ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Псынэдахэр  иджыщ  щыхагъащIэр

2020-09-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым нэхъыфIу къыщыщIэзыдзахэм ящыщщ Псынэдахэ къуажэм и «Родник»-р. ПэщIэдзэ джэгугъуэ пщыкIутIым ар зыми къыщыхигъэщIэфакъым икIи пашэхэм яхыхьащ. Иужь зэIущIэращ псынэдахэдэсхэм щыфIахьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэ текIуэныгъэр зыIэрагъэхьащ,    ауэ упщIэхэр къонэж

2020-09-08

 • «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:3 (1:3). ЕсэнтIыгу. «ЕсэнтIыгу арена» стадион. ФокIадэм и 6-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зы  джэгугъуэм   махуищ  и  кIыхьагът

2020-08-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и ебгъуанэ джэгугъуэр махуищкIэ зэкIэлъхьэужьу ирагъэкIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ зэхэта зэIущIи 8-м топ 49-рэ щыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«ВыщIэхэм»   кърагъэкIуэт

2020-08-25

 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:2 (2:1). Краснодар. «Краснодар» ФК-м и стадион. ШыщхьэуIум и 23-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩыIэнущ ехъулIэныгъэхэри

2020-08-18

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 15-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

НэхъыфIкIэщ дазэрыщыгугъыр

2020-08-11

 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Дон Iус Ростов. СКА стадион. ШыщхьэуIум и 9-м. Еплъыну зыри ирагъэхьакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Темыркъан «Торпедо»-м хагъэхьэ

2020-08-06

 • «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэ щIалэщIэ Сындыку Темыркъан Мэзкуу и «Торпедо» командэ цIэрыIуэм хыхьащ. ЗэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, ар абы хэтынущ дызыхуэкIуэ илъэсищым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Фыдогъэблагъэ!

2020-08-04

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и
 • кубокыр къэхьыным теухуа зэIущIэ
 • Финалым и 1/256-нэ Iыхьэ
 • «Спартак-Налшык» — «ЕсэнтIыгу»
 • Налшык. «Спартак» стадион.
 • ШыщхьэуIум и 5.
 • Сыхьэт 18-м.
 • Гу зылъытапхъэ:
 1. Стадионым ихьэхэм нэкIупхъуэ яIулъын хуейщ.
 2. Я Iэхэр дезинфекцэ ящIу Iэлъэ зыIэратIэгъапхъэщ стадионым щихьэкIэ.
 3. Стадионым исхэр метрэ 1,5-кIэ мынэхъ мащIэу зэпэIукIуэтауэ щытын хуейщ.
 4. ЦIыху куэд щызэхуэс щIыпIэхэм зыпыIуадзыну чэнджэщ зратахэр (зэрыхабзэщи, ахэр зи ныбжь хэкIуэтахэрщ) стадионым ирагъэхьэнукъым.

Зыхыхьэхэр: Футбол

Урысейпсо  утыкум  пщэдей  йохьэж

2020-08-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэр мазиплIым щIигъуауэ зыпэплъэ Iуэхугъуэр пщэдей къэхъунущ — «Спартак-Налшыкыр» урысейпсо зэхьэзэхуэм хыхьэжынущ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ зэхаублэ зэпеуэм и 1/256-нэ Iыхьэм ипкъ иткIэ абы ди стадионым къыщригъэблэгъэнущ «ЕсэнтIыгур».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пашэр къыхобелджылыкI

2020-08-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и ещанэ джэ- гугъуэм щызэхуэзат пэщIэдзэ зэIущIитIми щыте-кIуэу зэхьэзэхуэм бжьы-пэр щызыубыда Прохладнэ и «Энергетик»-мрэ «Автозапчасть»-р мы гъэм зыхъуэжа «Бахъсэнымрэ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЕсэнтIыгу  щыхамэкъым

2020-07-23

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щыIэну зэхьэзэхуэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» блыщхьэ кIуам зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ ЕсэнтIыгу къалэм щригъэкIуэкIащ. Абы ди щIалэхэр бжыгъэшхуэкIэ, 5:0-у, щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Черкесск и «Интер»-р хагъащIэ

2020-07-18

 • Топджэгум дихьэххэр хуабжьу хуэзэшащ фыIэ ялъагъу командэхэм я зэIущIэхэм. Абыхэм щIадзэжыным и зы нэщэнэщ гъубж кIуам Железноводск къалэм щыIар. «Спартак-Налшыкымрэ» Черкесск и «Интер»-мрэ къапщытэжащ мыгувэу зэхаублэжыну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020 — 2021 гъэхэм я зэхьэзэхуэм зэрыхуэхьэзырыр .

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэкIэ езыхэр зэдоджэгуж

2020-07-14

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щыIэну зэхьэзэхуэм «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зыщыхуегъэхьэзыр. Зыгъэсэныгъэхэм къыдэкIуэу зэIущIэхэри ди щIалэхэм ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я гъэсэн цIэрыIуэм и хъер ялъагъу

2020-07-07

 • Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м иджыблагъэ сом мелуан зыбжанэ къыIэрыхьащ. Ар къыхэкIащ абы топджэгум щыхуагъэса гъуащхьэхъумэ- ныкъуэ цIэрыIуэ Мырзэ Резуан зыхэта «Ростов»-м еврэ мелуаниплI ириту Мэзкуу и «Спартак»-м ди лъахэгъур нэгъабэ зэрызыхигъэхьам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Джатэрывэр, Мэкъуауэр, Багъэтырыр…

2020-06-26

 • Ди республикэм и щIыхьыр къэралпсо утыкум илъэс зыбжанэкIэ щызыIэтахэу Джатэрывэ Къазбэч, Мэкъуауэ Залым, Пащты Руслан, Багъэтыр Альберт, Гугуев Магомед сымэ «Спартак-Налшыкым» къагъэзэжащ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм ахэр хэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол