ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Осетие Ищхъэрэ – Алание Республикэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр адэкIи егъэфIэкIуэным

2018-07-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр иджыблагъэ щыIащ Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм. КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ тепсэлъыхьащ зэгъунэгъу щIыналъитIым яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэм адэкIи зегъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Iуащхьэмахуэ»  курортым  зрагъэужьын папщIэ  сом  мелардихым нэблагъэ  къыхуаутIыпщ

2018-07-28

 • «Iуащхьэмахуэ» урысейпсо турист-рекреацэ комплексым и инфраструктурэм хиубыдэ ухуэныгъэхэр ирагъэкIуэкIын папщIэ Урысей Федерацэм и Премьер-министр Медведев Д. А. и унафэкIэ сом меларди 5-рэ мелуан 711-рэ къыхуаутIыпщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Кабардинка»-р  Марашрэ Гёксунрэ къыщофэ

2018-07-28

 • Адыгэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я дунейпсо фестивалым хэтыну Тыркум къэкIуа гупыр япэ махуэм иригъэблэгъащ Мараш къалэм и унафэщIым. Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ Эркоч Фатхьи Мехметрэ щIыналъитIым я щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэм, адыгэ хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ я зэкъуэшыныгъэм, нэгъуэщI Iуэху дахэхэми тепсэлъыхьахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ  и  пхъур

2018-07-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналистхэр мэщыгъуэ «Голос Чегема» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэгъэпсо Риммэ Жидэ и пхъур зэрылIам къыхэкIыу.
 • Жэуаплыныгъэрэ егугъуныгъэрэ зыхэлъ цIыхуу зэрыщытым къыхэкIыу, абы фIыуэ зыкъыщигъэлъэгъущ зыпэрыта IэнатIэ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи  хэку  къэIэпхъуэжахэм  я  щIэблэм  ягъуэт  гулъытэ

2018-07-28

 • Хамэ къэрал къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэр я хэкужь изэгъэжынымкIэ лэжьыгъэ купщIафIэ куэд ирегъэкIуэкI Дунейпсо Адыгэ Хасэм. Граждан жылагъуэм зиужьыным хуэунэтIауэ УФ-м и Президентым къыхилъхьауэ щыта жэрдэ-мым ипкъ иткIэ ДАХ-м къихьа грантыр IуэхуфI куэдым я къежьапIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Мы махуэхэм

2018-07-28

 • Бадзэуэгъуэм и 28, щэбэт
 • Гъуэжь узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Сату IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1586 гъэм Европэм кIэртIоф къашащ. Колумбием къришри, а къэкIыгъэр Инджылызым къишат Хэрриот Томас.
 • 1697 гъэм Камчаткэ хытIыгуныкъуэр зэрыщыIэр къахутащ.
 • 1713 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ Рижскэ губерниер.
 • 1858 гъэм криминалистикэм япэ дыдэу къыщагъэсэбэпащ IэпапIэхэр.
 • 1914 гъэм Япэ дунейпсо зауэм щIидзащ. Ар екIуэкIа зауэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщу къалъытэ. Абы цIыху мелуанипщIым щIигъу хэкIуэдауэ, мелуан 22-рэ уIэгъэ щыхъуауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ, щIэныгъэлI телъыджэ  Хъурей Феликс и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу

2018-07-28

 • ЦIыхум и къалэн нэхъыщхьэр бэм ядэIэпыкъунырщ,
 • сэбэп хъууэ дунейм тетынырщ
 • «Къэббалъкъавтотранс» IуэхущIапIэм и унафэщIу, Налшык къалэм и Iэтащхьэу щыта, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, философие щIэныгъэхэм я доктор БизнесымкIэ институтым илъэс 25-рэ хъуауэ и ректор, РСФСР-м и цIыхубэ депутат Хъурей Феликс Ахьмэд и къуэм бадзэуэгъуэм и 20-м игъэлъэпIащ и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъуар. БлэкIам, къикIуа гъуэгуанэм, зэфIигъэкIа Iуэхухэм тедгъэпсэлъыхьыну иджыблагъэ нэхъыжьыфIым дыIущIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэкIэ   Владикавказ  щрагъажьэ

2018-07-28

 • «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:2 (1:0). Владикавказ. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 25-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-07-28

 • ЗэвгъэцIыху
 • Къалэ нэхъ ехьэжьахэр
 • Дуней псом щынэхъ дахэ дыдэу блэкIа илъэсым къалъыта къалипщIым япэр Лондонщ (Инджылыз). Пэжщ, узэплъынрэ телъыджэ пщыхъунрэ и куэдщ а къалащхьэм. Дыгъэ къызэрыщепсым нэхърэ уэшх къызэрыщыщешхыр нэхъыбэми, псом нэхърэ нэхъ дахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис