ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2020

КIуэкIуэ Казбек видеозэIущIэ ядригъэкIуэкIащ республикэм и хьэрычэтыщIэхэм

2020-05-27

 • Дыгъуасэ, Урысей хьэрычэт IэнатIэм и махуэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и бизнес-зэгухьэныгъэмрэ хьэрычэтыщIэхэм я жылагъуэ объединенэхэмрэ я лIыкIуэхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тыркум и Президент Реджеп Тайип  Эрдогъан адыгэхэм захуегъазэ

2020-05-27

 • Накъыгъэм и 21-м Тырку Республикэм къыщыдэкIа газетхэм «Ди къуэшхэм я гуауэр тщыгъупщакъым» фIэщыгъэм щIэту къытрадзащ адыгэ лъэпкъым зэман жыжьэм къытехьа лейм теухуа хъыбархэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2020-05-27

 • Библиотекэхэм я урысейпсо махуэщ. А махуэм, 1795 гъэм, цIыху куэд зэуэ зэкIуалIэ хъуну, Санкт-Петербург къыщызэIуахыну Императорскэ библиотекэм и унэм и проектым арэзы техъуащ Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэр.
 • Щыгъупщэх узыфэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ
 • Къыргъызстаным и библиотекэхэм я махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Туризмэм  и  щIэгъэкъуэну

2020-05-27

 • ЗыгъэпсэхуакIуэхэм ятещIыхьауэ къызэрагъэпэща «Знай наше 2020: продолжение» онлайн гъэлъэгъуэныгъэм (nashe2020may.ptofi.travel) мы махуэхэм зыщыщыбгъэгъуэзэфынущ Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэм теухуауи.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ  тедзэгъуэр  йокIуэкI

2020-05-27

 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.
 • Иджыпсту щыIэ щытыкIэм ипкъ иткIэ, цIыхухэм Iэмал яIэщ пощтхэм мыкIуэу, я унэ щIэсыжу газетхэм Iэ традзэну — Урысейм и Пощтым и сайтым иIэ podpiska.pochta.ru жыхуиIэмкIэ апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр зэфIагъэкIыфынущ, къэралым къыщыдэкI газет, журнал минитхум ящыщ дэтхэнэ зыми Iэ трырагъэдзэнущ. Iуэхутхьэбзэр тэмэму зэтеухуауэ щытщи, дэнэ щIыпIэ щыпсэуми апхуэдэ щIыкIэкIэ Iэ традзэфынущ нэхъ дэзыхьэх къыдэкIыгъуэхэм.
 • «Адыгэ псалъэр» зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: мази 6-м ди газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТщIэн  хуейр  мащIэркъым

2020-05-27

 • Ди газетым зэрытетащи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирагъэхьэлIэри, накъыгъэм и 20-м видеоконференц щIыкIэм тету ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

И мыгъуэр и бжьымэщ

2020-05-27

 • ХьэтIохъущыкъуей Ипщэм и псалъалъэ
 • Дэсащ ХьэтІохъущыкъуей къуажэ БынэкIэ еджэу зы цIыхубзыфI. И Iум уригъэпщхьэну къыпфIэщIу, гумащIэт, иIэм, уехъуэпсауэ ищIэмэ, и нэбдзыпэ къехынутэкъым къыпIэримыгъэхьауэ, хэт и цIыхукIи нэхъуеиншэти, зыхилъхьэ щымыIэу дэтхэнэри фIыуэ илъагъут. Емыджа-емыпща щхьэкIэ, егъэлеяуэ губзыгъэт. Гулъытэ жан иIэти, зэримыгъэзахуэ щыIэтэкъым: нэху къекIмэ, быным яшхынум щегъэжьауэ жылэм я зэхэтыкIэ хъунум щыщIэкIыжу. Къуажэ дуней нэхъ зымылъэгъуам жылэ зэхэтыкIэм сыт хилъхьэфынхихыфын жыпІэнущ, ауэ… 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щапхъэ дахэ зыгъэлъагъуэу  псэуа Къамбий Зуфар

2020-05-27

 • «Акъыл зиIэр еджэнкIэ ирикъуркъым», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. Ар щынэрылъагъут илъэс куэдкIэ къыддэлэжьа Къамбий Зуфар и деж. Тхылъыр, къалэмыр и Iэпэгъуу щыщымыта зэман, щIэ гуэр къэщIэным щыхущIэмыкъуа махуи абы къыхуихуауэ тщIэжыркъым дэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Къардэн  Сэхьид  и  лIыгъэр

2020-05-27

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм ди къэралым къыщихьа ТекIуэныгъэ Иным хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ ди республикэм и цIыхухэми. Я къаруи, я зэфIэкIи, я псэ дыдэми емыблэжу ахэр ткIийуэ япэщIэтащ бий ерум, ди Хэкум и щхьэхуитыныгъэр яхъумэу. Апхуэдэ зауэлI къэмылэнджэжу щытахэм ящыщщ гвардием и полковник, зэрихьа лIыгъэхэмрэ хахуагъэмрэ Бэракъ Плъыжь орденыр щэнейрэ зыхуагъэфэща Къардэн Сэхьид Iэсхьэд и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Щыгъуэ-щIэж  махуэм  траухуэ

2020-05-27

 • Иджыпсту дуней псор зэрыува щытыкIэм щхьэкIи къэмынэу, КъБКъУ-м и педколледжым и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ зэкъуэувэри, «Зыри хуиткъым блэкIар зыщигъэгъупщэну» къыхуеджэныгъэм щIэт Iуэху щхьэпэр ирагъэкIуэкIащ, щхьэж и унэ щIэсыжу. Ар теухуауэ щытащ адыгэхэм ди щыгъуэ-щIэж махуэм икIи лэжьыгъэхэр Инстаграм сайтым еджапIэм щиIэ напэкIуэцIым щызэхуахьэсыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Спартак-Налшыкым» зэхьэзэхуэр къеух

2020-05-27

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 — 2020 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр «Спартак-Налшыкым» къиухащ, зэпеуэр иухыным иджыри джэгугъуэ пщIыкIуз къыхуэнэжауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол