ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2020

КIуэкIуэ Казбек «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым удз гъэгъахэр трелъхьэ

2020-02-26

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ди хэкуэгъу хэкIуэдахэм я щIыхьым пщIэшхуэ зэрыхуищIым и нэщэнэу «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым удз гъэгъахэр трилъхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэ

2020-02-26

 • Мазаем и 26, бэрэжьей
 • Кувейтыр хуит къыщащIыжа махуэщ. 1991 гъэм Иракым и дзэхэр а къэралым ирахужащ.
 • 1712 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ Тулэ къыщызэIуахащ Iэщэ къыщыщIагъэкI завод. Ар Урысейм щыяпэ апхуэдэ IуэхущIапIэт. Абы зиужьурэ Тулэ къалэр къэралым Iэщэ къыщыщIагъэкI и щIыпIэ нэхъыщхьэ хъуауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джазэ Хъусен: «Ди щIалэгъуалэр хэкупсэу къохъури, сахуэарэзыщ»

2020-02-26

 • 2009 гъэм хьэжыщI щыIа, Налшык къалэм дэс Джазэ Хъусен и жэрдэмкIэ, иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэрагъэпэщащ Адыгэ лъэпкъым я нэхъыжьхэм я хасэ. Мазэ еплIанэ хъуауэ лажьэ зэгухьэныгъэр зыхунэсахэм нэхъыжьыр къытхутепсэлъыхьыну къытхуеблэгъащи, абы къыджиIахэм    ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

2020-02-26

ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьа сэлэт. Сурэтыр 1944 гъэм трахащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Абы тыншыпIэ зэи къилъыхъуакъым

2020-02-26

 • А махуэр гукъинэжт Мухьэмэдрэ абы и классэгъухэмрэ я дежкIэ. Дунейр щIэращIэт, я щIалэгъуэт, курыт еджапIэри къаухати, ехьэжьауэ я гуфIэгъуэт. Школым щекIуэкIа пщыхьэщхьэр зэфIэкIа нэужь, зэры-  классу Къызбрун бжьэпэм дэкIри, хэкIуэтэху къакIухьат, я хъуэпсапIэ зэхуаIуатэу, зэчэнджэщу. Ауэ зи дахэгъуэ, зи дунейтехьэгъуэ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ я хъуэпсапIэ псори къатекъутащ етIуанэ махуэм. Бахъсэн аузми къэсащ фашистхэр ди Хэкум къызэрытеуам теухуа хъыбарыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И  адыгэгур  хамэ  щIыналъэм  щызыхъумэфа  КIубэ  Щэбан

2020-02-26

 • Адыгэ усакIуэ, IуэрыIуатэдж, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ КIубэ Щэбан къызэралъхурэ илъэси 130-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щхьэж и зэфIэкI   иреплъыж

2020-02-26

 • Нобэ ди псэлъэгъущ Краснодар щIыналъэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

КъБР-м  и  Къэрал  саугъэтыр  зыхуагъэфэща  Котляровхэ  Мариерэ  Викторрэ

2020-02-26

 • 2019 гъэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зратахэм ящыщщ тхакIуэ-публицистхэу, илъэс тIощIым щIигъуауэ уней тхылъ тедзапIэ зыгъэлажьэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэрымылъагъу дунейм  и  сурэтхэр

2020-02-26

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм мы махуэхэм къыщызэIуахащ Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Марченкэ Владимир и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. Къыхэгъэщыпхъэщ а Iуэхур абы и ныбжьыр илъэс 60, сурэт щIыным ирилэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 40 зэрырикъум зэрыхуэгъэпсар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зэрэгъыж  къуажэм  и  щIыпIэцIэхэм  я  лъагъуэм  тету

2020-02-26

 • Лъахэхутэхэу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэхэм я кандидат, фермеру лажьэ Къалмыкъ Эдуард    и «Топонимика селения Зарагиж и прилегающих территорий» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЛIыфI  хъунур  сабий  цIыкIу  щIыкIэ  къыбощIэ

2020-02-26

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм нэхъ гъунэгъуу фэзгъэцIыхуну сыхуейт, а къалэным зэрыпэрыувэрэ куэд мыщIами, и къулыкъур ехъулIэу езыхьэкI адыгэ щIалэ Щомахуэ Аскэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Токъмакъ  Азэмэт зыри къытекIуакъым

2020-02-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Токъмакъ Азэмэт ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ тэмэму зэхэзымых-хэм бэнэкIэ хуитымкIэ я къэралпсо чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр