ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Январь, 2020

«Театрхэм я уардэунэм» и ухуэныгъэр нагъэсын папщIэ

2020-01-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым федеральнэ бюджетым щыщу сом мелуан 750-м щIигъу къратынущ, Налшык щащI «Театрхэм я уардэунэр» и кIэм нагъэсын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-01-23

 • ЩIышылэм и 23, махуэку
 •  IэкIэ тхэным и дунейпсо махуэщ. Абы ХъэтIым и махуэкIи йоджэ.
 • Китайм щагъэлъапIэ хуитыныгъэм и махуэр
 • 1556 гъэм Китайм и Шаньси провинцэм щIыр щыхъеящ икIи а гузэвэгъуэм напIэзыпIэм хэкIуэдащ цIыху мин 830-рэ. Дуней къэхъукъащIэм и зэранкIэ апхуэдиз цIыху зэуэ щыхэкIуэда иджыри къэс къэхъуакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Полкым  и  къуэ

2020-01-23

 • Нэхулъэр къызэкIэщIитхъыу, жэщым къепща жьыр теужри, мэзыр щым хъужат. Уэс хьэщхьэтеуэр къызэщэщэха жыгхэр нэхъ IэпцIэлъапцIэу къыпфIэщIырт. Ахэри умэзэхат. Лъэужьхэр уэсым исеижати, щIымахуэ мэзым цIыхупсэ щымыдымыжми ярейт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2020-01-23

КъБАССР-м и егъэджакIуэхэм я зэIущIэшхуэм ЩоджэнцIыкIу Алий хэтщ. (Щысхэм ижьымкIэ ещанэщ, япэр Кулиев Къайсынщ). Налшык, 1940 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Бзухэм я дахагъэр

2020-01-23

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Журт Хьэсэн триха сурэтхэращ абы утыку къыщрахьар. Ди республикэм узыщрихьэлIэ бзу лIэужьыгъуэу щитI къиубыдащ абы и сурэттехым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

IэщIагъэлI  ныбжьыщIэхэр  утыку  йохьэ

2020-01-23

 • Ди щIыналъэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызрагъэгъуэтхэм я студент нэхъыфIхэр илъэс зыбжанэ лъандэрэ хэтщ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) зэпеуэ иным. Мыгъэрей лъэпкъ чемпионатым хэтынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкэр къэрал университетым и педагогикэ колледжым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Чэрэчэ

2020-01-23

 • Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • Ещанэ Iыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№2 — 6-хэм итщ).
 • МафIэпс къех
 • Апхуэдизрэ игъэфIа хъуэпсапIэм лъэIэсыным зы IэфракIэбжьэ фIэкIа иIэжтэкъыми, ащырыдзэр сыт хуэдэ гугъуехь иримыхьэлIами, Ашэрэд икIуэтыжыну игу къигъэкIыххэртэкъым. Илъэс бжыгъэкIэ зэригъэпэща дзэшхуэм щIыIэр къегуэуами, пщыжьым сытри ишэчыну хьэзырт. Фырат зэпрыкIыу, хьэтхэм зэрателъэдэнур къыхуэмыгъэсу, Ашэрэд гукъыдэжым зэрихьэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэманыр IуэхукIэ зыгъэнщIа щIэныгъэлI МафIэдз Сэрэбий

2020-01-23

 • Фэеплъ
 • Адыгэ  лъэпкъым  хьэлэлу  хуэлэжьа
 • Ди республикэм и щэнхабзэ зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлI щыпкъэ, егъэджакIуэ Iэзэ, тхакIуэ цIэрыIуэ МафIэдз Сэрэбий Хьэжмэстафэ и къуэр зи зэфIэкI лъагэхэмкIэ ди щIыналъэми хамэ щIыпIэхэми цIэрыIуэ щыхъуа лъэпкъ еджагъэшхуэхэм ящыщщ. КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмрэ литературэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зрата, УФ-м и ТхакIуэхэм я союзым хэт, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор МафIэдзым и къалэмыпэм къыпыкIащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэу, литературэ тхыгъэу куэд дыдэ. Псэужамэ, щIышылэм и 23-м абы и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Ди лъахэгъухэм  я ехъулIэныгъэхэр

2020-01-23

 • ЩIышылэм и 16-м къыщыщIэдзауэ махуиплIкIэ Новосибирск къалэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ИлъэсыщIэм – гъуэгущIэ

2020-01-23

 • Кавказ Ищхъэрэм щаубзыху «Iуащхьэмахуэ и IуэрыIуатэр» автомобиль турист лъагъуэщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэмыжлъагэхэм я къалэ

2020-01-23

Алжирым и Константинэ къалэр и инагъкIэ къэралым щыещанэщ. Илъэс минитIым нэблагъэ ипэкIэ бгыщхьэм тращIыхьа мы жылагъуэр тенджыз Курыхым километр 80-кIэ пэгъунэгъущ икIи абы укIуэн папщIэ ауз куухэр зэпыбупщIын хуей мэхъу. Абы ухуэзышэри къалэр цIэрыIуэ зыщIа лъэмыж лъагэхэрщ. Мыбы дэт унэшхуэхэри езыхэм я ухуэкIэкIэ нэгъуэщI алжир къалэхэм къащхьэщокI. Аращ цIыху куэд зыплъыхьакIуэ щIэкIуэр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тэрч зэрипх щIыналъэхэр

2020-01-23

 • зэгурыIуащ абы и жапIэр ягъэкъэбзэну
 • Апхуэдэ жэрдэм ящIащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я унафэщIхэм. Абыхэм къалъытэ Тэрч зыпхыж щIыналъихым я унафэщIхэр зэгурыIуэу мы Iуэхур федеральнэ программэм хагъэхьэн хуейуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха