ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

«ХьэтIохъущыкъуейм» бжьыпэр еубыд

2018-12-18

 • Республикэм футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм я щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэхэр зэхэтащ. Абыхэм яужькIэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ «ХьэтIохъущыкъуейм».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Илъэсым къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2018-12-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм щыIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м пшыхьхэр щригъэкIуэкI и пэшым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэлэжьын я куэду зэхьэзэхуэр зэпагъэу

2018-11-15

 • «Спартак — Налшык» (Налшык) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 11-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяр: Иванников (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов, КIэдыкIуей, Машэжь, Салахетдинов (Талабкэ, 80), Михайлов (Iэпщацэ, 33), Мэшыкъуэ Хь. (Ашу, 59), Бацэ (Мэшыкъуэ И., 46), Бажэ.
 • «Академия»: Воронин, Обрезков (Аладьин, 64), Федотов, Савин, Далиев, Кормишин (Шульженкэ, 78), Губочкин, Донсков, Орлов, Кузнецов, Крюков (Чернов, 54).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Иужь джэгугъуэ

2018-11-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионатыр иухащ. Иужь дыдэ джэгугъуэращ щызэхэкIар гуп нэхъыщхьэр зыбгынэну псори.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нобэ  зихъуэжыфынущ  щытыкIэм

2018-11-07

 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Мэхъэчкъалэ. «Динамо» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэр зыIэщIагъэкIакъым

2018-10-30

 • Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 27-м. ЦIыхуи 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мы  гъэм  и  кIэух  зэIущIэхэр

2018-10-25

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ЕпщыкIуханэ джэгугъуэ
 •  
 • ЩэкIуэгъуэм и 4
 • (тхьэмахуэ)
 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Волгарь» (Астрахань)
 • «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Черноморец» (Новороссийск)
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 •  СКА (Дон Iус Ростов) — «Краснодар-3» (Краснодар)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Чайка» (Песчанокопское)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Ангушт» (Нэзрэн)
 • ЕпщыкIубланэ джэгугъуэ
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Автозапчасть»-р  аргуэру чемпионщ

2018-10-18

 • Зэхьэзэхуэр иухыным иджыри джэгугъуищ къэнэжауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионыр наIуэ хъуащ. Нэгъаби хуэдэу, ар Бахъсэн и «Авто-запчасть»-ращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Жэуап  псынщIэ

2018-10-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Хытхьэрыкъуэм»  дызэхеуIухь

2018-10-13

 • «Чайка» (Песчанокопское) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 5:0 (3:0). Песчанокопское. Чайкэ И. и цIэр зезыхьэ стадион. Жэпуэгъуэм и 10-м. ЦIыху 1200-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пашэр Ислъэмей щыхагъэщIами…

2018-10-11

 • Ди республикэм футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэхэр зэхэтащ. Абыхэм зыпэмыплъа бжыгъэ зыбжанэ къарикIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я стадионыр аргуэру яхуэугъурлакъым

2018-10-09

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:3 (1:2). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшык» — «Биолог-Новокубанск»  (Прогресс) — 2:3

2018-10-06

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Налшык щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Ди щIалэхэм ящыщу топхэр дагъэкIащ Бацэ Къантемыррэ Мэшыкъуэ Ислъамрэ.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» «Биолог-Новокубанск»-мрэ зэрызэпэщIэтамрэ зи чэзу джэгугъуэм иужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Хьэтау Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЕхъулIэныгъэхэм Нэзрэн щыпащэ

2018-10-02

 • «Ангушт» (Нэзрэн) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (0:0). Нэзрэн. Аушевым и цIэкIэ щыIэ стадион. ФокIадэм и 30-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Жэпуэгъуэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2018-10-02

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 •  
 • ЕпщыкIузанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 5
 • (мэрем)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) «Академия» (Дон ус Ростов) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) «Урожай» (Краснодар) — «Дружба» (Мейкъуапэ)
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Черноморец» (Новороссийск) — «Ангушт» (Нэзрэн)
 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — СКА (Дон ус Ростов)
 • «Волгарь» (Астрахань) — «Чайка» (Песчанокопское)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол