ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2019

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Президент Путин Владимир

2019-07-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Путин Владимир хуэзащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым адэкIэ зегъэужьынымкIэ зыхуэплъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-07-25

 • Бадзэуэгъуэм и 25, махуэку
 • УФ-м СледствиемкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэщ
 • Урысейм псым къулыкъу щезыхьэкI и полицэм и махуэщ
 • Белоруссием и мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1472 гъэм шэрджэс кхъухь 24-рэ тенджыз ФIыцIэм зэпрыкIри, Тыркум теуауэ щытащ.
 • 1567 гъэм Венесуэлэм и къалащхьэ Каракас и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1942 гъэм щIидзащ Кавказым папщIэ екIуэкIа зауэм. Советыдзэхэмрэ нэмыцэхэмрэ абы папщIэ зэпэщIэтащ 1942 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ 1943 гъэм жэпуэгъуэм и 9 пщIондэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэшыр Чылар и лIыгъэ

2019-07-25

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым бадзэуэгъуэм и 23-м щагъэлъэпIащ адыгэлI щэджащэ Хьэшыр Чылар Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыдэкIрэ илъэси 190-рэ зэрырикъур. Ар къызэригъэпэщат Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэзыгъэуIу советым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ лъапэ Урысейм гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къыщызэзыгъэпэщ курорт нэхъыфIу  10-м хабжэ

2019-07-25

 • ТурСтат аналитикэ агентствэм хэIущIыIу ищIащ Урысеймрэ СНГ-мрэ бгылъэ щIыпIэхэм щыIэ я гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэхэм я рейтингыр. Абы ипкъ иткIэ Iуащхьэмахуэ лъапэм еханэ увыпIэр иIыгъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2019-07-25

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр иухащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 548-рэ кIэпIейкIи 5-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

И напи, и Iуэху еплъыкIи емыпцIыжу

2019-07-25

 • Мы махуэхэм зи илъэс 75-р зыгъэлъапIэ Аттаев Жэмал Жэбир и къуэр ящыщщ иджырей Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэрэ щхьэрэ щызиIэ къэрал, жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэшхуэхэм. «Заман» газетым илъэс куэд лъандэрэ и редактор нэхъыщхьэу щыт хэкупсэр КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэщ, республикэм цIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэм къепхауэ лажьэ эксперт советым хэтщ. И IэщIагъэмкIэ бгъэдэлъ Iэзагъышхуэм, зэфIих жылагъуэ Iуэху инхэм, ди щIыналъэм и социальнэ зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэхэм папщIэ Аттаевым къыхуагъэфэщащ щIыхьыцIэ лъагэ зыбжанэ. Ар УФ-ми КъБР-ми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэщ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналистщ, ди республикэм и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр — КъБР-м и ЩIыхь тхылъыр — къратащ, апхуэдэуи мызэ-мытIэу ягъэпэжащ УФ-м, КъБР-м я Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм я щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмкIэ, саугъэтхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Уетхэ зылI и   бын хуэдэщ

2019-07-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и адыгэ къуажэ нэхъ инхэм ящыщ Зеикъуэ иджыблагъэ зэхыхьэ гукъинэж щекIуэкIащ. А жылэм ищхъэрэкIэ къедза щIыпIэ зэлъыIухам, зи гупэр Бахъсэн псыхъуэкIэ гъэзам, деж Хьэгъур Аскэрбий щригъэухуа шхапIэ-зыгъэпсэхупIэ дахэкIейр а махуэм хэщIапIэ яхуэхъуащ Уетхэ я лъэпкъ зэхуэсым кърихьэлIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-25

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.40 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Зэманым екIуу» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЩIэныгъэм и лъагапIэхэм нэса адыгэлI

2019-07-25

 • Лъэпкъ  гупсысакIуэ
 • ЦIыху акъылыфIэм и зэфIэкIхэр гъунапкъэншэщ. Апхуэдэм хуэфэщэн IэщIагъэ игъуэтмэ, абы и щэхухэр къэхутэным, зэгъэщIэным еши псэхуи имыщIэу елэжьынущ, ищIа мурадхэри, сыт хуэдэ гугъуехьхэр Iуэхум хэмылъми, зригъэхъулIэнущ. Ди лъэпкъым къыхэкIащ дызэрыпагэ апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд. Абыхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъут Iэдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ШыщхьэуIум екIуэкIыну зэIущIэхэр

2019-07-25

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • Ещанэ джэгугъуэ
 • ШыщхьэуIум и 1
 • (махуэку)
 • «Волгарь» (Астрахань) — СКА (Дон Iус Ростов)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) «Мэшы- къуэ-КМВ» (Псыхуабэ) —
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нур-СулътIан и къэкIуэну дахэр

2019-07-25

 • «Нур-СулътIан» цIэр иджыблагъэ зыфIаща Астана 1997 гъэм Къэзахъстаным и щыхьэр хъуащ нэхъапэм къалащхьэу щыта Алматы и пIэкIэ. Иужьрейр щэнхабзэ, щIэныгъэ утыкуу къэнэжащ, ауэ мыр абы сыт и лъэныкъуэкIи щхьэпрыкIынущ. БлэкIа лъэхъэнэм щыхьэрыщIэм апхуэдизу къэрал ахъшэшхуэ хуаутIыпщащи, нэхъапэм губгъуэ нэщIым ит жылэ къызэрыгуэкIыр иджырей къалэ дахэ дыдэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2019-07-25

 • «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка» газетхэм я редакцэхэм я лэжьакIуэхэр Тхьэгъэпсо Анатолий Хьэмид и къуэм хуогузавэ абы и анэ Хъуран Таужан ТIутI и ­пхъур зэрылIам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха