ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2020

2020-05-28

 • Адыгэ Хэку, Мейкъуапэ къалэ, Адыгэ Хэкум и ТхакІуэхэм
 • я зэгухьэныгъэ, МэшбащІэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм деж
 • ПщІэ зыхуэсщІ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэ!
 • Гурэ псэкІэ нобэрей уи махуэ лъапIэмкІэ сынохъуэхъу!
 • Догушхуэ фэркІэ, нэхъыжьыфІхэмкІэ, зи лІыгъэрэ гуащІэкІэ сыт щыгъуи щапхъэ хъухэмкІэ! Фэ нэгъэсауэ фылІыхъужьщ, фыухуакІуэщ, фыкъызэгъэпэщакІуэщ. Гугъуехьым зыпыІувдзакъым икІи фыпикІуэтакъым, сыт щыгъуи фІэщхъуныгъэ фхэлът, фи къаруми къихьынури фщІэуэ, фи ныбжьэгъухэм яхузэфІэкІынуми фи дзыхь телът. Пэжу Хэкум фыбгъэдэтащ!
 • Узыншагъэ быдэрэ фІым и фІыжкІэ сыпхуохъуахъуэ!
 • Урысей Федерацэм и Президент ПУТИН  Владимир.
 • Москва, 2020 гъэ,
 • накъыгъэм и 27

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2020-05-28

 • ПщIэ зыхуащI Исхьэкъ Шумахуэ и къуэ!
 • Си гуапэу сынохъуэхъу уи гъащIэм мыхьэнэшхуэ зиIэ и лъэхъэнэмкIэ — укъызэралъхурэ илъэс бгъущI зэрырикъумкIэ. Уэ уи гъащIэр и щапхъэщ къызыхэкIа лъэпкъым, ди Хэкум зэрыхуэпэжымрэ усыгъэм псэемыблэжу зэрыхуэлажьэмрэ. Уи творческэ IуэхущIафэхэр сыт щыгъуи хуэунэтIауэ щытщ зы мурадым — цIыхур фIыуэ лъагъуным, гуапагъэмрэ захуагъэмрэ ехьэлIа гупысэхэр пхыгъэкIыным. Философие купщIэ куурэ тхыдэм и пэжыр къэлъыхъуэнымкIэ гъэнщIа уи тхыгъэхэр хыхьащ лъэпкъ куэду зэхэт ди къэралым и литературэм и фIыпIэм, уи цIэр хуэфащэу нобэ яхэтщ Урысейм и усакIуэ, тхакIуэ телъыджэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Тхьэм и нэфІыр къыпщыхуэ!

2020-05-28

 • Уи ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъумкІэ гурэ псэкІэ сынохъуэхъу! Нобэрей махуэщІыр Адыгэ Хэкум и жылагъуэ гъащІэм и мызакъуэу, зэры-Урысейуи я махуэщ. Зэрыадыгэ дунейуэ укъызэращІэр и лъэпкъ, и Іуэху хуэпэж, гурэ псэкІэ хуэщыпкъэ цІыху нэсущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

УримыинынкIэ  Iэмал  иIэкъым

2020-05-28

 • Нобэ и ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъур егъэлъапІэ Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м я цІыхубэ тхакІуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛІыхъужь МэшбащІэ Исхьэкъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Хэкупсэ нэс

2020-05-28

 • Жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ Iэзэ, цIыху щыпкъэ, адыгэхэм илъэс куэд щIауэ хьэлэлу хуэлажьэ Джэрыджэ Хьэсэн Хьэнахъуэ и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 70 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-05-28

 • Накъыгъэм и 28, махуэку
 • Гъунапкъэхъумэм и махуэщ. 1918 гъэм Ленин Владимир Iэ щIидзащ гъунапкъэхъумэ гупхэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэм. Япэу къызэрагъэпэщар Ищхъэрэ-КъухьэпIэ гъунапкъэхъумэ округырщ. Гъунапкъэхъумэм и махуэр ди гъусэу ягъэлъапIэ Белоруссиеми, Къыргъызми, Украинэми.
 • Азербайджан Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Армение Республикэм и лъэпкъ махуэшхуэщ — къэралыгъуэ щигъуэта махуэр егъэлъапIэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхакIуэ щэджащэ МэшбащIэ Исхьэкъ нобэ илъэс 90 ирокъу

2020-05-28

 • СыкъызыхэкIа  лъэпкъым и  къэкIуэнум  сегъэгумэщI
 • Адыгэм и гугъу щащІкІэ, япэу зи цІэ къраІуэхэм МэшбащІэ Исхьэкъ ящыщщ жытІэмэ, егъэлея хъуну къыщІэкІынкъым. Абы цІэ лъапІэу къыфІащамрэ фІыщІэтыну къыхуагъэфэщамрэ къыпхуэмылъытэну куэд мэхъу. Адыгэ литературэхутэ цІэрыІуэу ШащІэ Къазбэч и псалъэкІэ жыпІэмэ, «текІуэныгъэу къихьами я бжыгъэр имыщІэжу мэпсэу». Тхэн щыщІидза илъэсхэм хуэдэуи, ноби тхакІуэр хуосакъ псалъэм и къэгъэщІыным, «иросымаджэ» абыхэм я зэпыгъэувэным. И гуащІэр щІихыу йолІалІэ псалъэм хэлъын хуей пэжым и къэгъэІукІэ хъунум. ИпэжыпІэкІэ жыпІэми, къегъэІу, йодэІуэж, псалъэу зригъэкъуари зэпешэчыж. Уеблэмэ, щылажьэ Іэнэм къыщыбгъэдэкІыжкІэ, и макъыр икІауэщ, и къарур нэхъ мащІэ хъуауэщ къызэрыІукІыжыр. Итхым макъкІэ къызэреджэжрагъэнущ, дэтхэнэ зы псалъэри къызэрыІур зэрызэхихыжрагъэнущ, тхакІуэм и Іэдакъэ къыщІэкІам фІэщхъуныгъэ хуумыщІынкІэ Іэмал имыІэу, щытыкІэ гъэщІэгъуэн урегъэувэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей