ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

Москва щызэхуэзащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергейрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ

2018-11-29

 • Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв С. В, ­КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэ

2018-11-29

 • Палестинэ лъэпкъыр дэIыгъыным и дунейпсо махуэщ. 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм резолюцэ къищтащ Палестинэр Инджылызым и унафэм къыщIэгъэкIыным теухуауэ. Апхуэдэуи абы щыубзыхуат Палестинэм къэралыгъуитI — журтхэм ейрэ хьэрыпхэм ­ейрэ — къыщызэгъэпэ­щы­ныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ Iэщэм и пщIэр зыIэта Аствацатурян Эммэ

2018-11-29

 • Пасэрей Iэщэр къызыфIэIуэху цIыху­хэм зэхамыхыпIэ иIэкъым Аствацатурян Эммэ и цIэр. Мэзкуу дэт Къэрал тхыдэ музейм епхауэ зи гъащIэр зыхьа бзылъхугъэр Кавказ Ищхъэрэм и мызэ-мытIэу къэкIуауэ щытащ, хъыбар щхьэпэ куэди ди щIыналъэм теухуауэ къызэринэкIащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, бзылъхугъэ щыпкъэр илъэс бгъущIым иту иджыблагъэ дунейм ехыжащ. Дигу къэдгъэкIыжыну ди гуапэщ щIэныгъэ­рылажьэ гумызагъэм илъэс зыбжанэ ипэкIэ Хайдаков Камил ирита интервьюм адыгэхэм ятеухуауэ щыжиIахэр. Бзылъхугъэ Iущым зыкъеумысыж и тхылъ цIэрыIуэ «Кавказ лъэпкъхэм я Iэ­щэхэр» зыфIищам и япэ къыдэкIы­гъуэр щигъэхьэзырым, адыгэ Iэщэм теухуауэ щыуагъэ гуэрхэр имыщIэныгъэкIэ зэ­рыIэщIэкIамкIэ. Ар топсэ­лъыхь тхы­лъым «Шэрджэсей» Iыхьэр щихъуэжу щIэрыщIэу къызэрыдигъэкIыжынум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр пашэхэм хабжэ

2018-11-29

2018 гъэм «Урысейм и псыр» къэралпсо Iуэхум хэтащ цIыху мелуан 1,8-рэ. Журналистхэм щепсалъэм, ар къыхигъэщащ Урысейм ЩIыуэпс хъугъуэ­фIыгъуэхэмкIэ и министерствэм и ­къудамэм и унафэщI Кириллов Дмит­рий. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу а акцэм хэтащ цIыху мин 275-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕхъулIэныгъэхэр я куэдщ

2018-11-29

 • Хабзэ хъуауэ, Сэбаншыхэ я нэхъыжьхэм гъэ къэс зэхашэ я лъэпкъым къыхэкIа щIалэгъуалэ жыджэрхэм я зэхуэс. Еджэным, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэгъэгъуэ­тыным ехъулIэныгъэ лъагэхэр илъэсым къриубыдэу щызы­Iэ­рызыгъэхьа школакIуэхэр, студентхэр, аспирантхэр ирагъэблагъэ я зэхуэсым, пщIэ хуащI, яIэт, ягъа­фIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-29

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 3
  6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
  6.30 «Ди щIэинхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
  7.00 Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ ирокъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институт (12+)
  7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
  8.05 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м гъуа­з­джэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Балъкъэр Тамарэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Ислъамым и нур

2018-11-29

 • Гъэсэныгъэ мыхьэнэ зиIэ хъыбархэр
 • Шэ стэкан закъуэм къыпэкIуар
 • Iейуэ мэжэлIа сабий тыкъыр цIыкIур зы унагъуэ гуэрым я бжэм тетIыркъат, шхын тIэкIу щхьэкIэ елъэIуну, арщхьэкIэ, бжэр къыIузыха фызым щыукIытэжри, псы стэкан закъуэ иригъэфэну елъэIуфауэ аращ. Бзылъхугъэ псэ къабзэм гу лъитат сабийр зэрымэжэщIалIэм. Шэ стэкан къыщIихыу сабийр щригъафэм, щIалэ цIыкIур щIэупщIащ:
 • — Ахъшэ дапщэ уэстыжын хуейр? — жиIэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Мисировыр псоми ятокIуэ

2018-11-29

 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэ- кIащ дзюдомкIэ Урысейм ис ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэ 62-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмыса цIыху 600-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

БэнакIуэ ныбжьыщIэхэм зэуэ медалиплI къахь

2018-11-29

 • НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт комплексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Анэдэлъхубзэхэм зрагъэужьын папщIэ

2018-11-29

 • Урысей Федерацэм Фонд къыщызэрагъэпэщащ
 •  Абы и къалэн нэхъыщхьэр ди къэралым щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэр зэраджын тхылъхэр къыдэгъэкIынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку