ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-11-13

 • ЩэкIуэгъуэм и 13, гъубж
 • Нэфхэм я дунейпсо махуэщ
 • Гуапагъэм и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм радиацэм, химическэ, биологическэ Iэщэхэм защыхъумэным тегъэпсыхьа и дзэхэм я махуэщ
 • Урысей Федерацэм Къэрал щэхур хъумэнымкIэ и IуэхущIапIэр къыщызэрагъэпэща махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-11-13

Иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ «НалцIыкIу» къэфакIуэ гупыр илъэс 30 зэрырикъур. Пшыхьым хьэщIэ куэд кърихьэлIащ. Ахэр зэплъа юбилей концертыр телъыджэт, псоми ягу ирихьащ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Терекскэ (Болэтей) къуажэ

2018-11-13

 • Адыгэ жылагъуэхэм я щIэнгъуазэ
 • Къуажэ тхьэмадэм и псалъэ
 • Гъуэгу техьэ къытенэркъым
 • НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуажэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-11-13

 • Хэкум папщIэ
 • Болэтей къуажэм щыщу Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха