ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2020

Сатыр зыбжанэкIэ

2020-02-13

  • Языныкъуэхэм деж абыхэм ухагъэгъуазэ тхыгъэшхуэхэм къы­щыпщIэм нэхърэ нэхъыбэм.
  • Генералхэр-щэ?
  • США-м Граждан за-уэр щыщекIуэкIым (Ищ­хъэ­рэмрэ Ипщэмрэ щы­зэпэщIэувам) президент Линкольн Авраам хъыбар ирагъэщIащ кон­федератхэм (ип­щэ­хэм) генерал гуп гъэру зэраубыдам, къыдыр зы­­щIэщIа гу зыкъоми къуентхъыу зэраIэ­ры­хьам теухуауэ. Зэхихар Линкольн и жагъуэ ­хъуащ.
  • — Ар сыту хэщIыныгъэшхуэ! Сыту хэщIыныгъэ хьэлъэ! — къытригъэзэжурэ жиIэрт абы.
  • ИужькIэ къагуригъэ­Iуащ зи гугъу ищIыр:
  • — Зы къыдыр къэс доллар 200 и уасэщ!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха