ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ноябрь, 2018

Май щIыналъэр къызэхаплъыхь

2018-11-08

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ абырэ Май районым и щIыпIэ зыбжанэ къызэхаплъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм и зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ

2018-11-08

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ ди республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-11-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 8, махуэку
 • КВН джэгукIэм и дунейпсо махуэщ. 1961 гъэм Москва и телевиденэм къигъэлъэгъуащ КВН программэм и япэ нэтыныр. Абы тращIыхьауэ, 2001 гъэ лъандэрэ къэрал зыбжанэм щагъэлъапIэ КВН-м и махуэр.
 • ФIагъым и дунейпсо махуэщ
 • Радиологием и дунейпсо махуэщ
 • Баку и метром и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Къэзахъстаным щагъэлъапIэ статистикэм и махуэр
 • Китайм и журналистхэм я махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гугъэрэ  къарукIэ  псыхьа  гуфIэгъуэ

2018-11-08

 • Илъэс 77-рэ и пэкIэ екIуэкIа Iуэхухэм пэджэжу
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 1941 гъэм и бжьыхьэр бий бзаджэнаджэр къызытеуа СССР-м и дежкIэ хуабжьу хьэлъащ. Ди къэралышхуэм и Iыхьэшхуэ зэраубыдам и мызакъуэу фашистхэр ди щыхьэр Москва къеIэу хуежьат. ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэхэзыубла Гитлер и дзэхэр иджыри къэс зы щIыпIи къыщыхагъэщIатэкъым, хэбгъэзыхьмэ, ириджэгу фIэкIа умыщIэну, Европэр къанэ щIагъуэ щымыIэу къагъэIурыщIат. Уеблэмэ, я ефIэкIыныгъэр апхуэдизу я фIэщ хъужати, фашистхэми абыхэм я унэтIакIуэхэми шэч гуэри къытрахьэртэкъым Совет Союзым и къалэ нэхъыщхьэр къызэращтэнум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«Адыгэ  уэрэдыжьхэр»

2018-11-08

 • ЦIыху куэд хуабжьу зыщыгуфIыкIын тхылъ къыщыдэкIащ «Принт Центр» тхылъ тедзапIэм. Жылау Арсен «Адыгэ уэрэдыжьхэр» зыфIища къыдэкIыгъуэм итщ езым зэхуихьэсыжа, нотэхэр зыхуитха уэрэд 66-рэ, ахэр дискым тетхауи щIыгъущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КъэкIуэнум  фIыкIэ  дыхуоплъэ

2018-11-08

 • Жэпуэгъуэ Революцэ Иныр къэралым щекIуэкIыу совет властыр ди щIыпIэм щыщагъэув лъэхъэнэм цIыхубэм я псэукIэм, яку дэлъ зэхущытыкIэхэм лъэныкъуэ куэдкIэ захъуэжащ. Псыгуэнсу къуажэшхуэр зэхъуэкIыныгъэхэм зэрыхыхьауэ щытам теухуа хъыбархэр ноби жылагъуэм щызокIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-11-08

Темыркъан Юрийрэ балеринэ цIэрыIуэ Плисецкая Майерэ. 1988 гъэ

 

Юрий и къуэр и гъусэу.1987гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-11-08

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 6.40 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.10 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 8.10 «Си гукъэкIыжхэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Хьэрэдурэ Динэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Къэрал  куэдым  щыцIэрыIуэ  Шыхъуэстэн  Владимир

2018-11-08

 • Адыгэхэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, мымащIэу къытхэкIащ лъэпкъыр зэрыгушхуэ, зэрыпагэ цIыху щэджащэхэр. Апхуэдэхэм ящыщщ ди тхыгъэр зытеухуа Шыхъуэстэн Владимир КIысту и къуэр. Еджагъэшхуэм и зэфIэкI куэд ирихьэлIащ техносферэ унэтIыныгъэм ди къэралым зыщиужьыным. РАЕН-м и академик, абы и къудамэм и унафэщI, профессор, физикэ щIэныгъэхэм я доктор Шыхъуэстэныр дунейпсо цIэрыIуагъ зиIэ къэхутакIуэщ, зи IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ IэщIагъэлI щыпкъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Пэжыр  зи  гъуазэ адыгэлI

2018-11-08

 • ГъащIэм зэрихабзэщи, зэманыр и пIэ иткъым, хуэм-хуэмурэ «мэбакъуэ» ди адэ-анэхэр, ди нэхъыжьыфIхэр, фIыуэ тлъагъухэр тIэщIихыурэ. Ахэр щыдимыIэжым и дежщ гупсысэгъуэм дыщыхэхуэр: къызэрысщыгугъа псор хуэсщIэфауэ пIэрэ, къысхуэарэзыуэ дунейм ехыжа, си гулъытэу лъызгъэсар мащIэ? Куэд мэхъу а упщIэхэр. Нобэ-пщэдейуэрэ, зэманыр тхуримыкъуу жытIэурэ блэдгъэкIа илъэсхэм уакIэлъыпIастхъэми, къыпхуегъэгъэзэжынукъым, псалъэ IэфIу жыдмыIа-хэр кIыхь дыдэу къытщыхъуа гъащIэ кIэщIым зэдихьауи къыщIокI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Дунейм и набдзэ  къудейкъым

2018-11-08

 • Лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ абы цIыхухэм хуащI пщIэмрэ лъытэныгъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Фошыгъум   фыхуэсакъ!

2018-11-08

 • IэфIыкIэкIэ ерыщхэр сыт щыгъуи нэжэгужэу щыткъым.
 • Инджылызым и еджагъэшхуэхэм хьэкъ ящыхъуащ фошыгъу куэд зышх ныбжьыщIэхэр зэрынэхъ бзаджэр, фадэмрэ тутынымрэ зэрызыIэпашэр, зэрынэхъ жыIэмыдаIуэр. Гъэунэхуныгъэхэм хэтащ европей къэрал 25-мрэ Канадэмрэ зи ныбжьыр илъэс 11-м къыщыщIэдзауэ илъэс 15-м нэс я сабийуэ мини 137-м щIигъу. Абыхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, IэфI нэхъыбэ зышх, энергетикэ зыхэлъ псыхэр изыф щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэр хуэди 3,5-кIэ нэхъыбэрэ яхуэлъэт езыхэм я ныбжьэгъухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Изымрэ  Ныкъуэмрэ

2018-11-08

 • Къулейхэр нэхъри къулей, къулейсызхэр нэхъри къулейсыз мэхъу
 • Мы зэманым хэхъуэхэм куэд топсэ-лъыхь. УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ къыщхьэщыжыныгъэмкIэ и министр Топилин Максим зигъэпагэу «правительствэ сыхьэтым» щыжиIащ «зэи нэхъапэм къэмыхъуауэ» улахуэхэр процент 11-кIэ дэкIуеяуэ. Ауэ а улахуэхэр зрат гуащIэрыпсэухэр а псалъэхэм зэгуагъэпащ: абыхэм я фIэщ хъуар 2019 гъэм лэжьапщIэхэм Урысейм процент 1,4-рэ нэхъыбэкIэ зэрыхэмыхъуэнум теухуауэ вице-премьер Голиковэ Татьянэ жиIахэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Голландие

2018-11-08

Амстердам Европэм и къалэ нэхъ зыкъызиххэм ящыщщ. Псом хуэмыдэу ар цIэрыIуэ зыщIыр архитектор акъылыфIэхэу Хемони зэкъуэшхэм я проектым ипкъ иткIэ ящIа тхьэгъуш чэщанитхум ящыщу зырщ- нэхъапэм ахъшэ жьгъейхэр щащIу щытар. Мы зэманым а чэщанэм тхьэгъуш 38-рэ хэтщ. Щэбэт къэс сыхьэт 14-м къыщыщIэдзауэ 15-м нэс ахэр зэпэджэжу къоуэ. Макъамэ жьгъырур пасэрей къалэм и щIыпIэ псоми щоIу.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Тхыдэм щыяпэ дыдэу

2018-11-08

 • Урысейм и дыщэ гъэтIылъыгъэхэр тонн минитIым щIигъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку