ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2019

Бэлагъы Kъантемыр триха фильмыр «Оскар» тыгъэм папщIэ зэпеуэнухэм хагъэхьэ

2019-09-26

 • Налшык щыщ режиссёр щIалэ, «Сокуров Александр и кIыщ» зыфIаща, КъБКъУ-м епха еджапIэр къэзыуха Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» фильмыр дуней псом нэхъ лъапIэ дыдэу къыщалъытэ «Оскар» саугъэтым папщIэ зэпеуэнухэм хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2019-09-26

 • ФокIадэм и 26, махуэку
 •  Ядернэ Iэщэр гъэкIуэдыжыпэным щIэбэныным и дунейпсо махуэщ
 •  НэгъуэщI къэралыбзэхэм я европэпсо махуэщ
 •  863 гъэм Смоленск къалэм и ухуэныгъэр ирагъэжьащ.
 •  1530 гъэм Чувашием и иджырей къалащхьэ Чебоксары и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •  1556 гъэм Темрюк къалэр ухуэн щIадзащ.
 •  1793 гъэм Краснодар къалэм (Бжьэдыгъукъалэ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •  1896 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ гъуэгу зэпыщIэныгъэхэмкIэ инженернэ еджапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уэзрокъуэ Амир  и текIуэныгъэ

2019-09-26

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министр полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «Полицей дядя Стёпа» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэм щытекIуахэм яритащ фIыщIэ тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэр Елдар Адыгэ щауэщ!

2019-09-26

 • Къэбэдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и лэжьакIуэхэмрэ жэрдэм ящIу къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр дыгъуасэ Джылахъстэнейм щрагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ  хъугъуэфIыгъуэхэр  зыгъэбэгъуа  цIыхушхуэ

2019-09-26

 • УсакIуэ, тхакIуэ, щIэныгъэлI, политик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, лъэпкъ IуэрыIуатэм и зэхуэхьэсыжакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Нало Заур Мыхьэмэт и къуэм и фэеплъ пхъэбгъу кIэралъхьащ ар илъэс куэдкIэ щыпсэуа унэм, Горькэм   и цIэр зезыхьэ уэрамым тетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Журналистхэр Сочэ щызэхуос

2019-09-26

 • Мы махуэхэм Сочэ къалэм щокIуэкI «Вся Россия — 2019» иджырей журналистикэм и XXIII форумыр. Абы щызэхуэсащ Урысей Федерацэм и хэгъэгу зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм къикIа журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ, политик, хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэхэр. Ди щIыналъэм и лIыкIуэу зэхыхьэм хэтщ КъБР-м и Журналистхэм я союзым   и унафэщI Шаваевэ Разият, район газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэр, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щыщхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Куэтэншы ТIалэ и цIэр зэрехьэ

2019-09-26

 • КъБР-м щыIэ ЮстицэмкIэ управленэм, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ я Налшык къалэ Советым къыхалъхьащ Хэку зауэшхуэм хэта, РСФСР-м щIыхь    зиIэ и юрист, КъБАССР-м юстицэмкIэ и министру, КъБАССР-м и Суд Нэхъыщхьэм и тхьэмадэу щыта Куэтэншы ТIалэ Мем и къуэм и цIэр Налшык и уэрамхэм ящыщ зым фIащыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-09-26

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, фокIадэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Горец» къэфакIуэ гупым я концерт. Осетие Ищхъэрэ — Алание. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 8.45 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Алэкъей Мухьэмэд: ДыздэщымыIа щIыпIэ къэнауэ къыщIэкIынкъым

2019-09-26

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, балетмейстер Iэзэ Алэкъей Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зыми емыщхь Шыкъ Михаил

2019-09-26

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ Шыкъ Михаил
 • къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу
 • КъБР-м и радиомрэ телевиденэмрэ я хорым, иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым уэрэдымрэ къафэмкIэ и къэрал ансамблым щылэжьащ ар, адыгэ щIалэр категорие нэхъыщхьэ зыхуагъэфэща солистщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гукъыдэжым и псыпэ

2019-09-26

 • КъБАССР-м и цIыхубэ артисткэ, япэ адыгэ бзылъхугъэ драматург Ерчэн (Нэужьокъуэ) Казимэ къызэралъхурэ шыщхьэуIум и 20-м илъэс 90 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къулейсызыгъэм   и пщалъэр

2019-09-26

 • Хэт къулейсызу къэлъытэн хуейр? А упщIэм и жэуапыр гурыIуэгъуэ дыдэ хуэдэщ: зыхэпсэукIын хэхъуэ ирикъуу зыIэрымыхьэхэрщ. Пэжщ, къэралхэм мы Iуэхум зэрыбгъэдыхьэр зэщхьэщокI. Псалъэм и хьэтыркIэ, США-м къулейсызхэр гуп-гупу щыгуэшащ. Ар зыхуэгъэзари къэралыр дэIэпыкъун папщIэ щхьэж зыхуэныкъуэр зрагъэщIэнырщ. Ди дежи къулейсызыгъэм и пщалъэ щагъэуващ. АрщхьэкIэ щыужьыхыркъым хуэмыщIахэм хэт сымэ яхагъэхьэн хуейми теухуа псалъэмакъым. НэгъуэщIу жыпIэмэ, къулейсызыгъэр къызэрапщ пщалъэр яхъуэж зэм мыдэкIэ зэми нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ небэ-къебэу. АрщхьэкIэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы щытыкIэр зыкIи иригъэфIакIуэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гаванэ и Театр иныр

2019-09-26

 • Дуней псом щыцIэрыIуэщ Кубэм и щыхьэр Гаванэ и унэ гъуэзэджэр. Ар 1838 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м къызэIуахащ. Иджы гъуазджэм и щIэин хьэ-лэмэтыщэхэм ящыщ а хъугъуэфIыгъуэр Кубэм и Лъэпкъ балетым и зыгъэлъэгъуапIэщ. Апхуэдэу театрым хэтщ концерт щат пэшхэр, галереехэр, н.къ.
 • 1914 — 1915 гъэхэм унэ абрагъуэм и иджырей теплъэр игъуэтащ. Абы зэгуэрым концертхэр щатащ Карузо Энрикэ, Плисецкая Майе, Павловэ Аннэ, Шон Тед сымэ, нэгъуэщI артист цIэрыIуэхэм.

Зыхыхьэхэр: Махуэку