ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2020

ХРЕМЫЩТЫКI  ЗЫ ЦIЫХУПСЭ!

2020-02-22

 • Мэжей си лъахэм и бынхэр,
 • ПщIыхь IэфIхэр, дауи, ялъагъу.
 • Я бауэ макъым абыхэм
 • ХуэмыхъукIи зэран зы егъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-02-22

 • УФ-м и лIыкIуэу Тыркум щыIэ Ерхов Алексей  
 • адыгэхэм зэрытепсэлъыхьар
 • Мазаем и 13-м Абхъаз Республикэм и «Спутник» агентствэм УФ-м и лIыкIуэу Тырку Республикэм щыIэ Ерхов Алексей Урысеймрэ Тыркумрэ зэрызэбгъэдэт щIыкIэм тепсэлъыхь пэтрэ, адыгэхэм ятеухуауэ псалъэ зыбжанэ жиIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Щоджэн Алим токIуэ

2020-02-22

 • Владимир къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ, Урысейм и ЛIыхъужь милицэм и генерал-полковник Голубев Иван и фэеплъу. Абы текIуэныгъэхэр къыщызыхьахэм ящыщщ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мы махуэхэм

2020-02-22

 • Мазаем и 22,  щэбэт
 •  ЩIэпхъаджагъэ зыкIэлъызэрахьа цIыхухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
 •  Мысырым и Зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Индием Анэм и махуэр щагъэлъапIэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыхь зыпылъ дзэ къулыкъум цIыхухъум и пщIэр еIэт

2020-02-22

 • Къуэдзокъуэ Жамболэт и гъуэгуанэ дахэр
 • КъБР-м ЩIалэгъуалэм дзэ-хэкупсэ гъэсэныгъэ ядегъэкIуэкIынымкIэ и Жылагъуэ советым и унафэщI, МЧС-м и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм хэт, полковник Къуэдзокъуэ Жамболэт ящыщщ дзэм пыщIа гъащIэ гъэщIэгъуэн езыхьэкIахэм. Абы дедгъэкIуэкIа псалъэмакъым щыгъуазэ фыдощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-02-22

 • Псалъэжьхэр
 • Хэкум емыкIу къылъысмэ…
 •  ЛIыхъужь и джатэ бзэщхъуркъым.
 •  ЛIыгъэм Iэщэр хуэжыIэщIэщ.
 •  ЛIыгъэщIапIэ лIы икIуадэркъым.
 •  Дзэм хамэ хэткъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-02-22

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 24
 • 06.00, 07.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.30 «Щиху. Зыужьыныгъэм и щIэдзапIэ». УФ-м щIыхь зиIэ и кхъухьухуакIуэ Быкъыш Анатолий (12+)
 • 07.00 Хэкум и хъумакIуэм и махуэм «Оюмла» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 08.20 «Дэнэ къыщыщIидзэр Хэкум?» (12+)
 • 08.35 «Уэрэдыр зи Iэпэгъу». Лий Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

КIуэкIуэ Казбек КъБР-м Террорым пэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ ирегъэкIуэкI

2020-02-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм Террорым пэ­щIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т.Б, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А.ТI., КъБР-м къегъэ­щIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщ­хьэ Мэкъуауэ Т.Э., хабзэхъумэ IэнатIэхэм, министерствэхэмрэ ведомст­вэ­хэмрэ, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм я Iэтащхьэхэр.

 • ЗэIущIэм щыхэплъащ транспортым- рэ а IэнатIэм и IуэхущIапIэхэмрэ терро-рым и шынагъуэм зэрыщахъумэр, террористхэм я зэгухьэныгъэхэм щIалэ­гъуалэр, къызэрыгуэкI цIыхухэр хамышэ­ным­кIэ зэфIагъэкIхэр, экстремизмэм пэ­щIэтынымкIэ профилактикэ лэжьыгъэр егъэкIуэкIыным гъэзэщIакIуэ влас­тым и органхэмрэ щIыпIэ унафэр зезы­гъа­кIуэ IэнатIэхэмрэ я лэжьакIуэхэр зэ­ры­хуэ­щIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо Адыгэ Хасэм Урысей Федерацэм и лIыкIуэу Тырку Республикэм щыIэ Ерхов Алексей ирита жэуап ДЖЭПСАЛЪЭ

2020-02-20

 • Дунейпсо адыгэ (шэрджэс) цIыхубэр Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэ Ерхов Алексей Кавказ зауэм и тхыдэр щызэблиш, адыгэ (шэрджэс) лъэпкъым IейкIэ щытепсэлъыхь Sputnik агентствэм ирита интервьюм щыжиIахэм къигъэуIэбжьащ.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым Ерхов Алексей и псалъэхэр щыуагъэ зыхэлъ, мамыр гъащIэр къэзыгъэутхъуэ, хабзэм къемызэгъ, лъэпкъ зэпэщIэтыныгъэр къэзыгъэхъейхэм ящыщу елъытэ. ЛIыкIуэм жиIахэр дэфтэркIэ  щIэгъэбыдэжа  тхыдэ щыхьэтхэм япэщIоувэ, Кавказ ­зауэм епха лъэпощхьэпохэр зыджа урыс тхыдэтххэми хамэ къэралхэм щыщ щIэныгъэлIхэми я къэхутэныгъэхэм техуэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхухэм я псэупIэхэр зыхуэдэри къыхатхыкIынущ

2020-02-20

 • 2020 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм ди къэралым цIыхухэр къыхэтхы­кIынымкIэ щрагъэкIуэкIыну лэ­жьыгъэхэр къызэрагъэпэщынущ бжыгъэхэр зи лъабжьэ иджырей технологием тету. КъыхэтхыкIыныгъэр къызэзыгъэпэщынухэм унагъуэхэр къыщызэхакIухькIэ зыхуэфащэ программэхэр зэрыт планшетхэр яIыгъынущ.
 • Иужьрей илъэсипщI зыбжанэм статистикэм нэрылъагъуу зиужьащ икIи кIуэтэху къыхэтхыкIыныгъэхэр нэхъ тэмэму ирагъэкIуэкI. Ауэ абы къыдэкIуэу къэгъэлъэгъуапхъэщ  къыхэтхыкIыныгъэхэр езы­гъэ­­кIуэкI­хэм я языныкъуэ упщIэхэм цIыху-хэм жэуап тэмэм къратыну ­зэ­­ра­­фIэмыфIыр. Апхуэдэ упщIэхэм ящыщщ цIыхухэм я псэупIэм и щы­ты­кIэр.
 • АтIэ сыт фэтэрхэм, псэупIэ унэхэм я щытыкIэм ехьэлIауэ къыхэтхы­кIыныгъэм къыхагъэхьар зи мы­хьэнэр? Абы теухуа информацэ тэ­мэмыр сэбэп хъунущ псэупIэкIэ нэхъ хуэ­мы­щIа­хэр зыхуэдизыр гъэ­бел­джы­лы­нымкIэ икIи зыхуэфащэ къэрал уна­­фэхэр къэщтэнымкIэ. Къы­хэтхы­кIыныгъэхэм нэры­лъа­гъу къа­щIынущ Урысейм псэу­пIэ кхъахэу, ущIэс мыхъужыну щы­Iэхэр зыхуэдизыр, къызэрыгуэкI тын­шы­пIэ­хэр ямыIэу псэухэм я  бжыгъэр.
 • Ди республикэр къапщтэмэ, 2010 — 2019 гъэхэм къриубыдэу ­мы­бы фэтэр мин 29,4-рэ щащIащ, псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ мелуани 3,6-рэ хъууэ. Федеральнэ статистикэ къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэ­лъагъуэмкIэ, КъБР-м и псэупIэ унэхэм я процент 94,8-м псы щIэтщ. Кана­лизацэ процент ­84,9-м яIэщ, унэхэм я процент 95,2-р газкIэ ягъэплъ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ Пщэдейрэ

2020-02-20

 • Мазаем и 20,
 • махуэку
 • ЦIыхухэр зэхуэгъэдэным и дунейпсо махуэщ
 • 1975 гъэм хьэуам зыщыхъумэжынымкIэ дзэхэм я махуэр ягъэуващ.
 • 1940 гъэм Налшык къалэм IэфIыкIэ щащI фабрикэ къыщызэIуахащ.
 • Адыгей драматург, уса­кIуэ Кубэ Билъостэн къы­зэралъхурэ илъэси 123-рэ ирокъу.
 • Адыгей тхакIуэ Теувэж Хьэбиб и ныбжьыр илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Гъащтэ Абдул къы­зэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхубэ усакIуэм и пшыхь дахэ

2020-02-20

 • Къэрал музыкэ театрым щекIуэкIащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Тхьэгъэзит Зубер и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэрырикъуам теухуа гуфIэгъуэ пшыхь.

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и ­Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд Тхьэгъэзит Зубер хуэгъэзауэ КIуэкIуэ Казбек къигъэхьа ­хъуэхъу тхыгъэм къеджа нэужь, жиIащ Тхьэгъэзитым лъэпкъ литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэр зэры­мыкIуэ­дыжынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Адыгэ диктантым зыхуэвгъэхьэзыр

2020-02-20

 • Ди лъэпкъэгъухэр зэуIуу зэрыс республикэхэмрэ къэралхэмрэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, гъатхэпэм и 6-м щекIуэкIынущ «Адыгэ диктант». ­ДАХ-м щIыналъэхэмрэ хамэ къэралхэмрэ щиIэ къудамэхэм щызэхуэсынущ адыгэбзэкIэ диктант зытхыну гукъыдэж зиIэхэр.
 • Налшык къалэ «Адыгэ диктантыр» щекIуэкIынущ:
 • — Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм, сыхьэт 15-м щIидзэу;
 • — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и Иджырей гуманитар институтым и №501 пэшым, сы­хьэт 15-м щIидзэу.
 • Адыгэбзэм и пщIэр къэIэтын, лъэпкъым анэдэлъхубзэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэр егъэфIэкIуэн папщIэ зэхаша «Адыгэ диктантым» фыхэтыну фыкъыхудоджэ адыгэу зыкъэзылъытэж, дэнэ щIыпIи щыпсэу, адыгэбзэ зыщIэ дэтхэнэри. Ар зэрекIуэкIыну жыпхъэ убзыхуам ДАХ-м и сайтым фыкъыщеджэ ­хъунущ: http://intercircass.org
 • УпщIэ зиIэхэр 89286934817; 89289109975 телефонхэм фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анджелэ куэд хузэфIокI

2020-02-20

 • ЩIэблэм щIэныгъэ куу еты­ным къыдэкIуэу гъэсэныгъэ екIу зэрыхэлъхьапхъэм гулъытэ хэха щигъуэт IуэхущIапIэхэм ящыщщ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр. Абы къыщрахьэжьэ Iуэху куэдым я жэрдэмщIакIуэщ икIи къызэгъэпэщакIуэщ филологиемкIэ къудамэм хамэ къэрал, урыс литературэхэмкIэ и кафедрэм и профессор, филологие щIэныгъэхэм я доктор Мусукаевэ (Есэнкъул) Анджелэ Хьэмид и пхъур. Ар илъэс 50 хъуауэ мэлажьэри, абы щыщу 42-м  КъБКъУ-м щыIэщ.
 • Анджелэ курыт школыр фIы дыдэу къиухри, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и Филологие институтым урысыбзэмрэ литературэмкIэ иIэ къудамэм щIэтIысхьащ. ЩIэныгъэм зи гур хуэпабгъэ пщащэ цIыкIур и студент нэхъыфIхэм хабжэу еджащ. Еджэныгъэм къыдэкIуэу сыт хуэдэ къалэн и пщэ ­далъ­хьэми, егъэджакIуэхэр къы­хуэарэзыуэ, гугъэзагъэу, зы­хуэныкъуэ щы­мыIэу игъэзащIэу апхуэдэт. 1969 гъэм ар къиуха нэужь Анджелэ щIэтIысхьащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием Дунейпсо литературэмкIэ и институтым и аспирантурэм (ИМЛИ РАН). Абы и щIэныгъэрылажьэ Арутюнов Л. Н. и нэIэ щIэту 1973 гъэм пхигъэкIащ и кандидат лэжьыгъэр. Ар теухуауэ щытащ «Къэбэр­дей прозэр (повестыр) зэрызэфIэувам, зэрызиужьам». ИужькIэ, 1993 гъэм, а институт дыдэм «Кавказ Ищхъэрэ роман. Художественнэ этнокультурнэ ­ти­пологиер» фIэщыгъэр зиIэ и доктор лэжьыгъэри утыку щрихьат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПсыфI

2020-02-20

 • Сочэрэ ТIуапсырэ я зэхакум щежэх псыщ мыр. Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм «Грачёв и щхьэдэхыпIэ» зыфIаща и гузэпыщIэм (метр 1286-рэ и лъагагъщ) ипщэ-къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ гъэза и джабэ нэкIухэм къыщIэж псынэпс цIыкIухэмкIэ а щIыпIэм деж зыкъыщызэщIе­къуэри, къуэладжэ куухэм зыщигъазэ-зыщиIуантIэм, яфIыдэкIуасэм-къыщыдэунэхукIыжурэ, километр 41-рэ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ «мытыншыр» зэпича иужь, Лазаревск (ПсыфIыпэ) посёлкэм и гъунэгъуу хы ФIыцIэм щыхохуэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха