ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2019

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэхэмкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и япэ зэIущIэр КIуэкIуэ Казбек ирегъэкIуэкI

2019-03-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум зыхуэгъэхьэзырынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и япэ зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я унафэщIхэр, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., профсоюз, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ

2019-03-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэтщ сымаджэ нэхъ хьэлъэ дыдэхэм якIэлъыплъ IэнатIэ Урысейм щыяпэу къыщызэрагъэпэща щIыналъэхэм

2019-03-30

 • Урысейпсо цIыхубэ фронтым къыхилъхьа жэрдэмым ипкъ иткIэ къэралым и щIыналъэу 25-м щагъэунэхуу щIадзащ паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэ зэтегъэувэным теухуа проектыр. Къапщтэмэ, апхуэдэ щIыналъэхэм ящыщщ Москва, Тулэ, Рязань, Сахалин областхэр, Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Осетие Ищхъэрэ — Аланиер, Дагъыстэныр, Тэтэрстаныр, Санкт-Петербург къалэр. Проектыр гъэзэщIэным кърикIуэхэр Правительствэм и пащхьэ иралъхьэжынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр республикэм Iэтауэ егъэлъапIэ

2019-03-30

 • ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щекIуэкIащ республикэм и муниципальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-03-30

 • Гъатхэпэм и 30, щэбэт
 • «ЩIым и сыхьэт» акцэр ирагъэкIуэкI. Дыкъэзыухъуреихь дунейм хуэсакъын, абы и хъугъуэфIыгъуэхэр зэгъэзэхуауэ къэгъэсэбэпын зэрыхуейм цIыхухэм иджыри зэ гу лърагъэтэн мурадкIэ къызэрагъэпэщ 2007 гъэ лъандэрэ. Абы хэтхэм нобэ щIыпIэ зэманымкIэ сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м уэздыгъэхэр ягъэункIыфI икIи ар зы сыхьэткIэ ягъаблэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ гвардием и тхьэIухудхэр

2019-03-30

 • «Урысей гвардием и тхьэIухуд- 2019» зыфIащауэ Урысей гвардием иригъэкIуэкI зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр зэфIэкIащ. Абы щытекIуахэр иджыблагъэ щагъэбелджылащ Пятигорск къалэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-03-30

 • Iуэху зехьэкIэ пэрыт
 • Сыт къэралым и пщэдейр зэлъытар?
 • ЦIыхум и гупсысэр узэщIыным, абы и хьэл-щэныр зэтегъэувэным, щIэныгъэ егъэгъуэтыным зи лэжьыгъэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхахэм ящыщщ егъэджакIуэхэр. А къалэнхэр къызыхуэтыншэу зэфIэхыныр жэуап-лыныгъэ ин зыпылъ Iуэхугъуэщ, сыту жыпIэмэ, нобэ къытщIэхъуэ щIэблэм едгъэгъуэт дуней еплъыкIэм, бгъэ-дэтлъхьэ зэхэщIыкIым елъытащ къэралым и къэкIуэнур. А псори къэзылъытэу зи IэнатIэр езыхьэкI егъэджакIуэ гумызагъэщ Дзэлыкъуэкъуажэ дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Iэпщэ (Тау) Залинэ Нэщир и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-03-30

 • Псалъэжьхэр
 • Зэхэпх псор уи фIэщ умыщI
 • ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр зэгурыIуэщ.
 • Щэным я нэхъ дахэр тэмакъкIыхьщ.
 • ХьэщIэр гъафIэ, цIыхуфIыр лъытэ.
 • ЩIалэм ебгъэлъагъур и гъуэгущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис