ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2019

Ди щIалэгъуалэм  я зыгъэпсэхупIэ

2019-07-27

 • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр дахэу щагъакIуэхэм ящыщщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща «Адыгэ вагъуэзэшибл» зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Мы махуэхэм

2019-07-27

 • Бадзэуэгъуэм и 27, щэбэт
 • УФ-м и Сату IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1147 гъэм Москва къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1694 гъэм дунейм щыяпэу Инджылызым къыщызэIуахащ и банк нэхъыщхьэр. ЦIыху 1268-м я мылъку халъхьат Шотландием щыщ хьэрычэтыщIэ Патерсон Уильям и банкым.
 • 1841 гъэм Пятигорск пэмыжыжьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм и деж щаукIащ урыс усакIуэ, тхакIуэ щэджащэ Лермонтов Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи  IэщIагъэр  псэкIэ  къыхэзыха

2019-07-27

 • КъытщIэхъуэ щIэблэм щIэныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэ мытыншым хьэлэлу пэрытхэм ящыщщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 3-нэ курыт школым урысыбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, абы и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Багъ Светланэ Анатолэ и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЦIэр  пхъуэжкIэ   зэфIэкIыркъым

2019-07-27

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Алания» (Владикавказ) — 4:2 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 24-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

МэшбащIэ Исхьэкъ и «Ажал гъуэгу» романым узыхуишэ гупсысэхэр

2019-07-27

 • Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ беймрэ и щэнхабзэ куумрэ хъумэным хуэунэтIауэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызыкъуиха зэфIэкIым хуэдэ гъуэтыгъуейщ. «Ди япэ итахэм яхэлъа лIыгъэм сигу хигъахъуэрт икIи сигъэпIейтейрт, — жеIэ езы тхакIуэм. — Ди лъэпкъым лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэрэ къыздрихьэкI нэщхъеягъэмрэ гухэщIымрэ зыхэзмыщIамэ, и гум телъ хьэлъэр къысхуэIуэтэнутэкъым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-07-27

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ щIа прунж хьэнтхъупс, бжьын гъэлыбжьа тедзауэ
 • Прунж лъэсар шыгъу зыхэдза псы къэкъуалъэм хакIутэ, зэIащIэурэ, тхъурымбэр къытрахыурэ зэ къытрагъэкъуалъэ. МафIэр щабэ ящIри, ныкъуэвэфI хъуху ягъавэ, зэзэмызэ тхъурымбэр къытрахыурэ. ИтIанэ зэIащIэурэ шэ гъэпщтар щIакIэ, мафIэр щабэ ящIри, хьэзыр хъуху ягъавэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Президент Путин Владимир

2019-07-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ Путин Владимир хуэзащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым адэкIэ зегъэужьынымкIэ зыхуэплъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-07-25

 • Бадзэуэгъуэм и 25, махуэку
 • УФ-м СледствиемкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэщ
 • Урысейм псым къулыкъу щезыхьэкI и полицэм и махуэщ
 • Белоруссием и мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1472 гъэм шэрджэс кхъухь 24-рэ тенджыз ФIыцIэм зэпрыкIри, Тыркум теуауэ щытащ.
 • 1567 гъэм Венесуэлэм и къалащхьэ Каракас и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1942 гъэм щIидзащ Кавказым папщIэ екIуэкIа зауэм. Советыдзэхэмрэ нэмыцэхэмрэ абы папщIэ зэпэщIэтащ 1942 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ 1943 гъэм жэпуэгъуэм и 9 пщIондэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэшыр Чылар и лIыгъэ

2019-07-25

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым бадзэуэгъуэм и 23-м щагъэлъэпIащ адыгэлI щэджащэ Хьэшыр Чылар Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыдэкIрэ илъэси 190-рэ зэрырикъур. Ар къызэригъэпэщат Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэзыгъэуIу советым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ лъапэ Урысейм гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къыщызэзыгъэпэщ курорт нэхъыфIу  10-м хабжэ

2019-07-25

 • ТурСтат аналитикэ агентствэм хэIущIыIу ищIащ Урысеймрэ СНГ-мрэ бгылъэ щIыпIэхэм щыIэ я гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэхэм я рейтингыр. Абы ипкъ иткIэ Iуащхьэмахуэ лъапэм еханэ увыпIэр иIыгъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2019-07-25

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр иухащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 548-рэ кIэпIейкIи 5-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

И напи, и Iуэху еплъыкIи емыпцIыжу

2019-07-25

 • Мы махуэхэм зи илъэс 75-р зыгъэлъапIэ Аттаев Жэмал Жэбир и къуэр ящыщщ иджырей Къэбэрдей-Балъкъэрым пщIэрэ щхьэрэ щызиIэ къэрал, жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэшхуэхэм. «Заман» газетым илъэс куэд лъандэрэ и редактор нэхъыщхьэу щыт хэкупсэр КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэщ, республикэм цIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэм къепхауэ лажьэ эксперт советым хэтщ. И IэщIагъэмкIэ бгъэдэлъ Iэзагъышхуэм, зэфIих жылагъуэ Iуэху инхэм, ди щIыналъэм и социальнэ зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэхэм папщIэ Аттаевым къыхуагъэфэщащ щIыхьыцIэ лъагэ зыбжанэ. Ар УФ-ми КъБР-ми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэщ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналистщ, ди республикэм и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр — КъБР-м и ЩIыхь тхылъыр — къратащ, апхуэдэуи мызэ-мытIэу ягъэпэжащ УФ-м, КъБР-м я Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм я щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмкIэ, саугъэтхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Уетхэ зылI и   бын хуэдэщ

2019-07-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и адыгэ къуажэ нэхъ инхэм ящыщ Зеикъуэ иджыблагъэ зэхыхьэ гукъинэж щекIуэкIащ. А жылэм ищхъэрэкIэ къедза щIыпIэ зэлъыIухам, зи гупэр Бахъсэн псыхъуэкIэ гъэзам, деж Хьэгъур Аскэрбий щригъэухуа шхапIэ-зыгъэпсэхупIэ дахэкIейр а махуэм хэщIапIэ яхуэхъуащ Уетхэ я лъэпкъ зэхуэсым кърихьэлIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-25

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.40 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Зэманым екIуу» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЩIэныгъэм и лъагапIэхэм нэса адыгэлI

2019-07-25

 • Лъэпкъ  гупсысакIуэ
 • ЦIыху акъылыфIэм и зэфIэкIхэр гъунапкъэншэщ. Апхуэдэм хуэфэщэн IэщIагъэ игъуэтмэ, абы и щэхухэр къэхутэным, зэгъэщIэным еши псэхуи имыщIэу елэжьынущ, ищIа мурадхэри, сыт хуэдэ гугъуехьхэр Iуэхум хэмылъми, зригъэхъулIэнущ. Ди лъэпкъым къыхэкIащ дызэрыпагэ апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд. Абыхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъут Iэдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей