ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2019

ЯщIэн папщIэ

2019-03-06

  • Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ районымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэм Ашэбей къуажэм дэт сату щIыпIэхэр къызэхакIухьащ, хабзэм ебакъуэу хьэпшып лIэужьыгъуэ гуэрхэр ящэмэ, тыкуэнтетым ихьыну жэуапыр ягу къагъэкIыжу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет