ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Хоккейми апхуэдэ бжыгъэхэм ущримыхьэлIэ къохъу

2018-09-13

 • 6:8, 5:2, 3:4… апхуэдэ бжыгъэхэр куэду яхэтащ КъБР-м футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм щрагъэ­кIуэкIа зэIущIэхэм. Дауи, апхуэдэ зэпэщIэтыныныгъэхэм еплъахэм я нэгу зиужьащ.

 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я нэхъыбэр ди цIыхугъэт

2018-09-04

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Урожай» (Краснодар) — 1:2 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 2-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ФокIадэм  екIуэкIыну зэIущIэхэр

2018-09-04

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 •  
 • Ебланэ джэгугъуэ
 • ФокIадэм и 9
 • (тхьэмахуэ)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» — СКА (Дон Iус Ростов)
 • «Спартак-Владикавказ» — «Динамо-Ставрополь»
 • «Легион Динамо» — «Дружба»
 • «Академия» — «Чайка»
 •  «Краснодар-3» — «Ангушт» (Нэзрэн)
 • «Урожай» — «Черноморец»
 • «Волгарь» — «Спартак-Налшык»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ПсынщIэу Iуэхур зэфIагъэкIри…

2018-08-30

 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:2). Краснодар. «Краснодар» стадион. ШыщхьэуIум и 28-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Смирнов (Кисловодск), Валеев, Сеин (тIури Дон Iус Ростов щыщщ).
 • «Краснодар-3»: Латышонок, Пивоваров (Воротников, 29), Парадин, Корнюшин, Чичбэ (Шершнёв, 63), Голубев, Черников, Григорян (Куражов, 60), Сабуэ, Халназаров, Рзаев (Коломийцев, 70).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Краснодар-3» — «Спартак-Налшык» — 0:2

2018-08-28

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Краснодар щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нартхэм я хэтIэхэсэ

2018-08-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм ипкъ иткIэ, щэбэт кIуам Нарткъалэ щызэхуэзат щIыпIэ «Нартымрэ» «Нартанымрэ». Абыхэм я хэтIэхэсэр хьэщIэхэм я текIуэныгъэ инкIэ иухащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжыгъэшхуэхэм  я махуэ

2018-08-23

 • Ди республикэм футболымкIэ и чемпионатым и джэгугъуэ блэкIам топ куэд дыдэ — 48-рэ — щыдагъэкIащ. ЗэIущIэ къэс ику иту ар хырых щрокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Натхъуэр Алыджым мэIэпхъуэ

2018-08-21

 • Адыгэ футболистхэм ящыщу иджыпсту нэхъ цIэрыIуэ дыдэ, Израилым и командэ къыхэхам и капитан Натхъуэ Бибрэс, илъэс зыбжанэкIэ Урысей Федерацэм щыджэгуауэ, иджыблагъэ Алыджым Iэпхъуащ икIи абы хыхьэ Пирей къалэм и «Олимпиа-кос»-м и фащэр щитIагъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Чайка»-р псоми къащхьэщытщ

2018-08-21

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым зи чэзу, еплIанэ, джэгугъуэр щызэхэтащ. «Спартак-Налшыкым» ар блигъэкIати, етхуанэ увыпIэм нэс къекIуэтэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Чемпионыр иудыгъуафIэкъым

2018-08-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и джэгугъуэ блэкIам Бахъсэн и «Автозапчасть»-р «Тэрчым» къызэрыщыхигъэщIам зэхьэзэхуэм бэнэныгъэр къыщызэщIигъэплъэжыфыну зыкъомым гугъэ яригъэщIат. АрщхьэкIэ тхьэмахуэ дэкIри, чемпионыр Къэхъун щытекIуащ икIи псори и пIэм иригъэувэжа хуэдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Топ зэрыджэгун хуейр  ирагъэлъагъу

2018-08-14

 • «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:3 (1:2). Батайск. ДЮСШ №2-м и стадион. ШыщхьэуIум и 12-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэкIэ зэрытегъэкIуакъым

2018-08-07

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 3-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшык» — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1

2018-08-04

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Налшык щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» Мэхъэчкъалэ и «Легион Динамо»-мрэ зэрызэпэщIэтамрэ зи чэзу джэгугъуэм и ужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Хьэтау Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

 Куэдым  къатехьэлъэ  кубок

2018-08-02

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 0:4 (0:2). Урысей Федерацэм и кубокым и финалым и 128-нэ Iыхьэ. Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 30-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Шамарэ, Валеев, Сеин (псори Дон Iус Ростов щыщщ).
 • «Спартак-Налшык: Уэрсей, Аслъэныкъуэ (Мэшыкъуэ, 80), Ольмезов, Белоусов (Бэрсэдж, 61), Абазэ, Хьэгъур, Дэхъу (Тебэрды, 78), Iэпщацэ, КIэдыкIуей, Бажэ (Михайлов, 46), Машэжь (Ашу, 56).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэкIэ   Владикавказ  щрагъажьэ

2018-07-28

 • «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:2 (1:0). Владикавказ. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 25-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол