ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2018

Анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэгъэпсауэ

2018-10-30

 • Ди къэралым и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ тридзащ «Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ фонд къызэгъэпэщыным теухуауэ» Указым. Дэфтэрым и фIэщыгъэм къызэриIуатэщи, абы и мурад нэхъыщхьэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу икIи тхыдэ-щэнхабзэ щIэину диIэ анэбзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ зыхуэныкъуэ Iэмалхэр къызэгъэпэщынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къалэн  нэхъыщхьэ

2018-10-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 29-м Правительствэм и Унэм щаIущIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ балъкъэр лъэпкъым и «Алан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Беппаев Суфянрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Лъэпкъым и  къуэ пэж

2018-10-30

 • Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэбэт кIуам нэщхъеягъуэ пэкIу щызэхэтащ. ЦIыхухэр къызэхуэсат Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, КъБР-м и Къэрал филармонием и симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Борис дунейм зэрехыжар ягу щIыхьауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-10-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хагъэхьахэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ
 • палатэм хэтынухэр къэщтэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • «Урысей Федерацэм и субъектхэм я жылагъуэ палатэхэр къызэгъэпэщынымрэ абыхэм я лэжьыгъэр зэтегъэувэнымкIэ псоми яхуэгъэза хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 8-нэ статьям, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 9-нэ статьям япкъ иткIэ унафэ сощI:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Къунаш Дамир  и зэфIэкI лъагэр

2018-10-30

 • Мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI «Абилимпикс» Урысейпсо чемпионатыр. Абы жыджэру хэтщ ди республикэм и щIалэгъуалэри. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэпеуэр и кIэм ноблагъэ. ЩэкIуэгъуэ мазэм и 20 — 22-хэм Москва щызэхашэнущ «Абилимпикс-2018» зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-10-30

 • Жэпуэгъуэм и 30,  гъубж
 • Политикэ щхьэусыгъуэкIэ зэхэзехуэн зэращIам и зэранкIэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1990 гъэм Москва и Лубянкэ утыкум деж къыщызэIуахащ политикэ залымыгъэм ихьа цIыху мелуанхэм я фэеплъ.
 • Урысейм и дзэ-тенджыз флотым и махуэщ. 1696 гъэм Пётр Езанэм тригъэчыныхьри, Пщыхэм я Думэм къищтащ «Тенджызым тетыну кхъухьхэр щIыным теухуауэ» унафэр. А махуэр Урысейм и дзэ-тенджыз флотыр къыщызэрагъэпэща махуэу къалъытэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кулиев Къайсын къыщалъхуа махуэм

2018-10-30

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къыщалъхуа махуэм, щэкIуэгъуэм и 1-м, усакIуэшхуэм и фэеплъу Налшык къалэ дэтым (Кулиевым и уэрамым) удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.
 • Зэхыхьэм сыхьэт 11-м щIидзэнущ.
 • Абы и ужькIэ къызэхуэсахэр Кулиев Къайсын Шэджэм къалэм дэт и унэ-музейм яшэну я мурадщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

ВЛКСМ-р илъэси 100 зэрырикъур ягъэлъапIэ

2018-10-30

 • Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ республикэм и щIыналъэ псоми Iуэху гуапэхэр щокIуэкI. Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и щIыхькIэ щыIэ утым деж жэпуэгъуэм и 28-м щызэхэтащ абы егъэщIылIа гуфIэгъуэ Iуэху дахэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 ЦIыху куэдым я  арэзыныгъэ къэзылэжьа

2018-10-30

 • РСФСР-м, КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу илъэс щэщIым нэблагъэкIэ щыта Мырзэкъан Суфян Жамырзэ и къуэр къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу
 • Мырзэкъан Суфян Жамболэт и къуэр КъБАО-м и Аруан щIыналъэм хыхьэ Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей) къуажэм 1928 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м къыщалъхуащ.
 • Къэбэрдей пединститутым литературэмрэ бзэмкIэ и къудамэр 1950 гъэм къиухащ. ФIыуэ зэреджэм, дахэу цIыхухэм зэрахэтым пщIэшхуэ хуащIу, ар а зэманым Налшык къа- лэ Советым и депутату хахауэ щытащ, студентхэмрэ егъэджакIуэхэм-рэ я лIыкIуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ислъамым и нур

2018-10-30

 • Диным и гъуазэ  шапсыгъ Кэусэрий Мухьэмэд Захьид
 • Жэпуэгъуэм и 14-м илъэси 140-рэ ирикъуащ Урыс-Кавказ зауэм и Iэужьу хэкур зыбгына шапсыгъхэм къахэкIа дин щIэныгъэлI цIэрыIуэ Кэусэрий Мухьэмэд Захьид. Дэ дызэрыщыгъуазэр мащIэми,ар дуней псом къыщацIыхум къыщымынэу, ислъамдиныр хъумэнымкIэ, абы щымыщ къыхэмыгъэхьэнымкIэ лIыгъэкъызэрымыкIуэ зезыхьа дин щIэныгъэлIышхуэщ. Фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэр Iимам Кэусэрий Кавказыр и хэкужьу зэрыщытым гушхуэныгъэ лей къезыт, абы и тхылъхэм къыщIэтэджыкIа дагъыстэн щIэныгъэлI Ашхьарий Абу Мусэ и лэжьыгъэм щыщ пычыгъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Нало Заур и фэеплъыр Абхъазым щагъэлъапIэ

2018-10-30

 • «Рифмы на Рице» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Абхъазым щекIуэкIа фес-тивалыр щIэныгъэлI, тхакIуэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум хуэгъэпсауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Дыщэидэм и дахэмрэ и щэхумрэ

2018-10-30

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щекIуэкIащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIа, напэкIуэцI 472-рэ зи Iувагъ «Адыгэ идэ. Золотое шитьё черкесов» тхылъ-сурэты- лъэ щхъуэкIэплъыкIэм теухуа пшыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Тыгъэ   къыхуащI

2018-10-30

 • Московскэ областым къыбгъэдэкIыу Нал-шык тыгъэ къыхуащIащ сабий джэгупIэ зэраухуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дол Азэмэт Анатолий и къуэм и махуэ

2018-10-30

 • Ди щIалэ Iущым и ныбжьыр илъэс 30 зэрырикъумкIэ дохъуэхъу.
 • Азэмэт, уи пщIэр лъагэрэ уи псэр къабзэу, уи насып вагъуэр уэгум иту, уи щэнымрэ акъылымрэ санэхуафэр хуаIэту, цIыхугъэр къыбдэбагъуэу, уи адэ-анэр, къыбдалъхуахэр уэркIэ гушхуэу Тхьэм куэдрэ уигъэпсэу.
 • Уи благъэхэмрэ  Iыхьлыхэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бжьыхьэ удз гъэгъахэр

2018-10-30

 • «Горзеленхоз»-м зэфIегъэкI бжьыхьэ Iуэхухэр.
 • Зэрыфлъагъущи, Налшык и уэрамхэм, утыкухэм, паркым куэду щыхасэжащ къалэр зыгъэдахэу щыта розэхэр. Ахэр япэ уэсыр къытрилъхьэху гъэгъэнущ. Иджыпсту лэжьакIуэхэм розэ пыгъукIахэмрэ гъэмахуэ псом къыдэжа къудамэ зыхуэмейхэмрэ паупщI.
 • ЩэкIуэгъуэ мазэм и кIэхэм розэхэр паупщIынурэ я лъабжьэр щIатхъуэнущ Мы гъэм нэхъыбэу хасащ георгинэхэр. Ахэри, хризантемэмрэ астрэмрэ щхъуэкIэплъыкIэу щызэхэтщ къулыкъущIапIэ бжэIупэхэм, паркым и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэхэм.
 • Лъостэн Музэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха