъэпкъ проектхэр. Дгъуэт зыужьыныгъэм и джэлэсу къалъытэ а IуэхугъуэщIэхэм къапыкI фIыгъуэ куэд дыщрохьэлIэ нобэрей гъащIэм. Апхуэдэхэм ящыщщ Бахъсэн щIыналъэм илъэсыщIэм и пэ къихуэу хьэзыр щыхъуа сабий гъэсапIэщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Аргуэру  зы  махуэгъэпс

2020-12-31

 • Дызытехьэну 2021 гъэм и адыгэ махуэгъэпс зэIузэпэщ къыдигъэкIащ адэжь Хэкум къэзыгъэзэжыну зи мурад ди лъэпкъэгъухэм я дэIэпыкъуэгъуу Канадэм щылажьэ Адыгэ Хасэми. Ар нэгъуэщI къэралхэми къыщыдагъэкIауэ щызэбграгъэкI Европэм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, КъуэкIыпIэ Гъунэгъум, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, ди лъэпкъэгъухэр зэуIуу щыпсэу адрей щIыналъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

2020-12-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэмрэ КъБР-м и Парламентым и Аппаратым и лэжьакIуэхэмрэ КъБР-м и Парламентым и Iуэхухэр къызэгъэпэщыныгъэ, мылъку я лъэныкъуэкIэ зэтеухуауэ щытынымкIэ и управленэм и чэнджэщэгъу Отаровэ ФатIимэ Магомед и пхъум хуогузавэ абы и анэ Отаровэ (Атакуевэ) Зое Исса и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэмрэ КъБР-м и Парламентым и Аппаратым и лэжьакIуэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Жылагъуэ советым хэта Щоджэн Роберт Исуф и къуэм и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ ар дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-31

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм хэтхэр, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр Бицухэ Георгий, Вадим, Маринэ сымэ яхуогузавэ Георгий и щхьэгъусэ, Вадимрэ Маринэрэ я анэ Бицу (Щэрдан) Хужьпагуэ Хьэжмурат и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-31

 • КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэр адыгэхэм я тхыдэр джыным теухуа лэжьыгъэ куэд зи къалэмыпэм къыщIэкIа тхакIуэ Опрышкэ Олег Леонид и къуэм хуогузавэ абы и щхьэгъусэ Опрышкэ Ларисэ Алихъан и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-31

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм хэтхэр «Адыгэ макъ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Дербэ Тимур Исмэхьил и къуэм хуогузавэ и анэ Дербэ Гуащэнагъуэ Мадин и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха