ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2018

И  IэщIагъэм   зэрыхуэIэкIуэлъакIуэм  папщIэ

2018-07-26

 • Урысей Федерацэм и Президентым и хэщIапIэу Кремлым щыIэм и пэш нэхъыщхьэхэм ящыщым — Екатерининскэ пэшым иджыблагъэ къэрал наградэхэр зыхуагъэфэщахэм щратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ дунейр зэроубыдыж

2018-07-26

 • 2008 гъэ лъандэрэ къыдэкI «Урысей щIэныгъэ журналым» и 59-нэ номерыр дунейм къытехьащ. Тхыдэм, гъэсэныгъэм, психологием, бзэ щIэныгъэм, хабзэм теухуа щIэныгъэ лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса мы къыдэкIыгъуэр иджы къызэIуех тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Ершов Виталий публицист ХьэфIыцIэ Мухьэмэд теухуауэ игъэхьэзыра тхыгъэм: «Хамэ къэрал щыпсэу адыгэхэм я тхыдэр щIэныгъэлI, публицист, жылагъуэ лэжьакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и лэжьыгъэхэм къызэрыхэщыр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-07-26

 • Бадзэуэгъуэм и 26, махуэку
 • Эсперантэ бзэм и махуэщ. 1887 гъэм Варшавэ (Польшэ) урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ эсперантэ бзэр зэрырагъэджыну япэ учебникыр.
 • Урысейм щагъэлъапIэ парашютистым и махуэр
 • 1770 гъэм, Урыс-Тырку зауэм и зэманым, генерал Репнин Николай зи пашэ дзэм Измаил быдапIэр къищтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПцIы зэфэзэщ

2018-07-26

 • Урысейм и Пенсэ фондым и къудамэу КъБР-м щыIэр егъэпIейтей мыкъэрал пенсэ фондхэм (НПФ) ящыщ зым и лIыкIуэм и жэрдэмкIэ республикэм и лэжьапIэ нэхъ инхэм зэIущIэ зэрыщрагъэкIуэкIым. Абыхэм цIыхухэм я фIэщ ящI я мылъкур икIэщIыпIэкIэ НПФ-м ирагъэхьын хуейуэ, УФ-м и Пенсэ фондри а Iуэхум арэзы техъуэ хуэдэу жаIэ. Ар пцIы зэфэзэщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэралыр шэсыпIэ  щIихьэ Iуэхухэр  зэрыщытауэ къигъэнэжынущ

2018-07-26

 • Жылагъуэм кIуэ пэтми зиужьыным хуэгъэпса социальнэ шэсыпIэхэм я лъабжьэ нэхъыщхьэщ икIи нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэхэм ящыщщ цIыхухэр пенсэкIэ къызэгъэпэщыныр, сыту жыпIэмэ абы пыщIащ мылэжьэфхэм я сэбэп зыхэлъхэр. Урысейм щопсэу жьы хъуауэ, ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъу, зыпIыжынухэр зыщхьэщымытыжу цIыху мелуан 46-м нэблагъэ. Абы къыхэкIыу икъукIэ куэд зыгъэгузавэщ Урысей Федерацэм пенсэ зэрыщагъэув щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Iуэхур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Индие щэнхабзэм и хэщIапIэ

2018-07-26

 • КърихьэлIахэм я нэгум гуфIэгъуэр къищу, Iэтауэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Индие щэнхабзэм и центр (хэщIапIэ) къызэрыщызэIуахыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-07-26

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Жангоразовэ Малика (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Ракурс». Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щIэуэ утыку кърихьахэр. Япэ нэтын (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Плъыфэ телъыджэхэр, е УафэхъуэпскIыу гурыщIэр къэзыгъэушу щыта Жэмыфэ Виктор

2018-07-26

 • Кавказым и художник нэхъыфIхэм ящыщ зыт Жэмыфэ (Чемсо) Виктор Мусэ и къуэр (1933 — 1996 гъгъ.).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 АДЫГЭ  ХЭХЭСХЭМ Я IУЭРЫIУАТЭ

2018-07-26

 • ЕмыкIу
 • сыкъимыщIмэ
 • ЩIалэ гуэр ежьащ: «Си благъэ, си ныбжьэгъу зэзгъэлъагъунщ», — жери.
 • И благъи и ныбжьэгъуи зригъэлъагъури, гъуэгу къытехьэжауэ къыздэкIуэжым, зы жылэ къыблэкIыжын хуейти, дидзыхащ. Жылэм лIы цIэрыIуэ гуэр дэсти, ар зригъэцIыхун мурад ищIащ щIалэм. ЩIэупщIэри, лIы цIэрыIуэм и унэр кърагъэлъэгъуащ. Куэбжэм Iухьауэ, зы пщащэ къыIущIащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыхьэти 4-кIэ зэпсэлъа иужькIэ СыткIэ лIыщхьэхэр зэрызэгурыIуэфар?

2018-07-26

 • Иджы белджылы хъуакIэщ Урысеймрэ США-мрэ я унафэщIхэм къэралитIым я зэхущытыкIэхэр гъэтэмэмыным хуэунэтIауэ япэ лъэбакъуэ зэрачар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Ещанэ дунейпсо зауэр къызэрымыхъеяр зи фIыгъэ цIыхур

2018-07-26

 • Дунейпсо мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэр зыунэтIыр, дауи, къэрал унафэщIхэрщ. АрщхьэкIэ нэгъуэщIхэм, псалъэм и хьэтыркIэ, тIасхъэщIэххэм, абыхэм халэжьыхьыр щынэхъыбэж къохъу. Пэжщ, ар наIуэ къыщыхъур илъэс куэд дэкIа, уеблэмэ, езыхэр щымыпсэужым дежщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Австрилие

2018-07-26

Австралием и нэхъ къалэшхуэ Сидней (нэхъапэм щыхьэру щытащ) тхыдэм и фэеплъхэмрэ иджырей унэхэмкIэ къулейщ. БлэкIар уигу къегъэкIыж Таун-Холл ратушэм. Мы зэманым абы щолажьэ къалэ администрацэр. АрщхьэкIэ мыбы гъэлъэгъуэныгъэ, щэнхабзэ Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэри щрагъэкIуэкI.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Шыпш  Тимур  «Тамбов»-м и  тренер  нэхъыщхьэщ

2018-07-26

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щыпашэхэм ящыщ «Тамбов» командэм и тренер нэхъыщхьэу ягъэуващ ди лъахэгъу Шыпш Тимур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Бахъсэндэсхэр  зи  чэзу чемпионыгъэм  хуокIуэ

2018-07-26

 • Ди республикэм футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатым и япэ къекIуэкIыгъуэр иухащ. И хьэрхуэрэгъу псоми куэдкIэ ящхьэщыкIауэ бжьыпэр иIыгъщ нэгъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол