ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2019

Хъубий Марат: Сабий  стоматологием  хуэфащэ  гулъытэ хуэщIыпхъэщ

2019-07-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат иджыблагъэ яIущIащ щIыналъэм и дзэ дохутырхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм. Абы щытепсэлъыхьащ сабийхэм ягъуэт стоматологие кIэлъыплъыныгъэр къызэгъэпэща хъунымкIэ щыIэ гугъуехьхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Республикэ сымаджэщым  и  зы къудамэ  аргуэру  къагъэщIэрэщIэж

2019-07-27

 • Республикэ клиникэ сымаджэщым жьэкъупщхьэмрэ нэкIумрэ пыщIа хирургиемкIэ и къудамэм и унэр зэгъэпэщыжын яух. ЗэфIагъэкIа лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ операцэ щащI пэшхэмрэ сымаджэхэр зыщIэлъ пэшхэмрэ иджырей хирургие IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщар. Иджы къудамэм и лэжьакIуэхэм Iэмал псори ягъуэтащ лъэныкъуэхэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ иратын папщIэ.
 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, мы лэжьыгъэхэр республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэр егъэфIэкIуэным хиубыдэ Iыхьэ пыухыкIащ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ  Пр2727авительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Экономикэм  и  гъуджэ IэнатIэ

2019-07-27

 • Экономикэм и щытыкIэмрэ цIыхубэм я псэукIэр зыхуэдэмрэ нэхъ IупщIу къыбгурызыгъаIуэхэм ящыщщ сатум и IэнатIэр. Абы и зыужьыкIэмрэ и щытыкIэмрэ куэдкIэ елъытащ производствэм и IэнатIэхэр зэрефIакIуэм, цIыхухэм я гъащIэм зэрызиужьым. Сатум и лэжьакIуэм и махуэм ирихьэлIэу ди щIыналъэм и потребительскэ рынокым и щытыкIэм топсэлъыхь сатум, жылагъуэ шхапIэхэм, хьэрычэтыщIэ IэнатIэм я лэжьакIуэхэм я «Сату зэкъуэтыныгъэ» профсоюзым и рескомым и унафэщI Бекъалды Маритэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

АдыгэлI хахуэт  Балъкъэр Аслъэн

2019-07-27

 • КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «ЛIыгъэм и орденыр» иритыжащ Балъкъэр Каринэ, Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и Управленэм и ГИБДД-м и ДПС-м и батальон хэхам и инспектор, бзаджащIэхэм я зэранкIэ игъуэ нэмыс хъуа Балъкъэр Аслъэн и щхьэгъусэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Ди щIалэгъуалэм  я зыгъэпсэхупIэ

2019-07-27

 • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр дахэу щагъакIуэхэм ящыщщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща «Адыгэ вагъуэзэшибл» зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Мы махуэхэм

2019-07-27

 • Бадзэуэгъуэм и 27, щэбэт
 • УФ-м и Сату IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1147 гъэм Москва къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1694 гъэм дунейм щыяпэу Инджылызым къыщызэIуахащ и банк нэхъыщхьэр. ЦIыху 1268-м я мылъку халъхьат Шотландием щыщ хьэрычэтыщIэ Патерсон Уильям и банкым.
 • 1841 гъэм Пятигорск пэмыжыжьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм и деж щаукIащ урыс усакIуэ, тхакIуэ щэджащэ Лермонтов Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи  IэщIагъэр  псэкIэ  къыхэзыха

2019-07-27

 • КъытщIэхъуэ щIэблэм щIэныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэ мытыншым хьэлэлу пэрытхэм ящыщщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 3-нэ курыт школым урысыбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, абы и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Багъ Светланэ Анатолэ и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЦIэр  пхъуэжкIэ   зэфIэкIыркъым

2019-07-27

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Алания» (Владикавказ) — 4:2 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 24-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

МэшбащIэ Исхьэкъ и «Ажал гъуэгу» романым узыхуишэ гупсысэхэр

2019-07-27

 • Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ беймрэ и щэнхабзэ куумрэ хъумэным хуэунэтIауэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызыкъуиха зэфIэкIым хуэдэ гъуэтыгъуейщ. «Ди япэ итахэм яхэлъа лIыгъэм сигу хигъахъуэрт икIи сигъэпIейтейрт, — жеIэ езы тхакIуэм. — Ди лъэпкъым лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэрэ къыздрихьэкI нэщхъеягъэмрэ гухэщIымрэ зыхэзмыщIамэ, и гум телъ хьэлъэр къысхуэIуэтэнутэкъым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-27

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ щIа прунж хьэнтхъупс, бжьын гъэлыбжьа тедзауэ
 • Прунж лъэсар шыгъу зыхэдза псы къэкъуалъэм хакIутэ, зэIащIэурэ, тхъурымбэр къытрахыурэ зэ къытрагъэкъуалъэ. МафIэр щабэ ящIри, ныкъуэвэфI хъуху ягъавэ, зэзэмызэ тхъурымбэр къытрахыурэ. ИтIанэ зэIащIэурэ шэ гъэпщтар щIакIэ, мафIэр щабэ ящIри, хьэзыр хъуху ягъавэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис