ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2019

Дызэрыгушхуэ, дызэрыпагэ

2019-09-28

 • Нобэ Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэщ
 • Фащэр лъэпкъ напэщ, и щэныр япэу уэзыгъэлъагъущ. Адыгэм лIэщIыгъуэ куэдым къыпхиха и фащэм тетхыхьари мащIэкъым, щапхъэ абы тезыхыу къэзыщта нэгъуэщI лъэпкъхэри нобэ къыддогъуэгурыкIуэ. Ди лъэпкъ фащэм и дахагъэм и закъуэкъым гу зылъыптэр, атIэ нэрылъагъущ ди япэ итахэм фэилъхьэгъуэм и плъыфэмрэ и тхыпхъэмрэ гупсысэ, щIагъыбзэ куу зэрыщIалъхьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ цей

2019-09-28

 • УэркIэ щIалэфIым и щхьэр лъагэщ,
 • Къуршыщхьэ уэсурэ цей хужь,
 • И шы къарапцIэр иутIыпщмэ,
 • Шыгъажэм япэу ар къосыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-09-28

 • ФокIадэм и 28, щэбэт
 • Адыгэ фащэм и махуэщ
 • ХьэщхьэрыIуэ узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Къэрал хабзэм теухуа щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м и Атомнэ промышленностым и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ генеральнэ директорым и махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бэчыжь Лейлэ – Кавказым ипхъу гъэфIэн

2019-09-28

 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, РАН-м и академик, Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Iэсхьэд и IэдакъэщIэкIыу, Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тхылъ тедзапIэм Бэчыжь Лейлэ илъэс 90 зэрырикъум ирихьэлIэу тхылъыщIэ къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъагъуныгъэрэ гуапагъэкIэгъэнщIа

2019-09-28

 • Мы гъэм илъэс 15 мэхъури, ди къэралым щагъэлъапIэ ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмысахэм ядэлажьэ IэщIагъэлIхэмрэ я махуэр. Къэрал зыужьыныгъэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а IэнатIэм и щытыкIэм иджыри зэ гу лъозыгъатэ махуэшхуэщ ар, сыту жыпIэмэ хэкум къихъуэ щIэблэм ябгъэдэлъ гупсысэмрэ дуней еплъыкIэмрэ, яIэ гъэсэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ куэд елъытащи. А псоми я къежьапIэр сабий гъэсапIэхэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ТхылъыфI — уифI я нэхъыфI

2019-09-28

 • Тэгъулан Екъуб и «Гъуазэрытхэм» теухуауэ
 • Тхылъ къыпIэрыхьар узэрыщыгугъауэ гъэщIэгъуэну къыщыщIэкIым деж, ар адрейхэм къащIыхэбгъэщ щхьэусыгъуэм мыхьэнэ имыIэж хуэдэу къыпфIощI. Ауэ тхыбзэм къытхуищI тыгъэхэр дигу щынэсымрэ къытфIэмыIуэхуу дыкъыщынэмрэ нэхъыфIу къыдгурыIуэн папщIэ, упщIэм и жэуапыр къэтлъыхъуапхъэщ. Бысым псэгъэтыншым ухуеблэгъам хуэдэу упэрохьэри, хэщхьэжыгъуэ уихуам ещхьу щIыбоджыкI адыгэбзэ гъуэтыгъуейкIэ къыбдэуэршэр Тэгъулан Екъуб и «Гъуазэрытхэр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди лъахэгъухэм олимп лицензэхэр нэгъуэщI къэралхэм къыхуахь

2019-09-28

 • Спорт бэнэкIэмкIэ фокIадэм и 12 — 22-хэм Нур-СулътIан (Къэзахъстан) щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и щIыхьыр зыхъумахэм яхэтакъым ди зы лъахэгъуи. Апхуэдэ нэхъапэм къыщыхъуар къэщIэжыгъуейщ. Абы щыгъуэми дагъэгушхуащ Узбекистаным и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа ди лъэпкъэгъу Асэкъал Рустамрэ Венгрием и щIыхьыр зыхъума Мусукаев Исмэхьилрэ. Жэз медалхэмрэ олимп лицензэхэмрэ яIыгъыу ахэр Къэзахъстаным къикIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-09-28

 • Хъыбархэр
 • Жанхъуэтыпщыр
 • Псыгуэнсу къуажэм япэм зэреджэу щытар Жанхъуэтхьэблэщ. Жылэр Бгыжьымрэ БгыцIыкIумрэ я лъапэм щIэсщ Псыгуэнсуупсымрэ Шэрэджыпсымрэ я Iуфэм декIуэкIыу. Псыгуэнсу псыр, къуажэкум щызэхуэзэу, Шэрэджыпсым и сэмэгурабгъумкIэ холъэдэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис