ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2020

Мамрэш Светланэ и ехъулIэныгъэхэр

2020-03-24

 • 2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ. Нобэ нэхъ гъунэгъуу фэдгъэцIыхуну ди мурадщ япэ увыпIэм нэмыса щхьэкIэ, и IэщIагъэм Iэ­загъ къызэрымыкIуэ къыщызыгъэ­лъагъуэ Мамрэш Светланэ.
 • АДЫГЭ пщащэр 1988 гъэм Нарткъалэ къыщалъхуащ, абы дэт езанэ курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ къиухащ. Мамрэшым зэрыжиIэжымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ унэм щылажьэ Сапрыкинэ Галинэ дежщ абы театрым хуищIа лъагъу­ныгъэр къыщежьар.
 • Курыт еджапIэм къыщIэкIа нэужь, хъыджэбзыр Москва дэт­ къэрал университетым журналистикэмкIэ и факультетым щIэтIысхьэну хуожьэ, ауэ къе­хъулIэркъым. Зэрылажьэм хуэ­дэурэ, фIыуэ зегъэхьэзырри, Светланэ етIуанэ илъэсым Щепкин Михаил и цIэр зезыхьэ театр училищэ нэхъыщхьэм и студент мэхъу. Абы илъэситIкIэ щеджауэ, пщащэм къещIэ пщIэшхуэ зиIэ режиссёр ехьэжьахэм хабжэ Серебренников Кирилл Мэзкуу дэт Художественнэ театрым (МХАТ) пыщIа студием гупыщIэ зэрыщIигъэтIысхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБКъУ-м и гупыр пашэщ

2020-03-24

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым ще­кIуэкIащ волейболымкIэ республикэ зэхьэзэхуэ.
 • ЗэпэщIэтыныгъэ гуа­щIэхэм пашэныгъэр щау­быдащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и волейболисткэхэм. Абыхэм къакIэлъокIуэ «Уры­сейм и пощтым» и лэжьакIуэхэр. ХъумапIэ банкым и командэ къы­хэхар, Налшык къа­лэм и гупым текIуэри, ещанэ ­хъуащ.
 • НэхъапэIуэкIэ Мэлгъэбэг щызэхэтащ волейболымкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ Шэшэн, Ингуш республикэхэм, Налшык къалэм, КъБКъУ-м я командэхэр. А зэхьэзэхуэми япэ увыпIэр къыщахьащ ди университетым и спортсменкэхэм. Ингушхэр етIуанэщ, шэшэнхэр абыхэм къакIэлъокIуэ.
 • КъБКъУ-м и волейбол командэр ягъасэ университетым Физкультурэ-спорт егъэджэныгъэмкIэ педаго­гикэмрэ психологиемкIэ­ и институтым и унафэщIым и къуэдзэ, педаго­гикэ щIэныгъэхэм я кандидат Коноплёвэ Аннэрэ КъБР-м ВолейболымкIэ и федерацэм и президент, КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гуэнокъуэ Русланрэ.
 • ЖЫЛАСЭ Замир.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэхьэзэхуэхэр къызэтрагъэувыIэ

2020-03-24

 • Нэхъ мащIэ дыдэу мэлыжьыхьым (апрелым) и 10  пщIондэ ди къэралым спорт зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIынукъым. Коронавирусым зыщахъумэн папщIэ апхуэдэ унафэ къащтащ федерацэ зыбжанэм.

 • Щыджэгууи кIэлъыплъуи нэхъыбэ дыдэ къызэ­щIэзыубыдэ футболым Урысей Федерацэм зыкъомрэ зыщиIыгъащ. Европэми Америкэми зэхьэзэхуэхэр щызэпагъэуами, дыдейхэр иджыри джэгупIэ губгъуэм итащ. АрщхьэкIэ адэкIэ зиплъэфыхь хъунутэкъыми, Урысей Футбол Зэгухьэныгъэм (РФС) и гъэзэщIакIуэ комитетым и бюром и зэIущIэ гъатхэпэм и 17-м Мэзкуу щызэхуа­шэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Темыркъан Залымджэрий и япэ пшыхь

2020-03-24

 • Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ ще­кIуэкIащ пшынэр Iэзэу зыгъэбзэрабзэ адыгэ щIалэ Темыркъан Залымджэрий и япэ концерт.

 • Залымджэрий Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ Му­зы­кэ академием и еплIанэ курсым що­джэ икIи урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм мызэ-мытIэу пашэныгъэр щиубыдащ. Къы­хэгъэщыпхъэщ мы щIалэм и Iэзагъым хэпщIыкIыу зэрыхи­гъахъуэр. Абы и фIыгъэщ ар Москва, Къэзан, Уфа, Южноуральск, Нал­шык, Черкесск, Мейкъуапэ, Псыхуа­бэ, Дон Iус Ростов къалэхэм къыщызэрагъэ­пэщ концертхэм щIэх-щIэхыурэ зэ­рырагъэблагъэр. Те­мыркъан Юрэ и щIыхькIэ илъэс къэс ирагъэкIуэкI фестивалым хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-03-24

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Литературная Кабардино-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм я редакцэхэм, «1 ­КъБР» ВТК-м, ВГТРК-м и «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м, ­«КъБР-инфо» хъыбарегъащIэ агентствэм, «Эльбрус» тхылъ те­дзапIэм я лэжьакIуэхэр «Адыгэ псалъэ» газетым и Интернет IэнатIэм и унафэщI Бицу Жаннэ Мухьэмэд и ­пхъум хуогузавэ абы и анэ Бицу (Абазэ) СэIимэт Мухьэжид и ­пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха