ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГукъэкIыжхэр'

ЗэныбжьэгъуитI

2014-02-05

 •    Хэку зауэшхуэм ипэкIэ, 1937 — 1938 гъэхэм, ди адэм Сэлихь жари балъкъэр ныбжьэгъуфI иIащ Жэмтхьэлэ щыщу. Ар гъэ къэсыху шыдыгукIэ къакIуэрт ди жылэм, кIэртIоф къишэрти, нартыхукIэ, джэшкIэ ихъуэжырт. Ди унэрат ар здекIуалIэ хабзэр. Псыгуэнсуми къахуэхъурт кIэртIоф бэв, ауэ Сэлихь ейр нэхъ пасэу къэкI кIэртIоф лъэпкъыфIым хуэ­дэт икIи хьэлыуэти, абы къыхэ­кIыу цIыхур ежэрти яфIэ­фIыпсу яхъуэжырт. Iуэху лъэпкъ ямыIэми, ауэ зэрылъагъун къудей щхьэкIэ зэ­кIэлъыкIуэрт ди адэмрэ абырэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Зауэм гущIэгъу ищIэркъым

2014-02-04

 • Сыту зауэ гущIэгъуншэт Хэкум и къурмакъейр щызубыдыкIар! ТхьэмыщкIагъэ, лIэ­ны­гъэ, гуауэ, нэпс — аращ абы лъэпкъым къыхуихьар. Лажьэ зимыIэ цIыхухэр хэкIуадэрт, сабийхэр, цIыхубзхэр щIэ­гъэ­къуэ­ныншэу къанэрт. А псор илъэгъуащ си анэшхуэм и анэ Кубра.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

ЛIыгъэ зезыхьа зэкъуэшхэр

2014-01-25

 • ЖаIэ гъащIэр кусэу зэхэлъу — фIы­цIэ­рэ хужьу, гугъуехьрэ гуфIэгъуэу, уса­кIуэм зэрыжиIащи, дыщэхурэ фIамы­щIу. Насып зиIэм Тхьэшхуэм гуапагъэрэ­ гуфIэгъуэрэ куэду къритынщ. Ауэ «фIы­цIэр» — мыхъумыщIагъэр цIыхум и гъа­щIэм, къэралым и псэукIэм щытекIуэ хъуа нэужь, гъащIэр псэм фIэмыIэфIыж­ мэхъу, къэралым и хуитыныгъэр хъумэным Iуэхур нэсамэ, исыр зэщIотаджэри бийм поув. Апхуэдэ къэхъуащ мэ­къуа­уэгъуэм и 22-м 1941 гъэм — Хэку зауэшхуэм щIидзащ. А зауэ мыгъуэ­жьыр ди ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс­ 70-м нэблэгъами, иджыри къыздэсым цIыхум ящыгъупщэжакъым абы гузэвэгъуэрэ тхьэмыщкIагъэу къытхуихьар. Ар мы­хъу­жын фэбжьу я гум телъщ зи бын, зи адэ, дэлъху, щхьэгъусэ­ зыфIэ­кIуэ­дахэм. Си унагъуэ симы­Iэж­ри абы ящыщщ: анэ­шхуэ Саупхъанрэ и нысэгъу Дахэужьэрэ къуэхэм пэплъэнкIэ я фэм дэкIамрэ я гум щыщIамрэ сэ слъэ­гъуащ. КIэфохэ уна­гъуитIым я щIа­литхур (Рэмэзан, Мухьэмэд, Володя, Хьэмзэт, Хьэмызэ) зауэ губгъуэм къинахэм ящыщщ. ПсэухункIэ а тIур пэплъащ бынхэм я хъыбар къэIуну пIэрэ, пощтзехьэм тхылъымпIэ кIапэ къы­щихькIэ сыт зэхэтхынур жаIэу…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

ЗэныбжьэгъуитI

2013-10-15

 • Хэку зауэшхуэм и пэкIэ, 1937 — 1938 гъэхэм, Жэмтхьэлэ щыщу ди адэм балъкъэр ныбжьэгъуфI иIащ Сэлихь и цIэу. Ар гъэ къэсыху шыдыгукIэ къакIуэрт ди жылэм, кIэртIоф къишэрти, нартыхукIэ, джэшкIэ ихъуэжырт. Ди унэрат ар къыздекIуалIэ хабзэр. Псыгуэнсуми къахуэхъурт кIэртIоф бэв, ауэ Сэлихь ейр нэхъ пасэу къэкI лъэпкъыфIым ­хуэдэт икIи хьэлы­уэт. Абы къыхэкIыу цIыхур ежэрти, яфIэфIыпсу яхъуэжырт. Iуэху лъэпкъ ямыIэми, зэры­лъагъун къудей щхьэкIэ зэкIэлъы­кIуэрт ди адэмрэ абырэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Щхьэ закъуэ насыпым и хьэсэпэр кIэщIщ

2013-09-10

 • Мы псалъэжь Iущыр щымыIамэ, «Щхьэ закъуэ насыпым и хьэсэпэр кIэщIщ» мы хъыбар гуфIэ­гъуэншэр къэсIуэтэжыну къы­­щIэкIынтэкъым — пса­лъэ стат мы Iуэхур хэIущIыIу сы­мы­щIыну. Зэстар хъыбарыр зэхьэлIа икIи ар къыс­хуэ­зы­Iуэ­тэ­жа адыгэлI щып­къэт. ЦIыху цIэрыIуэт. Ауэ, Алы­хьым щиуха пIалъэр къэсмэ, Тхьэм и шыкуркIэ, фIыхэри Iейхэри ­дунейм дохыж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

КъэзыгъэувыIэф щыIэкъым зэманыр

2013-07-02

 •   Илъэс хыщIыр тхыдэм и дежкIэ зэман кIыхькъым, ауэ цIыху гъащIэм теп­щIыхь­мэ, зы пычыгъуэфI мэхъу. Сэ зи гугъу сщIынур апхуэдэ зы Iыхьэщ: 1953 гъэм Налшык дэт педучилищэм (иджы колледж) пэ­щIэдзэ школхэм щылэжьэну къыщIигъэкIа IэщIагъэлIхэм ящыщу зы гупым я гъащIэр, лэжьыгъэр зэре­кIуэ­­кIарщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Адыгэ хабзэм и къарур

2013-04-10

 • Я нэхъ хъыджэбз пагэр, зыкъызыфIэщIыжар адыгэ хабзэ дахэм и пIэм ирегъэ­увэжыф, и нэмысыр, пщIэ щIыныр япэ иту гъащIэм хегъэувэжыф. Абы и зы щапхъэ гъуэзэджэ, хъыбар къэмыгупсыса ­си­гу къэ­кIыжащи, ди «Адыгэ пса­лъэ» газе­тым и щIэджы­кIа­кIуэхэм фхуэсIуэтэнут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

БгыцIыкIущхьэм

2013-03-05

 • Псыгуэнсу къуажэм узэрыдыхьэу гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым, къэрэгъул нэхъей, сэмэгурабгъу лъэныкъуэмкIэ декIуэкI бгы лъагэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Iыхьэ зэхэдзэ

2013-01-22

 • ЩIэблэм ищIэн хуейщ тхыдэр. Абы ущымыгъуазэмэ, къэкIуэну гъащIэр екIурэ езэгъыу пхуэухуэнукъым (къэралым деж къыщыщIэдзауэ цIыху щхьэхуэм деж щыщIэкIыжу). Ди республикэм нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр зэрырахужрэ илъэс 70 ирокъу. Ар тхыдэм дежкIэ зы напIэдэхьеигъуэм хуэдизщ, ауэ цIыхумкIэ гъащIэ псо мэхъу…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр