ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

«Чайка»-р псоми къащхьэщытщ

2018-08-21

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым зи чэзу, еплIанэ, джэгугъуэр щызэхэтащ. «Спартак-Налшыкым» ар блигъэкIати, етхуанэ увыпIэм нэс къекIуэтэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Чемпионыр иудыгъуафIэкъым

2018-08-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и джэгугъуэ блэкIам Бахъсэн и «Автозапчасть»-р «Тэрчым» къызэрыщыхигъэщIам зэхьэзэхуэм бэнэныгъэр къыщызэщIигъэплъэжыфыну зыкъомым гугъэ яригъэщIат. АрщхьэкIэ тхьэмахуэ дэкIри, чемпионыр Къэхъун щытекIуащ икIи псори и пIэм иригъэувэжа хуэдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Топ зэрыджэгун хуейр  ирагъэлъагъу

2018-08-14

 • «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:3 (1:2). Батайск. ДЮСШ №2-м и стадион. ШыщхьэуIум и 12-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэкIэ зэрытегъэкIуакъым

2018-08-07

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 3-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшык» — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1

2018-08-04

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Налшык щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» Мэхъэчкъалэ и «Легион Динамо»-мрэ зэрызэпэщIэтамрэ зи чэзу джэгугъуэм и ужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Хьэтау Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

 Куэдым  къатехьэлъэ  кубок

2018-08-02

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 0:4 (0:2). Урысей Федерацэм и кубокым и финалым и 128-нэ Iыхьэ. Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 30-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Шамарэ, Валеев, Сеин (псори Дон Iус Ростов щыщщ).
 • «Спартак-Налшык: Уэрсей, Аслъэныкъуэ (Мэшыкъуэ, 80), Ольмезов, Белоусов (Бэрсэдж, 61), Абазэ, Хьэгъур, Дэхъу (Тебэрды, 78), Iэпщацэ, КIэдыкIуей, Бажэ (Михайлов, 46), Машэжь (Ашу, 56).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэкIэ   Владикавказ  щрагъажьэ

2018-07-28

 • «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:2 (1:0). Владикавказ. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 25-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бахъсэндэсхэр  зи  чэзу чемпионыгъэм  хуокIуэ

2018-07-26

 • Ди республикэм футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатым и япэ къекIуэкIыгъуэр иухащ. И хьэрхуэрэгъу псоми куэдкIэ ящхьэщыкIауэ бжьыпэр иIыгъщ нэгъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыху мелардхэр дэзыхьэха зэпеуэ ин

2018-07-24

 • Иджыри къэс щыIахэм йофIэкI
 • Урысей Федерацэм щекIуэкIа футболымкIэ ХХI дунейпсо чемпионатыр тхыдэм щыщ Iуэхугъуэ хъуащ. Ар зэрекIуэкIамрэ дяпэкIэ къапэщылъхэмрэ Мэзкуу къыщызэрагъэпэща пресс-конференцым щытепсэлъы-хьащ ФутболымкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм (ФИФА) и президент Инфантинэ Джанни.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Илъэс тIощI дэкIауэ…

2018-07-17

 • Франджыр тIэунейрэ футболымкIэ дунейпсо чемпион хъуащ. Япэу ар абы къехъулIащ илъэс тIощI ипэкIэ — 1998 гъэм. Абы щыгъуэм я къэралым щекIуэкIа дунейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа франджы футболистхэм яхэту дыщэ медалыр къыхуагъэфэщауэ щытащ Дешам Дидье. Иджы тренер нэхъыщхьэуи ар хузэфIэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хорватхэм  зыри къапэплъакъым

2018-07-14

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щызэдэджэгунущ Франджымрэ Хорватиемрэ. Япэр абы зэрынэсынур куэдым хуагъэфэщами, етIуанэм апхуэдэ зэфIэкI къызэкъуихыну щыгугъар мащIэ дыдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Франджыхэр  я хьэрхуэрэгъухэм  япоплъэ

2018-07-12

 • Урысей Федерацэм щекIуэкI футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щыджэгуну япэ командэр наIуэ хъуащ: Бельгием и гуп къыхэхар 1:0-у хигъащIэри, апхуэдэ хуитыныгъэ къихьащ Франджым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нартан топ пщыкIущ щыдагъэкI

2018-07-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым зи чэзу джэгугъуэр щекIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ, Нартан къуажэм щы-зэхэта зэIущIэм топ 13 щыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ПщIыхьэпIэ дахэм  хуэдэт

2018-07-10

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и медалхэр зыIэрыхьэнухэр наIуэ хъуащ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар абыхэм яхэткъым, ауэ ар дыщIэпIейтеин Iуэхугъуэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэтыну  зыри  хуейкъым

2018-07-05

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и командэ нэхъыфIи 8-р белджылы хъуащ. Гугъуехьышхуэ пылъу ахэр финалым и 1/4-нэ Iыхьэм кIуащ. АрщхьэкIэ адэкIи нэхъ тыншынукъым — дэтхэнэ зыми медалхэр къыхукъуэплъащ икIи абыхэм хуэзышэ гъуэгум текIуэтыну зыри хуейкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол