ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Республикэм и зи чэзу чемпионатыр зэхаублэ

2018-04-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионатым щIидзащ. Абы и япэ джэгугъуэхэм къагъэлъэгъуащ мы гъэми зэхьэзэхуэр гуащIэ зэрыхъунур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ДыщэкIми къыхузэтегъэувыIакъым

2018-04-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:1 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 31. ЦIыху 200 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэлыжьыхьым екIуэкIыну зэIущIэхэр

2018-04-03

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ТIощIрэ етхуанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 4 (бэрэжьей)
 •  «Черноморец» (Новороссийск) — «Академия» (Дон Iус Ростов)
 •  «Армавир» (Армавир) — «Кубань-2» (Краснодар)
 •  «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 •  «IэфIыпс» (IэфIыпс) — «Чайка» (Песчанокопское)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дэрэжэгъуэ къыдэзытахэр

2018-03-27

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 3:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 24-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

НэгъуэщI къэралхэм къикIа студентхэм я зэпеуэ

2018-03-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм мини-футболымкIэ я зэхьэзэхуэ. «Футбол зэкъуэшыныгъэ» зэпеуэр КъБКъУ-м иджы япэу щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ГупыфI дызэриIэнум и нэщэнэхэр

2018-03-13

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0 (0:0). Налшык.«Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 10-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр Къуэшыкъуэ (Белореченск), Мирошник (Ставрополь), Тибилов (Владикавказ).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (Дэхъу, 90+3), Михайлов, Шаваев, Каркаев, Къурмэн (Ашу, 46), Машэжь (Газаев, 75).
 • «Легион Динамо»: Магомедов, Омаров, Зайцев, Гафаров, Омаров (Ибрагимов, 86), Фатуллаев (Богатырёв, 73), Шалбузов (Муслимов, 54), Меджидов, Саадуев (Акаев, 77), Удунян Мухьэммэд (Газимагомедов, 77).
 • Топыр дигъэкIащ: Ашум, 61 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Каркаевымрэ Шалбузовымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъатхэпэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2018-03-07

Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп

 • ТIощIрэ езанэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 10
 • (щэбэт)
 •  «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — «Академия» (Дон Iус Ростов)
 • «IэфIыпс» (IэфIыпс) — «Армавир» (Армавир)
 •  «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Кубань-2» (Краснодар)
 • «Краснодар-2» (Краснодар) — «Чайка» (Песчанокопское)
 •  «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
 •  СКА (Дон Iус Ростов) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 •  «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Ангушт» (Нэзрэн) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гукъыдэж яIэу къагъэзэж

2018-02-22

 • 2017 — 2018 гъэхэм Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм щыщIидзэжынум зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» етIуанэ зыгъэсэгъуэр Нартсанэ (Кисловодск) щызэфIигъэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэрытемыгъэкIуа къахэкIакъым

2018-02-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ. Абы щызэпэщIэта командэхэм зэрытемыгъэкIуа къахэкIакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дыдей защIэщ «Спартак-Налшыкым» хагъэхьар

2018-02-13

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2017 — 2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щыщIидзэжынум зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» етIуанэ зыгъэсэгъуэр зэхиублащ. Абы ипкъ иткIэ мазаем и 4-м ди щIалэхэр Нартсанэ (Кисловодск) кIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжьыпэр зэдаIыгъ

2018-02-06

 • Ди республикэм футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатыр иухыным джэгугъуиплI къэнэжауэ аращ. Абы щыгъуэми зы Iуэхугъуи иджыри къэс зэхэкIакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым» хухах мылъкур хуэдитIым нэблагъэкIэ ягъэмащIэ

2018-02-01

 • Гъатхэпэм щIэзыдзэжыну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2017 — 2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Союз-Сэрмакъым» пашэхэр ехъуэж

2018-01-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым бжьыпэр щызыIыгъым аргуэру зихъуэжащ. Иджы пашэныгъэр и закъуэу иубыдащ республикэм и гъэмахуэ чемпион Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэзкуу къыщыкIэлъоплъ

2018-01-25

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм хэт ди щIалэхэу Мырзэ Резуан, Щэуей Алихъан, Гордюшенкэ Астемыр, Къалмыкъ Амур сымэ мыгувэу гъусэ яхуэхъуфынущ Пащты Руслан. Мы махуэхэм абы къыщыкIэлъоплъ Мэзкуу и «Динамо»-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым» ди щIалэхэр тегъэщIапIэ ещI

2018-01-20

 • МазитIым нэблагъэкIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр къызэхуэсыжащ. Республикэ дохутыр-физкультурэ диспансерым япэщIыкIэ абыхэм я узыншагъэр къыщапщытэнурэ, итIанэ зыгъэсэныгъэхэр ирагъэжьэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол